Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten

Framtidens helsetjeneste må tilpasses den medisinske og teknologiske utviklingen, den nye pasientrollen og endringer i demografi og sykdomsbilde. Det er nødvendig med endringer i organisering, kultur og ledelse.

Regjeringen er opptatt av å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten for å redusere ventetid og bedre kvaliteten i tjenestene.

- Å redusere ventetider handler om ressurser, men like mye om bedre organisering, logistikk og å utnytte eksisterende kapasitet. Det er et lederansvar å sørge for resultater på disse områdene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nasjonal helse- og sykehusplan legger til rette for at sykehusene skal samhandle bedre på tvers av helseforetak, med private leverandører og avtalespesialister slik at ledig kapasitet kan utnyttes enda bedre.

- Private aktører bidrar vesentlig i løsningen av helseoppgavene sammen med den offentlige helsetjenesten. De skaper større mangfold i tilbudet og gir pasientene valgfrihet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kompetansen til de som arbeider i helsetjenesten, kan brukes på nye måter for å fjerne flaskehalser og bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Regjeringen vil stimulere til nye arbeidsformer, mer tverrfaglighet, mer ambulering og teknologiske løsninger som telemedisin og e-konsultasjoner.

- Det er positivt at mye skjer lokalt. Det er ledere og personell som er nær pasienten som vet hvordan kompetansen kan brukes best mulig, forutsatt at krav til forsvarlighet er ivaretatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Nye arbeidsformer krever bedre støttefunksjoner, ikke minst nye og bedre IKT-systemer. Regjeringen vil videreføre arbeidet med IKT-løsninger som støtter gode arbeidsprosesser og pasientforløp.

For å øke den kliniske behandlingsforskningen vil regjeringen etablere et felles program mellom de regionale helseforetakene. På den måten kan pasienter fra hele landet delta i store kliniske studier og flere kan få tilgang til ny, utprøvende behandling. 

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan

Til toppen