Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan

Høsten 2019 lanseres ny helse- og sykehusplan. Hvis vi skal møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste, må vi arbeide på nye måter. Vi må samhandle mer, vi må utnytte kompetanse og teknologi bedre.

28. og 29 oktober arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet konferansen Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023.
Konferansen ble streamet og du kan se opptak fra begge dagene på våre  nettsider

Innlegg fra konferansen:

Dag 1

Sesjon 2 - hva er viktig for deg i pasientens helsetjeneste?

Petter Øgar, Helse- og omsorgsdepartementet
Helsekompetanse - strategi.pdf

Tine Nordgreen, Haukeland Universitetssykehus
Inger Meland Buene, Sykehuset Vestfold
eMeistring - hva er det og hvordan spre det.pdf

Sesjon 3 Samhandling - fra teori til praksis

Hilde Skyvulstad, Sarpsbord kommune
Odd Petter Nilsen, Sykehuset Østfold
Slik organiserer vi samarbeid mellom kommuner og sykehus.pdf

Wenche P. Dehli, Kristiansand kommune
Felles plan for psykisk helsevern.pdf

Ann-Karin Furskognes, SANKS
Bruk av teknologi for å gi desentraliserte helsetjenester i psykisk helsevern.pdf 

Anders Mohn Frafjord, Diakonhjemmet sykehus
Samarbeid om helsetjenester til eldre.pdf

Kine Jordbakke, Seljord kommune
Frank Hvaal, Sykehuset Telemark
Akuttkjeden i Telemark - en sammenhengende akuttkjede til pasientens beste.pdf

Fredrik A.S.R Hansen, Helsedirektoratet
Arena- personell- og teknologinøytrale finansieringsordninger.pdf

Sesjon 4 - innovasjon og digital samhandling

Lars Bjørgan Schrøder, Helse- og omsorgsdepartementet
En innbygger -en journal.pdf

Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus
Innovasjonspartnerskap.pdf

Dag 2

Sesjon 1 - kompetanse i nasjonal helse- og sykehusplan

Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet
Innlegg Anne Grethe Erlandsen.pdf
Kompentanse - Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.pdf

Inger Cathrine Bryne, Stavanger Universitetssykehus
Kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten.pdf

Mehdi Farshbaf og Hege Linnestad, Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse
Innvandrerhelse - fortsatt behov for kompetanse.pdf

Elisabeth Arntzen, Helse Sør-Øst RHF
BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst.pdf

Sesjon 2 - det utadvendte sykehuset

Ingebjørg Irgrens og Hanne Haugland, Sunnaas sykehus
På sykehus hjemme.pdf

Torunn Haugstøl, Sykehuset Skien
Ronny Dalane, Sykehuset Skien
Ambulant palliativt team.pdf

Geir Tjønnfjord, Rikshospitalet
Grethe Solvang, Rikshospitalet
Hjemmebehandling av benmargstransplanterte.pdf

Markus Rumpsfeld, Universitetssykehuset Nord -Norge
Birgitte Forsaa Åbotsvik, Tromsø kommune
Pasientsentrert helsetjenesteteam.pdf

Amund Leinaas, Sykehuspartner Klinisk IKT
Marte Roa Syvertsen, Drammen sykehus
Brukerstyrt oppfølging av pasienter med epilepsi.pdf

Sesjon 3 - kvalitetsforbedring

Tonje Elisabeth Hansen, Nordlandssykehuset
Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.pdf

Simone Kienlin, Helse Sør-Øst RHF
Samvalg.pdf

Bjarne Hansen, Helse Bergen
Gerd Kvale, Helse Bergen
Bergen 4Day treatment.pdf

Informasjon om konferansen
På konferansen setter vi søkelys på dette gjennom gode eksempler og gode innlegg. Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten møte fremtidens utfordringer med befolkningsvekst og økt levealder?

Helse- og omsorgsdepartementet har i arbeidet med helse- og sykehusplanen lagt stor vekt på dialog med landets helseforetak, kommuner, brukerorganisasjoner, pårørende, fagforeninger, profesjonsorganisasjoner, Sametinget og våre underliggende etater. Dialogen har gitt oss mange innspill og mange eksempler på godt og innovativt arbeid i helsetjenesten. 

På konferansen ønsker vi å løfte frem noen av innspillene vi har fått underveis i arbeidet. Lær av andres erfaringer og få inspirasjon til arbeidet med den kommende helse- og sykehusplanen.

Du kan lære mer om retningen for pasientens helsetjeneste, gode pasientforløp, tilgang på riktig og tilstrekkelig helsepersonell, ledelse, teknologi og hvordan bruke ressursene bedre.

Alle detaljene finner du i det oppdaterte programmet

Nasjonal helse- og sykehusplan er det overordnede plandokumentet for spesialisthelsetjenesten. Hovedtemaene i denne meldingen er psykisk helsevern, samhandling, pre-hospitale tjenester, teknologi og kompetanse. Innholdet i meldingen betyr mye for pasienter og pårørende og har stor innvirkning på spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og underliggende etater.

Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Gardermoen.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 

Påmeldingen er nå stengt. Hvis du ønsker å melde deg på eller har spørsmål, så kan de rettes til arrangementsansvarlig Hege Runge Johansen på e-post: sykehusplan@hod.dep.no