Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Behovet for helsetjenester kommer til å øke i fremtiden. Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp. Samtidig viser prognoser fra SSB at befolkningssammensetningen i kommunene vil endre seg de neste ti-årene. Det gjør at myndighetene må se på hvordan helse- og omsorgstjenesten kan møte disse utfordringene.

Regjeringens overordnete mål er at pasientene skal få et best mulig tilbud. Like fullt kan ikke helsetjenesten kurere alt. Like viktig som å behandle pasientene, er å sette pasientene i stand til å mestre den helsen de faktisk har. Derfor skal pasienten involveres beslutningene om egen helse. Det gir bedre og mer forutsigbare helsetjenester, og pasientene benytter egne ressurser. Det er dette som er pasientens helsetjeneste.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 skal vise retning for den videre utviklingen av sykehusene. Planen skal være et verktøy for å få til nødvendige omstillinger for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Dette krever bedre samhandling, både internt på sykehusene og mellom sykehusene og kommunene.

Planen  vil omhandle psykisk helsevern, samhandling, kompetanse, teknologi og prehospitale tjenester. Den vil bli lagt frem i løpet av høsten 2019.

 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 -2023