Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble ved Rusreformen i 2004 en del av spesialisthelsetjenesten. De rusmiddelavhengige har nå de samme pasientrettigheter som andre pasienter innen spesialisthelsetjenesten.

TSB for rusavhengighet innebærer at behandlingstilbudene i stor grad er sammensatt av både helsefaglig og sosialfaglig personell. Tilbudene består både av polikliniske tjenester, dagtilbud, ambulante tjenester,  døgnbaserte tjenester som avrusningsenheter, korttidsbehandling og langtidsbehandling i institusjon opp til ett år eller mer.

De med de alvorligste tilstandene skal behandles raskest
Det er både sosialtjenesten/NAV i kommunene og lege som kan henvise pasienter til TSB. Alle vurderinger av henvisninger skal foretas på grunnlag av Helsedirektoratets veileder for slike vurderinger. De pasienter som har alvorligst rusavhengighet, skal få behandling raskest. Ved behov for akutt-/øyeblikkelig hjelpsbehandling skal dette tilbys uten unødig opphold.

LAR
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) inngår som en del av tverrfaglig spesialisert behandling. LAR ble fra 2010 regulert  gjennom en egen forskrift (Forskrift av 2009-12-18 nr. 1641 om legemiddelassistert rehabilitering). Her fremgår det at LAR ikke skal være førstevalget som behandling for opiatavhengighet og at det i utgangspunktet er spesialisthelsetjenesten som kan starte opp og avslutte LAR. Unntaksvis kan fastlege starte opp legemiddelassistert rehabilitering, men dette etter samråd med spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har utgitt nasjonal retningslinje for LAR der det nærmere fremgår innholdet av denne behandlingsformen. Helsedirektoratet har også utgitt nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av barn frem til skolepliktig alder.

Opptrappingsplan for rusfeltet
Regjeringen arbeider nå med en ny  opptrappingsplan for rusfeltet. Denne planen skal legges frem i løpet av 2015 og i hovedsak omhandle tjenestene til rusavhengige og bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til alle som trenger det. 

Til toppen