Verkemiddel i integreringsarbeidet

Introduksjonslova regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram.

Introduksjonslova 

For at nyankomne innvandrarar skal bli godt integrerte, er det viktig at dei kan skaffe seg arbeid og utdanning og delta i samfunnet.

Introduksjonsprogram

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

Jobbsjansen

Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger.

Frivillig innsats og dialog 

Gjennom deltaking i ein frivillig organisasjon kan nyankomne innvandrarar i ein kommune bli kjende med lokalsamfunnet, sine nye naboar og få høve til å praktisere norsk.

Områdesatsing som integreringstiltak

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats.