Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Jobbsjansen

Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet, og som ikke er omfattet av andre ordninger eller som trenger tilrettelagte opplæringsløp.

Jobbsjansen er utarbeidet etter modell av introduksjonsordningen, og er en videreføring av forsøksordningen Ny Sjanse som startet opp i 2005. I Meld. St. 30 Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk ble det varslet at innretningen av Jobbsjansen ville bli endret. Fra 2017 er ordningen delt i tre deler med tre ulike målgrupper.

Del A: Jobbsjansen for hjemmeværende kvinner

Hovedmålet med denne delordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Ordningen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Hovedmålgruppe er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som ikke er avhengige av sosialhjelp, som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom

Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal styrke innvandrerungdoms faglige grunnlag for å fullføre videregående opplæring. Fylkeskommunen må samarbeide med aktuelle kommuner i sin region.

Prosjektene skal rette seg mot innvandrerungdom i alderen 16–24 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har opparbeidet seg godt nok faglig grunnlag eller som har språklige utfordringer.

Fylkeskommunen kan få midler til både etablering og videreutvikling av grunnskoleopplæringstilbudet.  Fylkeskommunen kan selv velge hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, innenfor rammen av opplæringsloven. 

Del C: Forsøk med lenger programtid for deltakere i introduksjonsprogrammet

Hovedmålet med denne delen av Jobbsjanseordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom forlenget kvalifiseringsløp med ett ekstra år (år 4), etter deltakelse i et treårig Introduksjonsprogram.  Kommunene søke om prosjektmidler for prøve ut muligheten til å ta deltakere i introduksjonsprogram som trenger lengre kvalifisering enn det introduksjonsloven åpner opp for i dag, direkte over i Jobbsjansen.

Mer informasjon om Jobbsjansen, erfaringer fra Ny Sjanse, gode eksempler og metoder, litteratur og tilskudd, finnes på IMDi sin hjemmeside.

Til toppen