Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Områdesatsing som integreringstiltak

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats.

Groruddalen, Oslo indre øst, Oslo sør, Fjell i Drammen, Storhaug i Stavanger, samt Loddefjord og Olsvik i Bergen er de områdene der staten og kommunene har en slik felles innsats. Målet er å utjevne levekårsforskjeller og stimulere til deltakelse i lokalsamfunnet og i samfunnet for øvrig. Les mer om områdesatsingene her. Husbanken gir også midler til områdeløft i en rekke levekårsutsatte områder i Oslo, Bergen og Trondheim.

Gjennom ulike tilskuddsordninger jobber staten og kommunene målrettet med lokaltilpassede løsninger, med mål om å bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Kunnskapsdepartementet er særlig opptatt av tidlig innsats for barn og unge, gjennomføring av videregående opplæring og tilgang på lærlingplasser.

Bilde av barn som leker i barnehagen

Gratis kjernetid i barnehage

Tidligere forsøk med gratis kjernetid i barnehage har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til økt barnehagedeltakelse i områder med sammensatte levekårsutfordringer og mange minoritetsspråklige barn. Hovedmålet har vært å forberede barn til skolestart med fokus på at de skal lære norsk.

Fra august 2015 ble det innført en nasjonal ordning med tilbud om gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier. Fra august 2016 ble ordningen utvidet til også å gjelde 3-åringer i lavinntektsfamilier, og fra august 2019 er også 2-åringer i lavinntektsfamilier inkludert i ordningen.

Forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordning/aktivitetsskole

Et fireårig forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordningen/ aktivitetsskolen pågikk i perioden 2013-2017 som del av Oslo Sør-satsingen. Tilbudet ble gitt til elever på 1.- 4. trinn ved aktivitetsskolen på Mortensrud skole. Formålet med forsøket var blant annet å se om gratis aktivitetsskole kan legge til rette for at elever får bedre forutsetninger for å lykkes i skolen, samt bidra til å bedre skolekretsens attraktivitet. Evalueringen viste at mange av barna fikk opplevelser og aktiviteter som foreldrene ikke hadde mulighet til å tilby dem hjemme, og at familiene ble mer positivt innstilt til å bruke aktivitetsskolen selv om tilbudet ikke lenger var gratis. Når det gjelder betydningen for elevenes forutsetninger i skolen, så er det flere usikkerheter i funnene fra evalueringen, og forskerne er forsiktige med å trekke slutninger. Datamaterialet har ikke gjort det mulig å følge enkeltelever over tid. Forskerne vurderer imidlertid at aktivitetene er like viktige for tilhørighet og inkludering som for læring, og at gratis aktivitetsskole bidro til å bedre skolens attraktivitet og stabilitet i elevmassen.

Et annet fireårig forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen pågår i perioden 2015-2020 ved utvalgte skoler i Oslo, Drammen, Trondheim og Stavanger. Forsøket avsluttes i juni 2020. Det er ikke gitt detaljerte føringer for forsøket, og de fire byene har kunnet innrette forsøket slik det passer best lokalt, blant annet i kombinasjon med egne satsinger på gratistilbud.

Til toppen