Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Målet for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig.

I tillegg skal opplæringen beskrive og forklare viktige trekk ved samfunnet og informere om rettigheter, plikter og sentrale verdier. 

Hvem er omfattet av ordningen?

  • Innvandrere mellom 16 og 67 år har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
  • Familiegjenforente med disse og familiegjenforente til norske og nordiske borgere
  • Medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet
  • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-området har plikt til å delta i 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap

At man har rett til opplæring, innebærer at man får opplæringen gratis. Personer som på grunn av sin oppholdstillatelse fikk rett og/eller plikt til opplæring før 1. januar 2012, har fortsatt rett og/eller plikt til 300 timer opplæring. 

Kommunens ansvar

Det er kommunen der den enkelte bor som har plikt til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder også personer med oppholdstillatelse som oppholder seg i kommunen på asylmottak i påvente av bosetting i en kommune.

Opplæringen omfatter 550 timer norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Kommunene har i tillegg plikt til å tilby dem som omfattes av ordningen ytterligere inntil 2 400 timer opplæring ved behov. Kommunen skal tilby opplæring i fem år, som hovedregel fra det tidspunktet den enkelte innvandrer har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven. Retten til gratis opplæring opphører etter tre år, og ytterligere opplæring må være gjennomført innen fem år. Kommunene mottar tilskudd fra staten til opplæringen.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Opplæringen reguleres av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, som er en forskrift til introduksjonsloven.