Tolking i offentlig sektor

KD har det overordnede ansvaret for å legge til rette for tolking til og fra norsk og andre talespråk i offentlig sektor.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. IMDi har ansvar for Nasjonalt tolkeregister og har bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker. Alle forvaltningsnivåer, sektormyndigheter og kommuner har et selvstendig ansvar for å utvikle gode rutiner for bestilling, bruk, betaling og kvalitetssikring av tolketjenester.

IMDis nettsider inneholder råd og veiledning om tolking i offentlig sektor.

 

Økt bruk av kvalifiserte tolker

NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd ble lagt fram i september 2014. Ifølge utredningen er det behov for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor og å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker. Utvalget foreslo derfor en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner.

Regjeringen sendte forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. på høring 1. mars 2019, med høringsfrist 7. juni 2019. Lovforslaget følger opp NOU 2014:8 og inneholder blant annet bestemmelser om plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, god tolkeskikk, taushetsplikt, habilitet og hjemmel for innhenting av politiattest.