Asylsituasjonen

Antall asylsøkere til Norge økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen og følger fortsatt situasjonen nøye.

Innstramninger i utlendingsloven

Flere endringer i utlendingsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Det ble innført integreringskriterier for permanent oppholdstillatelse og et 24-årskrav for familieetablering i Norge.

Tiltak for å håndtere asylsituasjonen

Asyltilstrømmingen medførte at norske myndigheter måtte intensivere innsatsen og øke kapasiteten. Her finner du en oversikt over hvordan regjeringen og myndighetene håndterte situasjonen.

Kronologisk oversikt over regjeringens arbeid

Her finner du oppdatert informasjon over regjeringens arbeid med asylsituasjonen den senere tid.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Videreutvikler informasjonskampanje

12.01.2017: Justis- og beredskapsdepartementet videreutvikler informasjonskampanjen Stricter Asylum Regulations in Norway, og har opprettet et nytt nettsted som retter seg mot migranter uten grunnlag for beskyttelse i Norge.

Få asylsøkere i 2016 gir mer penger til hjelp i nærområdene

25.11.2016: Færre asylsøkere i 2016 gir reduserte utgifter og mulighet for å styrke innsatsen for å hjelpe flyktninger i Syrias nærområder med hele 500 millioner kroner.

Flere saker om Asylsituasjonen

Dokumenter

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Prop. 90 L (2015–2016)

Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

05.04.2016: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en rekke innstramninger som følge av utviklingen i migrasjonsbildet. Det foreslås også skjerpede utvisningsregler i saker som gjelder misbruk av asylsystemet og enkelte endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.