Asylsituasjonen

Antall asylsøkere til Norge økte kraftig i 2015. Regjeringen satte i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen og følger fortsatt situasjonen nøye.

Prop. 149 L (2016–2017)

Viderefører innstramningene

Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Tiltak for å håndtere asylsituasjonen

Asyltilstrømmingen medførte at norske myndigheter måtte intensivere innsatsen og øke kapasiteten. Her finner du en oversikt over hvordan regjeringen og myndighetene håndterte situasjonen.

Kronologisk oversikt over regjeringens arbeid

Her finner du oppdatert informasjon over regjeringens arbeid med asylsituasjonen den senere tid.

Aktuelt nå

Raskere utvisning av utlendinger

21.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forenkle prosessen med forhåndsvarsel om utvisning av utlendinger som ikke har reist innen fristen etter at de har fått avslag på en søknad om opphold. Departementet foreslår også å fjerne retten til fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel i disse sakene.

St prop 149 (2016-201)

Viderefører innstramningene

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Det innebærer utvidet adgang til å sende asylsøkere til trygge land de har hatt opphold i, utvidet adgang til bruk av tvangsmidler, og fortsatt instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda.

Dublinreturer til Hellas

01.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta behandling av dublinreturer til Hellas. Dette innebærer at UDI skal foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak etter kriteriene i Dublin III-forordningen. Instruksen trer i kraft umiddelbart.

Flere saker om Asylsituasjonen

Dokumenter

Prop. 149 L (2016-2017)

Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

16.06.2017: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en rekke innstramninger som følge av utviklingen i migrasjonsbildet. Det foreslås også skjerpede utvisningsregler i saker som gjelder misbruk av asylsystemet og enkelte endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.