Jobbsjansen

Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger.

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger. Jobbsjansen bygger på erfaringene fra forsøksordningen Ny sjanse, og Ny sjanse har blitt en del av Jobbsjansen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å følge opp ordningen. 

Målgruppe

Alle innvandrere i alderen 18-55 år med behov for grunnleggende kvalifisering, som ikke har tilknytning til arbeidslivet og som ikke er omfattet av eksisterende ordninger er i målgruppen for tiltaket. Hjemmeværende innvandrede kvinner som ikke er avhengig av sosialhjelp er prioritert målgruppe for Jobbsjansen. 

Personer som deltar i eller kvalifiserer for deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV er ikke omfattet av Jobbsjansen. Det er heller ikke personer som har rett til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven.

Innholdet i kvalifiseringen

Programmet skal være individuelt tilpasset og i størst mulig grad gjennomføres i tråd med introduksjonsloven og veiledende retningslinjer. Programmene skal gi styrkede kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. 

Ny sjanse

Ny sjanse var et forsøk med et kvalifiseringsprogram for innvandrere som etter flere år i Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Formålet var å gjøre deltakerne økonomisk selvhjulpne gjennom arbeid eller utdanning.

Metodene som prøvd ut i Ny sjanse og som blir videreført i Jobbsjansen var de samme som i introduksjonsprogrammet og besto av kartlegging, skriftlig individuell plan, en kontaktperson, heltidsprogram, kvalifiseringsstønad, fraværsreglement og tett individuell oppfølging. Tiltakene var i hovedsak rettet mot språkopplæring, arbeidspraksis og samfunnsorienterende opplæring. 

Mer informasjon om Jobbsjansen, erfaringer fra Ny Sjanse, gode eksempler og metoder, litteratur og tilskudd, finnes på IMDi sin hjemmeside.

Til toppen