Retur

Utlendinger som ikke har lovlig opphold, plikter i henhold til utlendingslovgivningen å forlate Norge.

Uttransportering av utlending uten gyldig opphold i Norge 

Plikten til å returnere gjelder personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse eller annen oppholdstillatelse, personer som har mistet oppholdsgrunnlaget og personer som har kommet hit ulovlig og aldri har søkt om oppholdstillatelse. Enkelte er også utvist, for eksempel på grunn av brudd på utlendingsloven eller på grunn av andre straffbare forhold, og har innreiseforbud. De som ikke overholder plikten til selv å forlate landet eller tilstås assistert retur, vil bli tvangsreturnert av politiet.

Raskere returer er en målsetning for Justis- og beredskapsdepartementet. Flere returer som gjennomføres raskt etter avslag, øker motivasjonen til å reise med assistert retur. Rask retur er et viktig virkemiddel for å redusere antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov og vil virke forebyggende mot ulovlig opphold og andre former for kriminalitet.

Definisjoner

Ordinær retur

Ordinær (selvorganisert) retur er retur uten bistand fra norske myndigheter. Hjemreisen organiseres og gjennomføres av utlendingen selv.

Assistert retur

Assistert retur er retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Assistert retur kan i tillegg tilbys utlendinger som har en søknad om beskyttelse under behandling. Ved assistert retur kan utlendingen få hjelp til å anskaffe reisedokumenter, finansiert reise, samt ulike former for økonomisk stønad og bistand til reintegrering i hjemlandet. Assistert retur er finansiert og organisert av Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennom tjenesteleverandør. (Per desember 2014 er International Organisation for Migration (IOM) hovedleverandør for denne tjenesten for norske myndigheter).

Dersom det er forhold som forhindrer hjemreise, som for eksempel mangel på reisedokumenter, psykisk helsetilstand eller at leverandøren av returassistanse ikke har et tilbud i det aktuelle hjemlandet, kan politiet ledsage vedkommende (ledsaget retur).

Tvangsretur

Tvangsretur er uttransportering av utlendinger som ikke etterkommer pålegg om å forlate landet innen utresiefristen. Innenfor rammen av gjeldende rett kan politiet benytte pågripelse eller andre tvangsmidler når det er nødvendig for å sikre gjennomføring av en uttransport.