Integrering

Justis- og har det overordna ansvaret for integreringspolitikken. Hovudmålet for integreringspolitikken er at innvandrarar og borna deira skal få bruke ressursane sine og bidra til fellesskapet. Nøklane til integrering i det norske samfunnet ligg i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskapar. Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har kjerneoppgåver knytt til integreringspolitikken.

Statsborgerskap

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt.

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Introduksjonslov og arbeid

Introduksjonslova regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram.

Aktuelt no

Nett-tv

Sjå sendinga her

Retten til å bestemme over eget liv

08.03.2017: Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Dokument

Handlingsplan

Retten til å bestemme over eget liv

08.03.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til integrering.