Integrering

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Hovudmålet for integreringspolitikken er at innvandrarar og borna deira skal få bruke ressursane sine og bidra til fellesskapet. Nøklane til integrering i det norske samfunnet ligg i å delta i arbeidslivet og ha gode norskkunnskapar.

Statsborgerskap

Statsborgerloven og statsborgerforskriften inneholder regler om hvordan personer blir norske statsborgere og hvordan det norske statsborgerskapet kan gå tapt.

Busetting av flyktningar

Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busette flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov som blir fastsett av Nasjonalt utval for mottak og busetting.

Introduksjonslov og arbeid

Introduksjonslova regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram.

Aktuelt no

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner i 2017

23.12.2016: Justis- og beredskapsdepartementet har utlyst en rekke tilskuddsordninger for kommuner og frivillige organisasjoner.

Regjeringen foreslår en kraftig styrking av integreringsarbeidet

06.10.2016: Regjeringen foreslår samlet 484,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 2017. Tiltakene følger blant annet opp føringene som ble gitt i stortingsmeldingen om integrering om at tiden i mottak skal benyttes effektivt, og at bosetting og målrettet kvalifisering til arbeidslivet skjer raskt etter vedtak om opphold.

Meir om Integrering

Dokument

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Finn dokument

Her kan du søke opp dokumenter knyttet til integrering.