Områdesatsing som integreringstiltak

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats.

Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo, Indre Oslo øst i Oslo, Fjell i Drammen, Saupstad i Trondheim og Årstad i Bergen er de områdene der staten og kommunene har slik felles innsats. Målet er å utjevne levekårsforskjeller og stimulere til deltakelse i lokalsamfunnet og i samfunnet for øvrig. 

Statens største levekårsrettede tiltak i Groruddalssatsingen og i Oslo Sør-satsingen i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo er forsøk med gratis korttidsopphold (kjernetid) i barnehage. Husbanken gir også midler til områdeløft i Groruddalen

Gratis kjernetid i barnehage

Forsøk med gratis kjernetid i barnehage har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til økt barnehagedeltakelse i områder med sammensatte levekårsutfordringer og mange minoritetsspråklige barn. Hovedmålet har vært å forberede barn til skolestart med fokus på at de skal lære norsk. Alle barn i aktuelle årskull har fått tilbud om gratis opphold i barnehage fire timer per dag, totalt 20 timer per uke. 

Fra august 2014 ble deler av forsøket endret og målrettet mot familier med lavinntekt i bydel Gamle Oslo, Bergen og Drammen. Samtidig ble det her innført krav om at foreldrene til barn i forsøket skal delta i aktivitet. Fra august 2015 er det tilbud om gratis kjernetid i barnehage til alle 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier. Fra august 2016 vil ordningen utvides til også å gjelde 3-åringer i lavinntektsfamilier.

Fafo og SSB har evaluert forsøket med gratis kjernetid i barnehage.  

Se også FAFO-rapport om språktilbud til barn med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage

Forsøk med gratis deltidsplass i skolefritidsordning/aktivitetsskole

Et forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen startet fra og med skoleåret 2013/2014, som del av Oslo Sør-satsingen. Tilbudet gis til elever på 1.- 4. trinn ved aktivitetsskolen på Mortensrud skole. Formålet med forsøket er å se om gratis aktivitetsskole kan legge til rette for at elever får bedre forutsetninger for å lykkes i skolen, samt bidra til å bedre skolekretsens attraktivitet. Forsøket varer i fire skoleår. Forsøket gjennomføres av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og vil bli evaluert.

Til toppen