Ski kommune – tillatelse til oppstart av planarbeid

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan i Assurdalen i Ski kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i planarbeidet for det området som ligger innenfor markagrensen ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1.

Last ned brevet (pdf)