Tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid - Linderudkollen Skisenter

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Linderudkollen langrennsanlegg etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet har i utgangspunktet ikke innvendinger mot de løypebreddene Oslo kommune foreslår. Det bør legges til rette for en løypebredde som tillater konkurranse og trening i skøyting. Det må imidlertid i forbindelse med planarbeidet tas hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge alternativer som sikrer at ulempene for øvrige deler av lovens formål blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet, jf. sidene 3 og 4.

Last ned brevet (pdf)