Tillatelse til igangsetting av planarbeid i Marka for Follobanen, nytt dobbeltspor Oslo-Ski

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for Follobanen, nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, etter markaloven § 6 første ledd jf. § 7 første ledd nr 4. Arbeidet berører områder i Marka i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle ha vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planprogram utarbeidet og planoppstart varslet før søknad om tillatelse til igangsetting ble sendt departementet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og svært uheldig. Departementet gir likevel tillatelse i etterkant til å sette i gang planarbeidet for den delen av planområdet som ligger innefor Marka.

Last ned brevet (pdf)