Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon i Oslo og Nittedal kommuner etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet. Kommunen må ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i tillegg til landskap og natur- og kulturmiljø slik at planen lar seg forene med markalovens formål. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Vi ber kommunen vurdere å stille vilkår om jernbaneundergang som en tilrettelegging for friluftslivet. Departementet forutsetter at konsekvensene for landskapet synliggjøres i planarbeidet. Det vises for øvrig til de forutsetninger som fremgår av igangsettingstillatelsen.

Last ned brevet (pdf)