Oslo kommune – anmodning om tillatelse til å igangsette planarbeid i Marka – renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen

Saken gjelder søknad om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på å etablere mottak for hageavfall samt minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen. Eiendommen ligger innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter markaloven § 6 første ledd, ettersom etablering av slikt mottak vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltaket omfattes heller ikke av unntakene i loven.

Vi viser til henvendelser fra Oslo kommune i anledning oppstart av arbeid med reguleringsplan for eiendommen Bakk i Sørkedalen, herunder brev fra Plan- og bygningsetaten samt e-post 16. mars 2011 fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten på vegne av Renovasjonsetaten i Oslo. Vi viser også til tilrådning i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1. april 2011, samt til brev fra Loe Utvikling AS 11. mai 2011.

Slik vi forstår saken, har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune frarådet Eiendoms- og byfornyelsesetaten å gå videre med planinitiativet. I likhet med Fylkesmannen forstår departementet det likevel slik at Eiendoms- og byfornyelsesetaten søker om tillatelse etter markaloven til oppstart av arbeid med reguleringsplan for nytt renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon.  

Saken gjelder søknad om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplan med sikte på å etablere mottak for hageavfall samt minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen. Eiendommen ligger innenfor markagrensen. Departementet gir ikke tillatelse til oppstart etter markaloven § 6 første ledd, ettersom etablering av slikt mottak vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltaket omfattes heller ikke av unntakene i loven.

Bakgrunn

Det aktuelle området er i dag regulert til byggeområde for offentlig bygning, utendørs lager, transportvei og parkbelte i to forskjellige reguleringsplaner fra hhv. 1996 og 2002. Området ligger i Sørkedalen tett inntil Sørkedalselva. Elva inngår i Oslomarkvassdragene som er vernet gjennom verneplan I for vassdrag.

I dag lagres betongrør på området. Arealet søkes omregulert til renovasjonsanlegg med vegetasjonsskjerm. Renovasjonsetaten i Oslo ser på renovasjons- og hageanleggene som miljøtiltak for byen som lett skal kunne nås av alle. Målet er å spre anleggene best mulig. Med et anlegg på Bakk i Sørkedalen vil det bli tre hageavfallsanlegg i Oslo vest. Et er allerede anlagt på Bygdøy og et skal bygges på Smestad (byggestart høsten 2011).

Det fremgår av planinitiativet at Renovasjonsetaten mener det foreslåtte hageavfallsanlegget vil være mer ”markavennlig” enn dagens betongrørlager.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planinitiativet i sin innstilling. Plan- og bygningsetaten viser blant annet til at tiltaket er i strid med markaloven, at området ikke vil tåle den trafikkbelastningen anlegget vil medføre, og at anlegget vil utgjøre en stor risiko for spredning av fremmede plantearter.

Loe Utvikling AS, som opplyser å være engasjert av grunneierne som saken berører, har i sitt brev til departementet 11. mai 2011 kommentert Fylkesmannens tilrådning i saken. Loe utvikling påpeker blant annet at det drives industri på området i dag, og at renovasjonsanlegget ikke vil være næringsvirksomhet men et offentlig formål.

Fylkesmannens vurdering

Vassdrag
Sørkedalselva omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. I henhold til disse skal en for å nå målene i verneplanen unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø.

Sørkedalselva har en godbestand av elvemusling, men er klassifisert som sårbar på Norsk rødliste for arter 2010. Elvemusling er av Direktoratet for Naturforvaltning foreslått som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Målet med forvaltning av elvemusling er i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende populasjoner skal opprettholdes eller styrkes. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for elvemusling.

Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget. Planen skal sørge for bærekraftig bruk av vassdragets ressurser. Planen skal bidra til å opprettholde eller opprette kjemisk eller økologisk status som tilfredsstiller forslaget til vannforvaltningsforskriften, samt sørge for en samordnet planlegging og bruk av arealer i og langs vassdraget.

Landbruk
Ca 15 - 20 dekar i sørligste del av det foreslåtte planområdet er fulldyrket jord. Innenfor det foreslåtte planområdet er jordbruksarealet regulert til andre formål enn landbruk i tidligere reguleringsplaner. Fylkesmannens landbruksavdeling fraråder at dyrket jord omdisponeres. Det vises til nasjonale mål og føringer om å ivareta hensynet til dyrket og dyrkbar jord i et langsiktig perspektiv, jf. plan- og bygningsloven § 3.

Trafikk
Anlegget antas å medføre en god del trafikk. Anlegget planlegges å inneholde både en gjenbruksstasjon og et hageavfallsmottak og vil dermed generere trafikk hele året. Også dagens virksomhet genererer trafikk, men Fylkesmannen mener at det foreslåtte anlegget vil gi økt trafikk som vil være uheldig for området

Vurdering
Etablering av renovasjonsanlegg kan ikke slik Fylkesmannen ser det defineres inn under formålene i markaloven. Fylkesmannen viser til at det i markalovens forarbeider uttales at eksisterende næringsvirksomhet vil kunne videreføres i Marka, men at det ikke kan etableres ny næringsvirksomhet i Marka. Fylkesmannen er usikker på tolkingen av ny næringsvirksomhet når det gjelder endring fra en type næring til en annen.

Fylkesmannen bemerker at planområdet ligger tett inntil Sørkedalselva, og vil således berøre de vassdragsnære arealene langs elva. Det fremgår at Sørkedalselvas løp er registrert i Oslo kommunes naturbase som svært viktig for det biologiske mangfoldet (verdikategori svært viktig). Fylkesmannen viser også til at lagring av diverse avfallsfraksjoner i nærområdet langs elva vil kunne medføre risiko for forurensning av elva, spesielt i situasjoner ved kraftig nedbør og flom.

Renovasjonsanlegget antas å medføre økt trafikk og Fylkesmannen mener dette er uheldig for Sørkedalen, som er et mye benyttet område for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Fylkesmannen kan ikke se at tiltaket er i tråd med formålene i markaloven og fraråder at det gis tillatelse til oppstart av planarbeid for renovasjonsanlegg på eiendommen.

Departementets vurderinger

Markaloven setter rammene for hva det kan planlegges for i Marka. Det gjelder i utgangspunktet et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak i Marka, jf. markaloven § 5. Dette byggeforbudet danner utgangspunktet for planarbeidet i Marka.

I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Det planlagte renovasjonsanlegget omfattes ikke av disse unntakene.

Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål, selv om tiltaket ikke omfattes av § 7. I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal også sikre markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. I marka kan eksisterende næringsvirksomhet videreføres, men det kan i utgangspunktet ikke etableres ny næringsvirksomhet, og eksisterende virksomhet kan heller ikke utvides. Bare der virksomheten vil fremme lovens formål, er det en viss åpning for nyetablering eller utvidelse av næringsvirksomhet.

Tiltak som berører naturmangfold skal også vurders etter naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.

Det drives næringsvirksomhet på eiendommen i dag, form av et betongrørlager. Dette er virksomhet som verken fremmer eller er i samsvar med lovens formål. Departementet kan imidlertid i dette tilfellet ikke se at det faktum at det allerede drives virksomhet som ikke er i samsvar med markaloven på eiendommen, har avgjørende betydning for om det kan åpnes for planlegging av renovasjonsanlegg på eiendommen. Renovasjonsanlegget vil være virksomhet av en helt annen karakter en dagens virksomhet, og må vurderes på selvstendig grunnlag. 

Renovasjonsanlegget vil etter departementets syn ikke fremme lovens formål knyttet til friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det planlagte tiltaket vil tvert i mot kunne virke negativt inn på naturmiljøet, jf. markaloven § 1 første ledd annet punktum. Departementet viser særlig til eiendommens beliggenhet inntil Sørkedalselva. Sørkedalselva er et elveløp, og denne naturtypen er vurdert som nær truet i Norsk rødliste for naturtyper 2011. I Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase er Sørkedalselva klassifisert som naturtype viktig bekkedrag med i verdikategori A (svært viktig). Elvemusling, som er klassifisert som sårbar på Norsk rødliste for arter 2010, er funnet langs hele elvestrekningen mellom Hadeland (som er oppstrøms Bakk) og Bogstadvannet (som er nedstrøms Bakk), jf. NINA Rapport 417: 60 Overvåking av elvemusling i Norge (Årsrapport for 2006 og 2007).  Beliggenheten utgjør en risiko for forurensning av elva bl.a. gjennom avrenning, samt fare for at fremmede plantearter spres fra anlegget.

Departementet kan heller ikke se at tiltaket omfattes av det man normalt har tenkt på som bærekraftig bruk til andre formål, selv om tiltaket isolert sett kan ha positive miljøeffekter.

Da etablering av renovasjonsanlegget vil være i strid med de formål markaloven skal fremme, og departementet ikke kan se at tiltaket er av en slik art at det er grunnlag for å gjøre unntak fra det generelle  bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5, finner departementet at det ikke kan gis tillatelse til å igangsette arbeidet med reguleringsplan for renovasjonsanlegg i Marka.

I og med at departementet med bakgrunn i markaloven alene avslår søknaden om å tillate planoppstart har ikke departementet vurdert tiltaket etter naturmangfoldloven kap II.

Konklusjon

Det gis ikke tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for renovasjonsanlegg med hageavfallsmottak og minigjenbruksstasjon på Bakk i Sørkedalen, jf. markaloven § 6 første ledd.

 

Med hilsen

Irene Lindblad (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

                                                                                          Hege H. Feiring
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Loe Utvikling AS