Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Losbydalen i Lørenskog kommune

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Losbydalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Vi viser til Lørenskog kommunes brev av 29. juni 2011, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 27. september 2011.

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Losbydalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Bakgrunn

Lørenskog kommune ønsker å legge til rette for gang- og sykkelvei mellom Finstad og Losby. Ca 372 meter av omsøkt trase går i Marka. Gang- og sykkelvegen vil i partiet innenfor markagrensen gå parallelt med Losbyveien.

Berørt areal er fra ca 6,5 til ca 8 meter ut fra dagens veikant. Det partiet som ligger i Marka går delvis forbi golfbanen og delvis gjennom skog.

Losby er et populært og mye brukt utgangspunkt for turgåere, skigåere og andre brukergrupper av Marka. I tillegg har området flere andre tilbud for allmennheten, som besøksgård, badeplass og golfbane. Det ligger også et hotell på Losby.

Området ligger innfor Marka og igangsetting av arbeid med reguleringsplan krever tillatelse av departementet, jf. markaloven § 6 første ledd.

Kommunen anfører at tiltaket vil bedre tilgjengeligheten til Marka og de aktivitetstilbudene som finnes i Losbyområdet. Kommunen anfører videre at terrenginngrepene anses å være små, og at tiltaket ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for de hensyn som markaloven er ment å ivareta og fremme.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anfører at tiltaket vil bedre tilgjengeligheten til Marka, og viser til at Losby er et populært utfartssted for brukere av Marka hele året. Fylkesmannen anfører at tilrettelegging for myke trafikanter som syklister og fotgjengere i dette området er positivt for utøvelse av friluftslivet, og således i tråd med formålet i markaloven.

På bakgrunn av ovennevnte og på bakgrunn av markaloven § 7, anbefaler Fylkesmannen at det gis tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. Fylkesmannen anfører at det må settes krav om at tiltaket må ta hensyn til natur- og friluftslivsinteresser, herunder må det vises hvordan tiltaket vil bli anlagt med sikte på å skape minst mulig negative konsekvenser for friluftslivet og naturmiljøet. Fylkesmannen viser videre til naturmangfoldloven § 7 som sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn for kommunens vedtak. Konsekvenser for naturmiljøet, herunder eventuelle konsekvenser for eventuelle rødlistearter som berøres av tiltaket må utredes og vurderes, og det må gjennomføres analyser som viser konsekvenser for landskapsbildet.

Departementets vurderinger

Departementet finner kunne gi tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for den delen av omsøkt gang- og sykkelvei som går i Marka. Arbeidet må skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg uten hensyn til byggeforbudet i markaloven § 5.

Gang- og sykkelvei er blant eksemplene på infrastrukturanlegg som kan tillates gjennom plan, jf. § 7 første ledd nr 4. En gang- og sykkelvei langs Losbyveien mellom Finstad og Losby antas å ville bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, samtidig som tiltaket vil gjøre Marka lettere tilgjengelig i dette området. Trygg ferdsel gjennom området og videre inn i Marka antas å ville ha positiv virkning for friluftslivet.

Kommunen må imidlertid i planarbeidet vurdere løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn som loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder planlegging og utforming av tiltaket og når det gjelder planlegging og gjennomføring av nødvendige anleggsarbeider. I planarbeidet må kommunen ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv og mulighetene for naturopplevelse. I tilegg må kommunen søke løsninger som tar hensyn til landskap, natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Lørenskog kommune må særlig legge vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

- Virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap, kulturlandskap og kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes.

- Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter eller viktige naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12.

- Tiltaket må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

- Det må vises hvilke avbøtende tiltak som planlegges.

- Det må gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet. Registreringen må også omfatte arkeologske funn og kulturminner som ikke er underlagt registreringsplikt etter kulturminneloven.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor Marka i henhold til markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd nr 4. I planarbeidet må kommunene for det området som ligger innenfor Marka særlig legge vekt på de forhold departementet har påpekt ovenfor.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet. For at departementet skal kunne stadfeste planen, må den være i tråd med markaloven.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Hege Feiring (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:          Fylkesmannsembeter som omfattes av markaloven
                   Kommuner som omfattes av markaloven