Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Løvenskioldbanen, Dælimosen 50

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for miljø- og sikkerhetsmessig oppgradering av Løvenskioldbanen i Bærum kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Vi viser til brev 14. juli 2010 fra Bærum kommune med anmodning om tillatelse etter markaloven til oppstart av planarbeid for Løvenskioldbanen, samt til fylkesmannens tilrådning i saken 1. oktober 2011. Vi viser videre til brev 28. oktober 2010 fra Norges Skytterforbund samt til møte 10. januar 2011 mellom Skytterforbundet og Miljøverndepartementet.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for miljø- og sikkerhetsmessig oppgradering av Løvenskioldbanen i Bærum kommune, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må det tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Bakgrunn

Bærum kommune viser til at Norges Skytterforbund har kontaktet kommunen om behovet for å utarbeide en reguleringsplan for Løvenskioldbanen. Løvenskioldbanen er Norges Skytterforbunds eiendom. Området ligger innenfor Marka og oppstart av planarbeid for området krever tillatelse fra Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6.

Kommunen fremholder at hensikten med de tiltak en reguleringsplan for banen skal ta stilling til og gi hjemmel for, er en miljømessig og sikkerhetsmessig oppgradering av banen. Det er også en målsetting å få banen godkjent som Nasjonalanlegg for skyting.

Kommunen viser til at Plan- og miljøutvalget i kommunen 8. april 2010 fattet følgende prinsippvedtak:

Plan- og miljøutvalget anbefaler dokument ID 751226 lagt til grunn for videre utarbeidelse av detaljregulering for Løvenskioldbanen på del av eiendommen gnr/bnr 32/50, med følgende vilkår:
-          planen utarbeides av Norges Skytterforbund.
-          Det utarbeides støyrapport med før og etter situasjon.
-          Miljøoppfølgingsprogram som særlig tar hensyn til forurensning i grunnen.
-          Det innhentes samtykke fra Miljøverndepartementet iht markaloven.
-          Sikrer en god medvirkningsprosess i oppstartsfasen.

Av sakens dokumenter fremgår at det blant annet vil planlegges for støydempede standplassbygg, støyvoller og nytt skytterhus. 

Fylkesmannens vurdering

Ifølge Fylkesmannen er det i dag en konfliktsituasjon mellom skytebanestøyen fra Løvenskioldbanen og friluftslivet i store områder innenfor denne delen av Marka. Fylkesmannens miljøvernavdeling har i tidligere planprosesser for nærområdet anbefalt at det burde utarbeides klare retningslinjer for bruken av skytebanen, og lages en plan for området med støy som sentralt tema, fortrinnsvis gjennom en reguleringsprosess.

Fylkesmannen viser til merknadene til markaloven § 1 i Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) der det bl.a. heter at ”Nasjonale anlegg må for eksempel i utgangspunktet legges utenfor Marka. Videre faller all form for motorsport og nyetablering av skytebaner utenfor lovens formål”. Fylkesmannen mener at skyting ikke kan anses som en type idrett som er en del av lovens formål, og at etablering av et nasjonalanlegg for skytesport vil være i strid med markaloven. Likeledes anser fylkesmannen at en utvidelse av skytebanen vil være utenfor lovens formål.

Fylkesmannen påpeker at det aktuelle planområdet i dag er av liten verdi for friluftslivet på grunn av den allerede etablerte skyteaktiviteten. Aktiviteten i området påvirker imidlertid et langt større område enn det som er omfattet av planen, hovedsakelig på grunn av støyen fra anlegget, men også fordi en blåmerket sti må stenges ved bruk av lerduebanen. Regulering av tidspunkter for skyting og etablering av støydempende voller og andre støybegrensende tiltak gjennom en reguleringsplan vil kunne gi positive virkninger for friluftslivsbruken av området. Fylkesmannen viser til merknadene til § 1 i Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)der det heter at ”Fravær av støy i marka er også en forutsetning for friluftsliv og naturopplevelse. Ved behandling av søknader om tiltak eller annen virksomhet, skal det derfor legges vekt på støyvirkningene i Marka.” Videre mener fylkesmannen det vil være positivt å få klarlagt arealbruken for skytebanen i forhold til stier og friluftsbruk rundt denne. Fylkesmannen viser til at det er foreslått en rekke tiltak for å bedre miljøet og oppgradere anleggene. Dersom disse tiltakene fører til økt arealbruk og kommer i konflikt med eksisterende stier og løyper, vil dette kunne få uheldige virkninger for friluftslivet.

Fylkesmannen viser til at grunnen på skytebanen antas å være relativt forurenset. Fylkesmannen anser at en planprosess vil kunne være positiv ved at man får ryddet opp i disse massene. Dette krever imidlertid at eventuelle forurensninger er grundig kartlagt og at alle tiltak som berører disse vurderes grundig i en eventuell planprosess.

Fylkesmannen anbefaler en regulering av området med det formål å bedre forholdene for friluftslivsutøvelse i området. Fylkesmannen anser imidlertid at en arealutvidelse av anlegget vil være i strid med friluftslivsbruken av området. Fylkesmannen vil ikke anbefale at en regulering åpner for arealutvidelse, men vil anbefale at en eventuell reguleringsplan omfatter omliggende arealer til skytebanen for å vurdere tiltak for å hindre konflikter mellom friluftsliv og eksisterende bruk. Fylkesmannen antar at oppgradering av skytebanen til nasjonalanlegg vil kunne medføre økt bruk av anlegget og en økt støybelastning for utfartsområdene i nærheten. Ut fra merknadene i Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) anser fylkesmannen at etablering av et nytt nasjonalanlegg for skyting vil være i strid med formålet i markaloven. Fylkesmannen anser derfor at det må ligge som en forutsetning for reguleringsarbeidet at anlegget ikke skal oppgraderes til nasjonalanlegg. Fylkesmannen anser at formålet med en regulering av området må være å bedre forholdene for friluftsliv, og at det må settes som vilkår for planarbeidet at det vil medføre en bedret situasjon i forhold til støy, og at tilgangen til Marka generelt og Østernvann spesielt bedres i forhold til dagens situasjon.

Departementets vurderinger

Departementet finner at arbeid med reguleringsplan for Løvenskioldbanen kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Det fremgår klart av markalovens forarbeider at nye skytebaner ikke lar seg innpasse i Marka, da disse vil være til ulempe for markas øvrige brukere. I denne saken dreier det seg imidlertid om en miljø- og sikkerhetsmessig oppgradering av et eksisterende skytebaneanlegg, med særlig fokus på støydempende tiltak. Dette vil etter departementets vurdering være positivt for friluftslivsutøvelsen i de omkringliggende delene av Marka, og således i samsvar med markalovens formål. Etter departementets syn er ikke Markaloven til hinder for at banen samtidig får en teknisk oppgradering og modernisering, så lenge dette ikke vil medføre ulemper for friluftslivet, idretten eller muligheten for naturopplevelse i områdene rundt banen.

Som fylkesmannen viser til er det i Ot.prp. nr. 23 (2008-2009)uttalt at nasjonale anlegg i utgangspunktet må legges utenfor Marka. Dette er utgangspunktet, hvilket tilsier at det kan åpnes i visse tilfelle.  Slike tilfeller kan tenkes ut fra konkrete omstendigheter i den enkelte sak og sett hen til lovens formål. Departementet viser til at det ikke er snakk om etablering av et nytt anlegg, men oppgradering av et eksisterende anlegg uten at anlegget utvides ut over eventuelt nødvendige arealer til miljø- og sikkerhetsmessige tiltak, se nedenfor.

Departementet viser videre til Skytterforbundets uttalelser i brev 28. oktober 2010 samt i møte 10. januar 2011 om at slik status først og fremst vil gi økonomiske grunnlag for den ønskede utvikling av banen, i tillegg til at slik status vil gi anledning til å arrangere større internasjonale mesterskap. Bruken av banen vil i følge Skytterforbundet ikke øke, med unntak av at forbundet ”kanskje ca. hvert 10. år vil søke om å få arrangere Europamesterskap på banen”. I denne saken finner departementet på denne bakgrunn ikke grunn til å sette som vilkår for igangsettingstillatelse til planarbeid at anlegget ikke får status som Nasjonalt anlegg.

Departementets tillatelse forutsetter at det ikke etableres nye skytebaner, eller at eksisterende baner utvides. Departementet tillater imidlertid at det planlegges for bruk av noe nye arealer til miljø- og sikkerhetsmessige tiltak, herunder støydempende tiltak.   Departementet er blant annet inneforstått med at støyvollene som ønskes planlagt delvis vil måtte ligge utenfor eksisterende anlegg. Departementet anser oppretting av støyvoller i denne saken å være i samsvar med markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv.

Departementet forutsetter videre at dersom det bygges nytt skytterhus, skal dette komme til erstatning for eksisterende brakker.

Det må i planarbeidet tas hensyn til tiltakenes virkning for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. I planarbeidet må det velges alternativer som sikrer at ulempene for de formål markaloven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av tiltaket og gjennomføring av nødvendige anleggsarbeider. Det må særlig legges vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

-          Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.
-          Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner må utredes og vurderes.
-          Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle rødlistearter, som berøres av tiltakene, må utredes og vurderes.
-          Planen må stille konkrete krav til hvordan natur- og friluftsinteresser, herunder stier og turveier, skal tas vare på både i anleggsperioden og når anlegget er ferdig og i drift.
-          Det skal ikke etableres nye skytebaner, og eksisterende baner skal ikke utvides.
-          Det skal ikke planlegges for tiltak som kan medføre økt støybelastning i de omkringliggende markaområdene.
-          Tiltak i områder hvor det er grunn til å tro at det er forurenset grunn må skje i tråd med bestemmelsene i forurensningsloven med tilhørende forskrifter, herunder forskrift 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
-          Det må vises hvilke avbøtende tiltak som vil bli gjennomført.
-          Alle midlertidige anleggsområder må beplantes og tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført.

Departementet vil bemerke at Bærum kommune i anledning departementets pågående arbeid med justering av markas grenser gjennom forskrift iht. markaloven § 2, har fremmet forlag om grensejustering i Marka slik at området Fossum-Ila, som omfatter blant annet Løvenskioldbanen og serveringsstedet Skytterkollen, tas ut av Marka. Etter planen skal forslag til slik forskrift sendes på høring i mars 2011. Departementet har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om departementet i forskriftsforslaget vil gå inn for forslaget fra Bærum kommune om å ta området Ila-Fossum ut av Marka. Hvis området tas ut av Marka vil det ikke være nødvendig med tillatelse fra departementet for å sette i gang reguleringsplanarbeid for Løvenskioldbanen, eller stadfesting av planen når den er vedtatt av kommunen. Imidlertid er det slik at uansett hva departementet går inn for når det gjelder området Ila-Fossum vil forskriften om grensejusteringer tidligst kunne påregnes vedtatt sommeren 2011. Departementet finner det derfor hensiktsmessig å behandle søknaden om igangsettingstillatelse nå.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid i henhold til markaloven § 6 første ledd. I det videre planarbeidet må kommunen legge særlig vekt på de momenter departementet har påpekt ovenfor.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at det fremtidige planvedtaket vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Hege H. Feiring
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Norges Skytterforbund