Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for vannledning fra Skullerud til Gjersrud – Oslo kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for etablering av vannledning fra Skullerud til Gjersrud i Oslo, jf. markaloven § 6 første ledd og § 7 første ledd nr 4. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, og at en ny vannledning fra Skullerud til Gjersrud etter departementets vurdering vil kunne få en viktig samfunnsmessig betydning. I planarbeidet må det imidlertid tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Vi viser til brev 22. desember 2010 fra Oslo kommune med anmodning om tillatelse etter markaloven til oppstart av planarbeid for etablering av vannledning fra Skullerud vannrenseanlegg til Gjersrud, samt til fylkesmannens tilrådning i saken 28. januar 2011.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for etablering av vannledning fra Skullerud til Gjersrud i Oslo, jf. markaloven § 6 første ledd og § 7 første ledd nr 4. Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, og at en ny vannledning fra Skullerud til Gjersrud etter departementets vurdering vil kunne få en viktig samfunnsmessig betydning. I planarbeidet må det imidlertid tas hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. I tillegg må det søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette vedtaket.

Bakgrunn

Oslo kommune ved vann og avløpsetaten ønsker å sette i gang planarbeid for anlegging av vannledning fra Skullerud vannrenseanlegg til Gjersrud i Oslo kommune. Det er behov for å føre rent vann fram til utviklingsområdet i Gjersrud – Stensrud. Vannledningen vil øke kapasiteten og sikkerheten i avtalt vannforsyning til Ski kommune og også dekke behovet for sikkerhet i vannforsyning til området Bjørndal – Prinsdal – Holmlia.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at tiltaket vil medføre framføring av rent vann til området Gjersrud – Stensrud hvor det er varslet oppstart reguleringsplanarbeid med den hensikt å legge til rette for utbygging av et boligområde med 5000- 7000 boliger.  Vannledningen vil også øke kapasiteten og sikkerheten i vannforsyning til Ski kommune og dekke behovet for sikkerhet i vannforsyning til området Bjørndal – Prinsdal – Homlia.

Fylkesmannen ber om at det vurderes mulighet for å benytte traseer hvor det allerede er foretatt inngrep for å redusere ytterligere inngrep i Marka. I det aktuelle planområdet går det skogsbilvei og kraftgate gjennom området. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vannledningen vil passere Grønmo avfallsanlegg gjennom et område som er frigjort til golfbane etter deponiet ble avsluttet i 1979. Deponiet overvåkes fortsatt, og eventuelle tiltak i dette område må gjøres i nær dialog med Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Etterdriftsfasen av Grønmo avfallsanlegg er ikke avsluttet og det er fortsatt gassuttak fra området.

Fylkesmannen anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for etablering av vannledning fra Skullerud til Gjersrud. Det må imidlertid settes strenge krav om at tiltaket må ta betydelig hensyn til natur- og friluftslivsinteresser. Herunder må det vises hvordan tiltaket vil bli anlagt med sikte på å skape minst mulig negative konsekvenser for friluftslivet og naturmiljøet, herunder redegjøre for hvilke avbøtende tiltak som vil bli gjennomført. Videre finner Fylkesmannen det naturlig at det også vurderes konkrete tiltak som kan bedre mulighetene for friluftsliv i området, slik at tiltaket også kan gi positive konsekvenser for friluftslivet og naturmiljøet.

Fylkesmannen fremhever at det må redegjøres for hvordan atkomst til området under anleggsperioden skal løses, og grad av terrenginngrep og landskapspåvirkning. Videre må konsekvenser for naturmiljøet, herunder eventuelle konsekvenser for eventuelle rødlistearter som berøres av tiltaket, utredes og vurderes.

Departementets vurderinger

Departementet finner at arbeid med reguleringsplan for etablering av en vannledning fra Skullerud til Gjersrud i Oslo kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Etablering av ny vannledning vil medføre at det kan framføres rent vann til et nytt planlagt boligområde med 5000-7000 boliger på Gjersrud-Stensrud. I tillegg vil vannledningen øke kapasiteten og sikkerheten i vannforsyning til Ski kommune og også dekke behovet for sikkerhet i vannforsyning til området Bjørndal –Prinsdal –Holmlia. Departementet viser til at kommunale planer i henhold til markaloven § 7 kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg uten hensyn til byggeforbudet i markaloven §§ 4 og 5. En ny vannledning fra Skullerud til Gjersrud vil kunne få viktig samfunnsmessig betydning.

Kommunen må i planarbeidet velge løsninger og avbøtende tiltak som sikrer at konfliktene med lovens formål blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Oslo kommune må således i den videre planleggingen legge særlig vekt på å finne løsninger som i minst mulig grad påvirker friluftsliv, naturopplevelse og idrett samt landskap, natur- og kulturmiljø på en negativ måte.

Oslo kommune må dermed særlig legge vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

-     Departementet ber kommunen vurdere mulige traseer der hvor det allerede er foretatt inngrep som for eksempel skogsveier eller kraftgater, for å redusere inngrep i Marka.
-     Det må føres en nær dialog med Renovasjonsetaten i Oslo kommunen ved eventuelle tiltak som er planlagt gjennomført i området til Grønmo avfallsanlegg.
-     Tiltak i områder hvor det er grunn til å tro at det er forurenset grunn må skje i tråd med bestemmelsene i forurensingsloven med tilhørende forskrifter, herunder forskrift 1. juni 2004 nr 931 om begrensing av forurensing kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
-     Det må vises hvilke avbøtende tiltak som vil bli gjennomført.
-     Tiltakets virkninger for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap, kulturlandskap og kulturmiljø med kulturminner, må utredes og vurderes.
-     Det må redegjøres for hvordan adkomst til området skal løses i anleggsperioden og hvordan stier og turveier skal tas vare på.
-     Tiltakets mulige konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle arter på Norsk rødliste for arter 2010, naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 og for viktige naturtyper i henhold DNs håndbok 13 (om kartlegging av naturtyper- verdisetting av biologisk mangfold), må utredes og vurderes.
-     Tiltakets mulige konsekvenser på prioriterte arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven kapittel III, §§ 23 og 24, og kapittel VI må utredes og vurderes.
-     Det må tas sikte på minst mulig terrengmessige inngrep og landskapspåvirkning.
-     Alle midlertidige anleggsområder må beplantes og tilbakeføres til opprinnelig tilstand når anleggsarbeidene er gjennomført.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan i henhold til markaloven § 6 første ledd, jf § 7 første ledd nr 4. I planarbeidet må det legges særlig vekt på de momenter departementet har påpekt ovenfor.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner om at bestemmelsen om undersøkelsesplikt etter kulturminneloven (kml) § 9 med henvisning til kml § 3, gjelder i tillegg til markaloven. Undersøkelsesplikten vil blant annet kunne innebære behov for en arkeologisk registrering av kulturminner i tiltaksområdet. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Hege Feiring (e.f.)
konst. avdelingsdirektør

                                                                                                          

                                                                                          Katrine Myrseth
                                                                                          rådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune