Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Vi viser til Oslo kommunes brev av 26. september 2011, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilråding 19. oktober 2011.

Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen etter markaloven § 6 første ledd, jf § 7. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å sette i gang planarbeidet innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Kommunen må i forbindelse med planarbeidet ta hensyn til virkningene for øvrig friluftsliv, naturopplevelser og idrett. Kommunen må velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utformingen av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Bakgrunn

Oslo kommune viser til et vedlagt planinitiativ for reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen. Området ligger innfor Marka og oppstart med reguleringsplan krever tillatelse av departementet, jf. markaloven § 6.

Miljøverndepartementet ga 20. august 2010 tillatelse til oppstart av planarbeid for gang- og sykkelvei fra Peder Ankers plass til klubbhuset i Sørkedalen, alternativt langs Zinoberveien. På bakgrunn av innspill i medvirkningsprosessen etter varsel om oppstart av planarbeid, anmoder kommunen nå om tillatelse til oppstart av planarbeid for utvidet planområde idet kommunen vurderer forlengelse av gang- og sykkelveien fra klubbhuset i Sørkedalen til Skansebakken. I tillegg arbeides med en omlegging av traseen ved Bogstad gård.

Kommunen fremholder at endringene det nå søkes om, var del av det opprinnelige planinitiativet. Endringene var imidlertid en periode ute av prosjektet, hvilket er bakgrunnen for at de ikke var med da det ble søkt om tillatelse til igangsetting av planarbeid. Kommunen vurderer at endringene ligger innenfor rammene av det departementet tidligere har vurdert.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til eget brev av 10. februar 2010 samt uttalelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling av 17. juni 2010 og anbefaler at det gis tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan for utvidet område inn til Skansebakken samt endringer ved Bogstad gård.

Departementets vurderinger

Departementet finner at arbeid med reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Sørkedalen kan starte opp innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende vil gjøre Sørkedalen mer tilgjengelig for disse og derfor ha positiv virkning for friluftslivet. Tilgjengeligheten vil bedres ytterligere ved at gang- og sykkelveien forlenges til Skansebakken. Departementet bemerker at forlengelse av traseen samt endringer ved Bogstad gård vil medføre større inngrep i landskap og naturmiljø enn den opprinnelige planen, men at avveining mot friluftslivinteressene likevel tilsier at det gis tillatelse.

Som påpekt i departementets brev av 20. august 2010, må kommunen imidlertid velge løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av tiltaket og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider. Departementet viser til nevnte brev for en nærmere redegjørelse for hva dette innebærer. For øvrig gjelder forutsetningene for tillatelsen 20. august 2010 tilsvarende for planarbeidet som tillates igangsatt gjennom vedtaket her.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan i henhold til markaloven § 6 første ledd, jf § 7 første ledd. I det videre planarbeidet må kommunen særlig legge vekt på de momenter departementet påpekte i brev av 20. august 2010.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til planoppstart innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Hege H. Feiring (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Ida Sletsjøe
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune