Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan, Lunner kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, med de føringer og forutsetninger som fremkommer av dette brev. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

Vi viser til brev fra Lunner kommune av 8. februar 2011 med anmodning om tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel, oversendt fra Fylkesmannen i Oppland med Fylkesmannens tilrådning 23. juni 2011.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid som vedrører Marka, jf. markaloven § 6 første ledd. Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, med de føringer og forutsetninger som fremkommer av dette brev. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser.

Bakgrunn

Lunner kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel, da deler av kommunens areal ligger innenfor markagrensen. Kommunen har i søknaden opplyst om to tiltak/arealdisponeringer innenfor Marka som ønskes utredet i kommuneplanprosessen.

Lunner kommune søkte ved brev av 4. oktober 2010 om tillatelse til å igangsette arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen i Oppland ga ved brev av 19. november 2010 Lunner kommune tillatelse til igangsetting av arbeidet, jf. markaloven § 6, første ledd. Tillatelsen ble gitt i henhold til fullmakt gitt av departementet ved brev av 3. august 2010.

Fylkesmannen vurderte at omsøkt revisjonsarbeid var i samsvar med markaloven og ikke innebar endring i arealbruk innenfor markagrensen.

I brev av 8. februar 2011 presenterte kommunen to nye områder innenfor Marka som ønskes vist som annet enn LNF-område i kommuneplanen, og der det eventuelt ønskes lagt til rette for bygningmessige tiltak. Kommunen søkte på grunn av disse endringene om ny tillatelse til planoppstart. Fylkesmannen har ikke fullmakt til å gi tillatelse til planoppstart når planen gjelder tiltak innenfor markagrensen, og har sendt saken departementet for behandling.

Kommunen opplyser i brevet av 8. februar at de ønsker å vise det eksisterende solobservatoriet nordvest for Harestuvannet i kommuneplanen som område for ”kombinert bebyggelse og anleggsformål”, da det planlegges opprusting og videreutvikling til kombinert formål undervisning/kurs/konferanse og bygningsvern med fokus på naturbruk/naturvitenskap.

Videre ønskes eksisterende hyttefelt på vestsiden av Harestuvannet lagt ut som område for ”Bebyggelse og anlegg”, for å kunne styre og legge retningslinjer for utviklingen av hytteområdet.

For øvrig skriver kommunen at Marka i utgangspunktet vil være LNF-område, at områder vernet etter naturmangfoldloven og områder for kommunens drikkevannskilde markeres som hensynssone og at Rv 4 og Gjøvikbanen avsettes til samferdselsformål.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Lunner kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen vurderer at kun ønsket arealdisponering for hyttefeltet ved Harestuvannet og Solobservatoriet innebærer endring i arealbruken. For øvrig vurderer Fylkesmannen at planen ikke innebærer endringer i arealbruken innenfor markagrensen.

Fylkesmannen opplyser at Solobservatoriet på Harestua er Norges største astronomiske anlegg og er i dag et kurs- og opplysningssenter spesielt rettet mot skoleklasser innenfor tema som økologi, astronomi og fysikk.  Etter Fylkesmannens vurdering er stedets virksomhet i tråd med markalovens formål, og et positivt bidrag til naturforståelse og naturopplevelse. Det er et uttrykt behov for omfattende vedlikehold, samt nybygg. Fylkesmannen mener det ikke vil være i strid med markaloven å legge til rette for bygningsmessige utvidelser av anlegget, dersom det settes forutsetninger som avgrenser virksomheten i tråd med markalovens formål. Videre må det settes krav om reguleringsplan ved eventuell ny utbygging i området.

Fylkesmannen anbefaler at hytteområdet vest for Harestuvannet avsettes som LNF-område for eksisterende spredt fritidsbebyggelse, og fraråder kommunens ønske om å vise området som ”Bebyggelse og anlegg”. Fylkesmannen viser til at det også innenfor denne arealkategorien kan knyttes bestemmelser til hvilke bygningsmessige endringer og eventuelt utvidelser av eksisterende hytter som kan aksepteres.

Departementets vurderinger

Markaloven setter strenge rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka.

I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som ikke omfattes av § 7 såframt tiltakene er forenlige med lovens formål.

Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen. Kommunen har i søknaden opplyst at det vurderes å planlegge for to tiltak i Marka. Det ene er å legge til rette for omfattende vedlikehold og eventuelt bygningsmessige utvidelser av solobservatoriet ved Harestua. Videre ønsker kommunen å legge ut et eksisterende hytteområde på vestsiden av Harestuvannet som område for ”Bebyggelse og anlegg”.

Solobservatoriet ved Harestua

Kommunen ønsker i kommuneplanen å legge til rette for omfattende vedlikehold og eventuelt bygningsmessige utvidelser av solobservatoriet ved Harestua, med kombinert formål undervisning/kurs/konferanse og bygningsvern, med fokus på naturbruk/naturvitenskap.

Av opplysninger i Fylkesmannens brev, samt på solobservatoriets hjemmeside, fremkommer at fra 1987 har solobservatoriet vært et kurs- opplysningssenter i astronomi for skoleverket spesielt og publikum generelt. Det var drevet av Universitetet i Oslo fram til 1. september 2008. I dag drives stedet av Tycho Brahe Instituttet, som er et allmennyttig aksjeselskap. Det fremkommer videre at det er lagt til rette for overnatting for grupper på solobservatoriet, både for skoleklasser og andre. Solobservatoriets virksomhet er i hovedsak rettet inn mot astronomi, men også økologi og naturbruk er fokusområder.

Det framgår av Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) s. 37 at eksisterende næringsvirksomhet i Marka som hovedregel ikke kan utvides. Det er imidlertid rom for å åpne for utvidelser i enkelte tilfeller, selv om mulighetene er begrenset. Vurderingen må skje ut fra konkrete omstendigheter i den enkelte sak, der hensynet til lovens formål vil være avgjørende. 

En eventuell utvidelse av bygningsmassen for videreutvikling av kurs- og opplysningssenteret vil i utgangspunktet også falle utenfor rammene av hvilke tiltak som kan åpnes for i plan i Marka, da tiltaket ikke omfattes av tiltakene nevnt i markaloven § 7. Imidlertid er observatoriets virksomhet rettet inn mot formidling, kurs og opplevelser innenfor astronomi, fysikk, økologi og naturbruk, for både skoleverket, barnehager og privatpersoner. Dermed kan deler av senterets virksomhet vurderes å fremme markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelse. På denne bakgrunn vil departement ikke motsette seg om det utredes en begrenset utvidelse av bygningsmassen i kommuneplanprosessen.  Det forutsettes imidlertid at utvidelsen skal legge til rette for økt aktivitet og kunnskap som bygger opp under markalovens formål.

Når det gjelder vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, vil omfang og type arbeid avgjøre om dette vil komme inn under markalovens byggeforbud.

I utgangspunktet er ikke vedlikehold omfattet av markalovens generelle byggeforbud, men omfattende reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som innebærer fasadeendringer m.v. kan imidlertid være søknadspliktig etter markaloven. 

Hytteområdet ved Harestuvannet

Kommunen ønsker å legge ut eksisterende hytteområde på vestsiden av Harestuvannet som område for ”Bebyggelse og anlegg”, for å kunne styre og fastlegge bestemmelser/retningslinjer for utviklingen av området.  

I merknadene fra energi- og miljøkomiteen til markaloven, Innst. O. nr. 58 (2008-2009), heter det på side 13:  

”Komiteens f l e r t a l l, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke at det må tas hensyn til etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i Marka. Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå.”

På side 15 uttaler komiteen:

”Flertallet viser til at forbudet mot ny spredt bebyggelse avgrenses til å gjelde nye tiltak eller vesentlig utvidelse av eksisterende tiltak. Dette innebærer at det kan gis bestemmelser om spredt utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Slike bestemmelser kan også anvendes for å presisere hvilke bygningsmessige endringer og eventuelle utvidelser som kan aksepteres i et område. Flertallet er av den oppfatning at disse reglene vil være av betydning for å opprettholde etablerte lokalsamfunn i marka, for eksempel i Maridalen og i Sørkedalen.”

Departementet vil på denne bakgrunn ikke motsette seg om det i kommuneplanen fremmes forslag om bestemmelser for dette hytteområdet. Vi vektlegger i denne sammenheng at dette er et eksisterende hytteområde og ikke anleggelse av et nytt. Videre forutsettes at det ikke legges opp til nybygging av hytter, men at bestemmelsene vil legge føringer for hva som eventuelt kan tillatelse av påbygg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider. Vi forutsetter at slike bestemmelser holder seg innenfor markalovens rammer. Vi viser i denne sammenheng særlig til at hytteområdet ligger inntil Harestuvannet, noe som krever at det må tas særlige hensyn i forhold til landskapsvirkning og allmennhetens tilgang til vassdraget.

Øvrige merknader

Dersom planprosessen viser at kommunen kommer til å foreslå flere tiltak innenfor markagrensen, må disse tiltakene være innenfor markalovens rammer.

Departementet minner om at kommunes planvedtak må stadfestes av departementet, og at departementet kan endre planen dersom det er nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Departementet minner videre om at dersom det som følge av vedtak i kommuneplanprosessen skal utarbeides reguleringsplaner som vedrører Marka, skal kommunen søke departementet om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplanarbeidet.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013. Departementet vil anbefale kommunen å foreta en gjennomgang av eksisterende planer som har areal i Marka i forbindelse med prosessen for ny kommuneplan, dersom det foreligger slike. Vi viser i denne sammenheng også til departementets brev av 3. august 2010, der prosedyrene for gjennomgang av eksisterende planer i Marka er nærmere beskrevet.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplan for Lunner kommune etter markaloven § 6 første ledd, med de forutsetninger og føringer som fremgår av dette brev. Det forutsettes at planarbeidet i de deler av planområdet som ligger innenfor markagrensen skjer innenfor markalovens rammer.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplanen innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Videre forutsettes at tiltak i Marka utredes i forhold til landskapsvirkning og konsekvenser for markalovens formål; friluftsliv, naturopplevelse og idrett.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner om at bestemmelsen om undersøkelsesplikt etter kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 3, gjelder i tillegg til markaloven. Undersøkelsesplikten vil blant annet kunne innebære behov for en arkeologisk registrering av kulturminner i tiltaksområdet. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Hege Feiring (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Østfold
Kommuner med areal i Marka