Tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Nannestad kommune.

Saken gjelder søknad om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Marka, der også eksisterende reguleringsplan for Sjonken omfattes. Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg innenfor rammene av markaloven og øvrige bestemmelser.

Vi viser til søknad av 6. september 2011 fra Nannestad kommune med anmodning om tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Marka. Vi viser videre til Fylkesmannens tilrådning av 6. desember 2011.

Saken gjelder søknad om tillatelse etter markaloven § 6 første ledd til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i Marka, der også eksisterende reguleringsplan for Sjonken omfattes.

Miljøverndepartementet gir tillatelse til å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg innenfor rammene av markaloven og øvrige bestemmelser.

Departementet forutsetter at frigjort område avsatt til idrettsformål reguleres til LNF-område, at området mellom løypetraseene reguleres til LNF-område og at kommunen stiller vilkår for å sikre effektiv lyssetting.

For øvrig må kommunen i planarbeidet ta hensyn til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, og det må søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Planene må også vurderes i henhold til naturmangfoldloven kapittel II.

 

Bakgrunn

Åsen idrettslag har bedt Nannestad kommune innhente tillatelse til igangsetting av reguleringsplanarbeid for Sjonken skianlegg. Hensikten med planarbeidet er å anlegge konkurranseløyper og stadion på Sjonken, som ligger ca to kilometer innenfor markagrensen. Skianlegget er planlagt å tilfredsstille kravene til FIS for å arrangere konkurranser på lokalt og regionalt nivå.

I kommuneplanens arealdel, som ble stadfestet av Miljøverndepartementet 7. februar 2011, er arealet som omfatter stadion, parkeringsplasser og deler av skiløypene avsatt til formålet idrettsanlegg. Øvrig del av løypene ligger i LNF-område.

I kommuneplanprosessen ble stadionanlegget planlagt å ligge rett øst for Tollevstjern og nord-øst for innerste parkering ved Sjonken. I ettertid har det blitt klart at denne plasseringen ikke vil tilfredsstille kravene FIS stiller til topografiske forhold ved skitraseer inn til stadion. Åsen idrettslag ønsker derfor å flytte skistadion ca én kilometer nord-østover.

Skistadion vil etter den nye plasseringen ligge i LNF-område, men dels overlappe løypetraseen avsatt i kommuneplanen. Flytting av stadion vil føre til at løypetraseene også må flyttes og avvike i forhold til kommuneplanen. Dette er det imidlertid gitt handlingsrom for i kommuneplanen.

Nannestad kommune anmoder både om tillatelse til oppstart av nytt reguleringsplanarbeid for den delen av skianlegget som ligger utenfor eksisterende reguleringsplan vedtatt 8. september 2003 og om vurdering av eksisterende reguleringsplan etter markaloven § 8.

Kommunen anfører at flytting av skistadion medfører at man beslaglegger et mindre areal av Marka og at selve stadion blir flyttet lenger ut av Marka. Den indre parkeringsplassen forblir frigjort til brukere av Marka. Løypetraseene er komprimert i forhold til traseene som var lagt inn i kommuneplanen. Det vil derfor være behov for kortere ledningsnett og færre lysstolper. Det vil også lette skogdriften, med færre krysninger av skogsmaskiner over skiløypetraseene.

Ny plassering av skistadion vil heller ikke påvirke naturmangfoldet negativt da det ikke er påvist viktige naturtyper eller rødlistede arter i området.

Ved å se ny reguleringsplan sammen med eksisterende reguleringsplan vedtatt 8. september 2003, kan man vurdere om areal i kommuneplanens arealdel som er avsatt til idrettsformål kan frigis til LNF-område som erstatning for LNF-område som blir beslaglagt ved ny plassering av stadion. Kommunen ønsker også å avsette området mellom løypetraseene til LNF-område.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen vurderer det som positivt at det nye forslaget innebærer at et mindre areal av Marka blir beslaglagt og at behovet for infrastrukturanlegg som lysmaster blir redusert. Det blir også vurdert som positivt at anlegget trekkes bort fra bekkedraget Sjonken.

Fylkesmannen mener at det må settes strenge krav om at tiltaket tar betydelig hensyn til natur- og friluftsinteresser.

På denne bakgrunn anbefaler fylkesmannen at det gis tillatelse til oppstart av arbeid med reguleringsplan. Det anbefales at det settes som vilkår at overflødig areal i eksisterende reguleringsplan reguleres til LNF-område.

Departementets vurderinger

Miljøverndepartementet stadfestet 7. februar 2011 kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune. I planen var areal til skianlegg med konkurranseløyper og stadion på Sjonken avsatt til formålet idrettsanlegg. Etter planbestemmelsene var det krav om reguleringsplan.

Ved stadfestningen av kommuneplanen vurderte departementet skianlegget i forhold til markaloven og naturmangfoldloven. Departementet konkluderte med at skianlegget var i samsvar med markalovens formål om å tilrettelegge for idrett, samtidig som hensynet til friluftsliv, naturopplevelse, naturmangfold og kulturminner var ivaretatt.

På bakgrunn av at departementet, i forbindelse med stadfestelsen av kommuneplanens arealdel, foretok en grundig vurdering av Sjonken skianlegg, samt at det er kort tid siden denne vurderingen ble foretatt, gjør departementet i denne saken ikke en ny vurdering av spørsmålet om det kan etableres skianlegg på Sjonken i forhold til markaloven.

Departementet må imidlertid vurdere hvorvidt ny plassering av skistadion ca én kilometer nord-østover endrer den vurderingen som ble foretatt ved stadfestelsen av kommuneplanen. Skistadion vil etter den nye plasseringen ligge i LNF-område, men dels i løypetraseen avsatt i kommuneplanen. Flytting av stadion vil føre til at løypetraseene også må flyttes og avvike i forhold til kommuneplanen.

Fylkesmannen vurderer ny plassering av skistadion og løyper som positivt fordi det beslaglegger et mindre areal av Marka, reduserer behovet for infrastrukturanlegg som for eksempel lysmaster, og trekker anlegget bort fra bekkedraget Sjonken. Departementet slutter seg til denne vurderingen. Departementet er heller ikke kjent med at ny plassering har negative konsekvenser for landskap eller natur- og kulturmiljø med kulturminner. Departementet forutsetter at setertuftene ikke berøres negativt av den nye plasseringen.

Den nye plasseringen av skistadion vil legge beslag på et område som i kommuneplanen er avsatt som LNF-område. Samtidig vil den nye plasseringen frigjøre deler av området som i planen var avsatt til formål idrettsanlegg. Departementet forutsetter at det frigjorte området innenfor formål idrettsanlegg reguleres tilbake til LNF-område. I og med at den nye plassering innebærer at skianlegget vil beslaglegge et mindre omfattende areal enn det som er vedtatt i kommuneplanen, vil det totale LNF-området eller arealet til friluftsliv bli større etter endringen.

Departementet forutsetter også at kommunen følger opp egne planer om å regulere arealet mellom løypetraseene til LNF-område.

Videre forutsetter departementet at kommunen stiller krav om at løypetraseene blir designet for å muliggjøre effektiv lyssetting med kortere ledningsnett og færre lysstolper.

Endelig må det også ellers i planarbeidet tas hensyn til tiltakenes virkning for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det må søkes løsninger som tar hensyn til landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, jf. markaloven § 1. Videre må det søkes løsninger som sikrer at eventuelle ulemper for de formål markaloven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av tiltaket og gjennomføring av nødvendige anleggsarbeider.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Sjonken skianlegg i henhold til markaloven § 6 første ledd. I det videre planarbeidet må kommunen legge særlig vekt på følgende momenter:

-         Alle tiltak må gjennomføres med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering.

-         Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med  kulturminner må utredes og vurderes. Det må vurderes tiltak som medfører at planen også får positive konsekvenser for friluftsliv og naturmiljø.

-         Konsekvenser for naturmiljøet som berøres av tiltakene, må utredes og vurderes.

-         Det må vises hvilke avbøtende tiltak som vil bli gjennomført.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet, og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at det fremtidige planvedtaket vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Kristin Thorsrud Teien (e.f.)
Kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Ida Sletsjøe
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune