Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka. Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel sendt 7. mai 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

Vi viser til Rælingen kommunes brev datert 24. august 2012 oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 14. september 2012.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel for den delen som ligger i marka.

Miljøverndepartementet vil bemerke at slik tillatelse skulle vært innhentet før planarbeidet ble satt i gang, det vil si før varsel om planoppstart, i henhold til markaloven. I dette tilfellet er varsel sendt 7. mai 2012 og planarbeidet er igangsatt. Departementet gir likevel tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.

Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

Bakgrunn

Rælingen kommune har startet arbeid med revisjon av sin kommuneplan, både areal- og samfunnsdel. Varsel om planoppstart ble sendt diverse adressater, herunder Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 7. mai 2012. Kommuneplanen ble ikke revidert i forrige kommunestyreperiode og hensikten med revisjonen er å komme inn i en ny tidssyklus for kommuneplanleggingen, samt behov for en generell oppdatering. Det foreligger ingen planer som omfatter arealer innenfor markagrensen, bortsett fra eventuell justering av markagrensen som departementet nå har til sluttbehandling.

På bakgrunn av dette har Rælingen kommune antatt at en tillatelse til oppstart etter markaloven ikke var nødvendig.

Etter oppfordring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble søknad om oppstart sendt i etterkant av planoppstart 24. august 2012.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Rælingen kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel for den delen av planen som omfattes av Marka slik den er fastsatt i markaloven § 2. Fylkesmannen forventer at eksisterende planer gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med Markaloven.

Departementets vurdering

Miljøverndepartementet vil bemerke at tillatelse etter markaloven § 6 første ledd skal innhentes før planarbeidet settes i gang, det vil si før varsel om planoppstart. I dette tilfellet ble forslag til planprogram utarbeidet, planoppstart varslet og arbeidet med kommuneplanrevisjonen igangsatt før søknad om tillatelse til igangsetting ble sendt departementet. En slik fremgangsmåte er ikke i samsvar med markaloven og er svært uheldig.

Departementet finner likevel i saken her å kunne gi tillatelse i etterkant til igangsetting av planarbeid for kommuneplanens arealdel for den delen av planen som omfattes av Marka.

Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen. Kommunen har i søknaden opplyst at det ikke vurderes å planlegge for tiltak i Marka. I den grad planprosessen viser at kommunen likevel kommer til å foreslå tiltak innenfor markagrensen, må disse tiltakene være innenfor markalovens rammer.

Loven setter klare rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i Marka.

I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av § 7. I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Departementet viser til at kommunes planvedtak må stadfestes av departementet, og at departementet kan endre planen dersom det er nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Departementet minner videre om at dersom det som følge av vedtak i kommuneplanprosessen skal utarbeides reguleringsplaner som vedrører Marka, skal kommunen søke departementet om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplanarbeidet.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013.

Konklusjon

Departementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor marka etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd. Vi minner samtidig om at eksisterende planer skal bringes i samsvar med markaloven.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til planoppstart innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunene som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunene gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Departementet viser avslutningsvis til at det også gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Espen Fjeldstad
                                                                                          rådgiver

 

 

Kopi:

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune