Hole kommune - stadfesting av kommuneplanens arealdel 2009-2019 etter markaloven

Miljøverndepartementet legger til grunn at kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune er i samsvar med markaloven. Departementet stadfester med dette planen vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, men med endring slik at skytebanen ved Høgås vises som landbruks- natur- og friluftsområde.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud 27. august 2013.
Fylkesmannen har oversendt kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune til departementet for stadfesting etter lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 6.

Miljøverndepartementet legger til grunn at kommuneplanens arealdel 2009-2019 for Hole kommune er i samsvar med markaloven. Departementet stadfester med dette planen vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, men med endring slik at skytebanen ved Høgås vises som landbruks- natur- og friluftsområde.

Sakens bakgrunn

Hole kommune har i henhold til markaloven oversendt for stadfesting kommuneplanens arealdel for 2009 - 2019. Planen ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte den 14. juni 2010.

En betydelig del av kommunens arealer ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde.

I tidligere planutkast fremmet kommunen forslag om omfattende endringer av arealbruken  i Marka og en justering av markagrensen. Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud fremmet innsigelser til disse forslagene og de ble alle senere tatt ut av det endelige utkastet, vedtatt av kommunestyret 14. juni 2010.

I etterkant av den kommunale godkjenningen sendte Hole kommune et brev til Miljøverndepartementet datert 19. august 2010, med spørsmål om endring av markagrensen. Departementet signaliserte at den omsøkte endringen var for omfattende til å kunne godkjennes.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen tilrår at departementet stadfester Hole kommunes vedtak 14. juni 2010 om kommuneplanens arealdel for 2009-2019, med en oppfordring om at status for arealene som berører den eksisterende skytebanen på Høgås, endres fra båndlagt område til landbruks- natur og friluftområde.

Det fastslås at det ikke er gjort arealbruksendringer i Marka som åpner for nye tiltak utover det som er fastsatt i arealdelen til kommuneplanen for 2003-2013. 

Fylkesmannen påpeker ellers at arealene innenfor Marka i all hovedsak er avsatt som LNF-områder med tilhørende planbestemmelser med forbud mot nærmere angitte bygge-og anleggstiltak, bl.a. oppføring og utvidelse av ny fritidsbebyggelse. Fylkesmannen viser til kommuneplanens retningslinjer for LNF-områder om at samlet bebygd areal på fritidseiendommer ved eventuell dispensasjon ikke skal overstige 60m2, og påpeker at eventuelle søknader om bygge- og anleggstiltak innenfor LNF områdene i Marka ikke behandles etter plan- og bygningsloven, men som dispensasjonssaker etter markaloven.

Skytebanen ved Høgås, som befinner seg i Marka omtales særskilt. Dens mangeårige status som båndlagt område etter plan- og bygningsloven videreføres inn i den nye arealplanen.  Det er fortsatt ikke utarbeidet noen reguleringsplan for området.  Her påpeker Fylkesmannen at anledningen til å båndlegge slike områder etter plan- og bygningsloven er tidsbegrenset og at fristen for en videre oppfølging av det aktuelle området er utløpt. Fylkesmannen anbefaler at det aktuelle arealet ved Høgås gjøres om til landbruks- natur og friluftområde, og at eksisterende virksomhet kan fortsette innenfor dagens rammer.

Arealplanen viderefører 2 parkeringsområder innenfor markagrensen på Høymyr. Kun en mindre del av disse er opparbeidet. Fylkesmannen påpeker at videre opparbeiding av disse arealene krever reguleringsplan, og understreker kravet om tillatelse forut for oppstart iht. markaloven.

I naturmangfoldlovens § 7 understrekes det at de miljørettslige prinsippene (§§ 8-12) skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Fylkesmannen mener at utformingen av den oversendte arealplanen ivaretar disse hensynene på en tilfredsstillende måte.

Miljøverndepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om kommuneplanens arealdel som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som det anser nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. 

Miljøverndepartementet merker seg at arealbruken for de områder som faller innenfor markagrensen forblir uendret og videreføres fra eksisterende plan til den nye planen for 2009-2019 vedtatt 14. juni 2010.

Departementet slutter seg til Fylkesmannens vurdering av arealplanen for den eksisterende skytebanen ved Høgås. Departementet mener at det aktuelle arealet ved Høgås må gjøres om til til landbruks- natur og friluftområde. Eksisterende virksomhet kan fortsette innenfor dagens rammer.

Departementet anser ellers arealbruken og planbestemmelsene for å være i samsvar med markalovens formål.

Konklusjon

Miljøverndepartementet stadfester kommuneplanens arealdel 2019-2019 for Hole kommune. Ettersom fristen for båndleggingen av området for skytebanen ved Høgås er utløpt mener departementet at planen må oppdateres og at området endres til landbruks- natur og friluftområde.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 annet ledd, stadfester Miljøverndepartementet Hole kommunestyres vedtak 14.juni 2010 vedrørende arealdelen i kommuneplan for 2009-2019 med endring slik at området for skytebanen ved Høgås endres til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i samsvar med vedtaket.

 

Med hilsen                                                                      

Øivind Dannevig (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Thomas Eid
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO