Hole kommune - tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommunedelplan på Sollihøgda

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Vi viser til brev 27. september 2013 fra Hole kommune oversendt Fylkesmannen i Buskerud, samt til fylkesmannens tilrådning i saken 6. oktober 2013. Saken gjelder søknad om tillatelse til igangsetting av arbeid med kommunedelplan for Sollihøgda i henhold til markaloven § 6 første ledd.

Miljøverndepartementet gir med dette tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold, kulturminner og flerbruk. Alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og når det gjelder gjennomføringen av nødvendige anleggsarbeider.

Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brevet.

Bakgrunn

Kommunen ønsker å starte arbeidet med en kommunedelplan for tettstedet Sollihøgda som delvis berører arealer innenfor markagrensen. Målsettingen er å imøtekomme og styrke den forventede utviklingen i området for de neste 20-30 årene gjennom å legge til rette for boliger, noe næringsutvikling og friluftsliv.

I friluftssammenheng og av hensyn til grøntstrukturen, vurderer kommunen å innlemme i planen området rundt Høymyr som ligger i Marka. Området er et attraktivt utfartsområde, mye brukt til organiserte aktiviteter som skiskole og orientering, i tillegg til å være et tur- og utfartsområde og en inngangsport til Krokskogen og Nordmarka.

Det har vært en dialog med Bærum kommune for å se på et samarbeid om å lage en plan for Høymyrområdet som et regionalt ski- og utfartsanlegg.

Kommunen viser til at arbeidet med planprogrammet vil avklare om det er aktuelt å ta med Høymyrområdet, som er del av marka, i denne kommunedelplanen, eller en lar planavgrensningen følge markagrensen.

Arealformålet innenfor marka oppgis av kommunen å skulle være LNF med vekt på friluftsliv. Kommunen viser til at den en ønsker å legge til rette for i hovedsak vil være lysløyper og aktivitetsområder. Kommunen viser videre til at det i gjeldende kommuneplan er avsatt to områder til parkering, som videreføres.

I kommunedelplanens arealdel for Hole 2009-2019 er det omsøkte arealet i hovedsak ført opp som et LNF område, med unntak av de to parkeringsområdene.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen påpeker at det i søknaden er få konkrete signaler om hva slags aktiviteter planleggingen skal tilrettelegge for, ut over lysløyper og ulike aktiviteter. Fylkesmannen viser til at Hole kommune i tidligere planarbeid har vurdert bl.a. masseutskifting knyttet til rideanlegg, økning av parkeringskapasitet og skiskytteranlegg for området. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen det er viktig at det gis klare føringer for videre planarbeid som sikrer at markalovens formål blir ivaretatt og at det ved tilrettelegging for idrett og andre aktiviteter samtidig må tas hensyn til friluftsliv, naturopplevelse, naturmangfold, landskap og kulturminner.

Fylkesmannen deler ellers kommunens vurderinger av Sollihøgda som et populært og viktig utgangspunkt for friluftsliv og som en innfallsport lokalt og regionalt til Krokskogen og Nordmarka.  På den bakgrunn ser Fylkesmannen at det kan være behov for en videre tilrettelegging og utvikling av området. Fylkesmannen ser heller ikke bort fra at det kan være behov for å utbedre parkeringssituasjonen.

Fylkesmannen gjør for øvrig oppmerksom på at markaloven stiller krav om reguleringsplan for større løyper og at plan- og bygningsloven gir føringer for tiltak som krever reguleringsplan. Igangsetting av reguleringsplanarbeid krever egne tillatelser etter markaloven.

Fylkesmannen anbefaler at Miljøverndepartementet gir Hole kommune tillatelse til å igangsette arbeid med kommunedelplan innenfor Marka etter markaloven § 6 første ledd jf. § 7 første ledd, med følgende anbefalinger: 

  • Planarbeidet må skje innenfor markalovens rammer. Departementet bør i størst mulig grad gi konkrete signaler om hva slags type aktiviteter og anlegg som vil kunne innpasses i tråd med markaloven. Ved tilrettelegging for idrett og andre aktiviteter må det samtidig tas hensyn til friluftsliv, naturopplevelse, naturmangfold og kulturminner.
  • Naturmangfoldloven kapittel II må følges opp og vurderes som en del av planarbeidet. Planarbeidet må ivareta hensynet til vernede vassdrag.
  • Det må legges vekt på trafikksikre løsninger for gående og syklende, og muligheter for tilrettelegging for økt bruk av kollektivtransport bør vurderes.
  • Krav om utarbeidelse av reguleringsplan for ulike tiltak bør omtales av hensyn til kommunens videre vurderinger av planprosesser og planbehov knyttet til utvikling av området. 

Departementets vurdering

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal også bevare et rikt og variert landskap inklusive et natur- og kulturmiljø med kulturminner. Samtidig skal det tas hensyn til bærekraftig bruk for andre formål.

I henhold til markaloven § 6, krever igangsetting av arbeid med arealplaner som vedrører Marka, tillatelse av departementet (delegert fra departementet til fylkesmannen i Oslo og Akershus 07.10.13).

Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer imidlertid åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for andre tiltak som fremmer lovens formål.

Stier og løyper samt tilrettelegging for idrettsanlegg og aktiviteter som kan innpasses innenfor lovens formål, er blant den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til lovens forbud mot bygge- og anleggstiltak. Det samme gjelder utfartsparkering som bidrar til å bedre tilgangen til Marka.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med kommunedelplan for Sollihøgda, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd.  

Departementet presiserer at det særlig må legges vekt på følgende i den videre planleggingen:

 

  • Spørsmål og krav om utarbeidelse av reguleringsplan for ulike tiltak bør omtales i kommundelplanen av hensyn til de videre vurderingene av behov og prosess for området.
  • Planområdet inkluderer bekker som er vernet mot kraftutbygging. Det forutsettes at planarbeidet ivaretar hensynet til vassdragsinteressene i tråd med nasjonal politikk og kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag.
  • Virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og idrett må utredes og vurderes
  • Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper eller verdifulle arter og naturtyper som kan berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd.
Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid, er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at undersøkelsesplikten etter § 9 i kulturminneloven gjelder for automatisk fredete kulturminner i området.  Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

                                                                                          Thomas Eid
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

  

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO