Oslo kommune, tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for område langs Enebakkveien, fra bygrensen til Godheim

Miljøverndepartementet gir med dette Oslo kommune tillatelse til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien, på strekningen fra bygrensen til Godheim, innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse utredes, og tiltakene må tilpasses hensynene til landskap, friluftsliv og naturopplevelse i størst mulig grad. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Vi viser til Oslo kommunes brev av 19. mars 2013, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 12. april 2013. Saken gjelder kommunens anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for området langs Enebakkveien i Oslo kommune, på strekningen fra bygrensen til Godheim. Planområdet er en del av områdereguleringsplan for Gjersrud-Stensrud. Det søkes om tillatelse for igangsetting av planarbeidet etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7.

Miljøverndepartementet gir med dette Oslo kommune tillatelse til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien, på strekningen fra bygrensen til Godheim, innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. I planarbeidet må konsekvenser for landskap, friluftsliv og naturopplevelse utredes, og tiltakene må tilpasses hensynene til landskap, friluftsliv og naturopplevelse i størst mulig grad. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Bakgrunn

Oslo kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av planarbeid for områder langs Enebakkveien på strekningen fra bygrensen til Godheim. Hensikten med planarbeidet er å oppgradere Enebakkveien i form av utretting av traseen, etablering av sykkelvei på hele strekningen og etablering av nytt kollektivfelt på deler av strekningen.

Enebakkveien danner markagrensen i området, og tiltakene vil medføre at vegen legges litt inn i Marka på i utgangspunktet to partier. Kommunen ønsker derfor å utvide planområdet for områderegulering av Gjersrud-Stensrud, slik at ny utforming og standardheving av Enebakkveien kan vurderes som del av dette planarbeidet.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at det gis tillatelse til planoppstart. Fylkesmannen viser til markaloven § 7, der det heter at kommunale planer kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder veger, uten hensyn til markalovens forbud mot bygge- og anleggstiltak. Fylkesmannen ser videre positivt på at det legges til rette for kollektivfelt og sykkelveg på strekningen. Fylkesmannen understreker at konsekvenser for landskap og naturmiljø må utredes, og forutsetter at tiltaket ikke medfører negative virkninger for landskapet og naturverdiene.

Departementets vurderinger

Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal også bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Samtidig skal det tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

I henhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med reguleringsplan som vedrører Marka tillatelse av departementet. Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av det generelle forbudet mot bygge,- og anleggstiltak i markaloven. Offentlige infrastrukturanlegg, herunder veger, er blant de tiltakene som er nevnt i markaloven § 7. Loven forstås videre slik at den åpner for planlegging for tiltak som er i samsvar med lovens formål.

Å anlegge sykkelveg og kollektivfelt er viktige tiltak for å redusere bilbruken. Å etablere sykkelveger er også et sentralt tiltak i forbindelse med målsetningen om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. En sykkelveg vil også kunne gjøre tilgangen til Marka lettere. Det vektlegges i denne sammenheng også at Enebakkveien ligger i Markas randsone, og utgjør markagrensen i dette området.

Departementet finner på denne bakgrunn å kunne gi tillatelse til igangsetting av planarbeid for oppgradering av Enebakkveien på strekningen bygrensen til Godheim innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser, og med de forutsetninger som fremkommer under.

Oslo kommune må særlig legge vekt på følgende momenter i den videre planleggingen:

  • Tiltakene må utredes og vurderes i forhold til virkningene for friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, kulturlandskap og kulturmiljø med kulturminner
  • Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle inngrep vil skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering
  • Tiltakene må ha minst mulig negative konsekvenser for friluftsliv og idrett. Det forutsettes at reguleringsplanen inneholder avbøtende tiltak og tilpasninger for friluftsliv og idrett, dersom disse hensyn berøres av planforslaget
  • Konsekvenser for naturmiljøet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og naturtyper for henholdsvis Norsk rødliste for arter 2010 og Norsk rødliste for naturtyper 2011 som kan berøres av tiltaket, utredes og vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7, til igangsetting av planarbeid for området langs Enebakkveien i Oslo kommune, på strekningen bygrensen til Godheim, som del av områdereguleringsplanen for Gjersrud-Stensrud.

I planarbeidet må det legges særlig vekt på de momenter departementet har påpekt ovenfor.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Tillatelse til igangsetting av planarbeid innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner for øvrig om at bestemmelsene om arkeologisk registrering etter kulturminneloven gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen                                                                      

Øivind Dannevig (e.f.)
kst avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi:      Fylkesmannen i Oslo og Akershus
              Enebakk kommune
              Ski kommune