Reguleringsplan for Follobanen, Ski kommune - stadfesting etter markaloven

Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 19.07.2013. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6.

Miljøverndepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.

Sakens bakgrunn

Follobanen mellom Oslo S og Ski planlegges med en 19 kilometer lang tunnel, med korte strekninger i dagen i hver ende. Banen omfatter tre ulike kommuner (Oppegård, Ski og Oslo). Denne saken gjelder reguleringsplan for den delen av Follobanen som ligger i Ski kommune. Det ble i planprosessen fremmet flere innsigelser til planen, som nå er trukket. Det foreligger dermed ikke innsigelser.

Planområdet er til sammen 562,8 dekar, der 250,9 dekar skal reguleres til permanente formål, mens øvrige arealer reguleres som midlertidige rigg – og anleggsområder.

De delene av planen som ligger innenfor markagrensen ligger i hovedsak i tunnel. Den delen av planen som ligger i Marka som ligger over terreng, er et riggområde på Taraldrud, som utgjør et areal på ca 20 dekar i Ski kommune.

Dette riggområdet strekker seg også litt inn Oppegård kommune. Reguleringsplan for Follobanen i Oppegård kommune ble stadfestet av Miljøverndepartementet 08.05.2013. Riggområdet vil ikke bli regulert permanent, og vil bli tilbakeført til nåværende tilstand etter endt anleggsarbeid.

Riggområdet ligger svært nær E6 og Taraldrudveien. Det går en turvei og skiløype gjennom riggområdet, og det er et rekkefølgekrav i planen at denne skal bli midlertidig omlagt i anleggsperioden.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planen, og mener at tiltaket er i tråd med markaloven. Fylkesmannen anfører videre at planen vil muliggjøre gjennomføringen av Follobanen, som er et viktig nasjonalt prosjekt med stor betydning.
Fylkesmannen mener at reguleringsplanen i svært liten grad vil ha noen negativ betydning for markalovens formål.

Miljøverndepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. Etter markaloven § 7 nr. 4, er offentlige infrastrukturanlegg, som blant annet veger og jernbaner, blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Follobanen faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Departementet viser til at av de partiene av planen som ligger i Marka er det kun det midlertidige anleggsområdet på Taraldrud på ca 20 dekar som ligger over terreng. Resten utgjøres av tunnelløpet.

Departementet viser videre til at det er et rekkefølgekrav i planen at turveien og skiløypen som går gjennom riggområdet skal bli midlertidig omlagt i anleggsperioden.

Riggområdet ligger svært nær E6 og Taraldrudveien, og har svært liten verdi for friluftsliv. Denne delen av planen skal reguleres som midlertidig riggområde, og skal tilbakeføres til dagens tilstand etter at anleggsarbeidene er avsluttet.

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen, Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase.

For den delen av planområdet som ligger over terreng (riggområdet på Taraldrud), er det ikke gjort registreringer eller funn av truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. Da naturmangfold i liten grad berøres av denne delen av planforslaget og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

For delen av planområdet som ligger under terreng vil aktuelle konsekvenser for naturmangfold kunne knytte seg til innlekking av grunnvann ned i tunnelløpet og vannforurensning. Naturtyper og plantearter er dermed utsatt for mulig uttørking ved innsig av vann til tunnelløpet og ved utslipp til vassdrag. Sør for vannet Assuren er det registrert gammel barskog i Naturbase, mens det ved Flatåsen er registrert veikstarr, som er klassifisert som nær truet i Artsdatabankens Artskart. Med de tettekrav som tunnelen har for innlekking av grunnvann, forventes imidlertid ikke negative konsekvenser i driftsfase for naturtyper og plantearter. Paragraf 8 i naturmangfoldloven, om kunnskapen om naturmangfoldet og tiltakets effekter på dette naturmangfoldet, anses dermed oppfylt. Da det er liten risiko for negative effekter på truet og verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-10.

Når det gjelder naturmangfoldlovens § 12 om bruk av blant annet driftsmetoder og teknikker for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, kreves det i planen at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan, som utbygger og entreprenør må forholde seg til. Dette fremkommer i § 3.3 i reguleringsbestemmelsene.

I henhold til planbeskrivelsen vil innlekking av grunnvann i tunnel kunne senke grunnvannsnivået, som blant annet vil kunne medføre mindre vann tilgjengelig for vegetasjon på overflaten og at oppkommer og bekker vil kunne få redusert vannføring. Det beskrives i planbeskrivelsen at det ved konvensjonell drift vil bli fortløpende utført systematisk forinjeksjon av tetningsmasser i en skjerm rundt tunnelen for å hindre innlekking av vann. Alternativt vil tunnelelementene bli montert fortløpende og ha vannette pakninger som hindrer innlekking.

For å hindre drenering av grunnvann, vil det ved denne metoden med jevne mellomrom støpes vanntette skott mellom bergvegg og element som hindrer at vann kan strømme fritt på baksiden av elementene. På kritiske steder vil det også kunne bli utført forinjeksjon av tetningsmasser for å hindre innlekking i anleggstiden.

Det fremkommer at tetting vil gjøres fortløpende mens tunnelen drives. Tettingskravene vil bli nærmere vurdert i prosjekteringsfasen i lys av geologi, hydrogeologi og naturmiljø. Dette er tiltak som er i samsvar med naturmangfoldloven § 12.

Det er tiltakshaver som bekoster anlegget og de tiltak som skal redusere faren for innlekking av vann i tunnelen, jf. myndighetenes adgang til å stille vilkår knyttet til vedtak og naturmangfoldloven § 11.

Konklusjon

Miljøverndepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av jernbanetrase i form av tunnelløp og et midlertidig mindre rigg- og anleggsområde i Marka. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som veger og jernbane er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner ikke at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 05.12.2012.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                      

Bård Vegar Solhjell

    

Kopi:

 

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Oppegård kommune

Postboks 510

1411

KOLBOTN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO