Søknad om tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid for utvidelse av planområdet for Gjersrud-Stensrud - Oslo kommune

Miljøverndepartementet gir ikke tillatelse til å igangsette planarbeid for de områdene som ligger innenfor markagrensen, med henvisning til markalovens byggeforbud og at de tiltakene det ønskes regulert til i utgangspunktet vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltakene omfattes i utgangspunktet heller ikke av de unntak som er nevnt i markaloven § 7, med et mulig unntak av idrettsanlegg innpasset innenfor lovens formål, og offentlige infrastrukturanlegg, som veier.

Vi viser til brev av 14. juni 2012 fra Oslo kommune, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med fylkesmannens tilrådning 3. oktober 2012. Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av planarbeid for utvidelse av planområdet for Gjersrud-Stensrud, etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger, gravlund, idrettsanlegg, offentlig vei og gang- og sykkelvei. Planområdet omfatter fire adskilte områder av Marka i området Gjersrud-Stensrud, med et samlet areal på 825 dekar. Det skal i forbindelse med planarbeidet vurderes om det skal legges opp til å ta de aktuelle områdene ut av Marka ved en justering av markagrensen, jf. markaloven § 2. 

Miljøverndepartementet gir ikke tillatelse til å igangsette planarbeid for de områdene som ligger innenfor markagrensen, med henvisning til markalovens byggeforbud og at de tiltakene det ønskes regulert til i utgangspunktet vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Tiltakene omfattes i utgangspunktet heller ikke av de unntak som er nevnt i markaloven § 7, med et mulig unntak av idrettsanlegg innpasset innenfor lovens formål, og offentlige infrastrukturanlegg, som veier.  

Bakgrunn

Oslo kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til planoppstart for fire adskilte områder innenfor markagrensen på Gjersrud-Stensrud. Området innenfor markagrensen utgjør til sammen 825 dekar, fordelt på 250 dekar på Li, 175 dekar på Smeden, 250 dekar på Lysopp/Åsheim og 150 dekar på Fredheim.

Søknaden innebærer en utvidelse av planområdet for utbyggingen av området Gjersrud-Stensrud. Utvidelsen av planområdet vil vurderes i forhold til både kommuneplanarbeidet og det pågående planarbeidet for Gjersrud-Stensrud.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger, gravlund, idrettsanlegg, offentlig vei og gang- og sykkelvei. Utvidelsen av planområdet skal sikre en bedre samordning av areal- og transportplanlegging i bydel Søndre Nordstrand. Kommunen skriver at dersom foreslått arealbruk forutsetter endring av markagrensen, vil kommunen anmode Miljøverndepartementet om dette. I slik tilfelle vil kommunen som kompensasjon legge 375 dekar i samme område (Søndre Stensrudåsen) inn i Marka.  Det ble varslet planoppstart den 14. juni 2012.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at markaloven ikke åpner for etablering av nye boligarealer i Marka, og at loven, slik fylkesmannen tolker den, heller ikke åpner for makeskifte for å innlemme deler av Marka i byggesonen. Fylkesmannen viser videre til at i henhold til markaloven § 7 er offentlig vei blant de tiltak som kan unntas fra byggeforbudet gjennom kommunale planer.  Det vises også til at omsøkt utvidelse omfatter dyrket og dyrkbar jord og kulturlandskap som vurderes å være av nasjonal og regional verdi.

Fylkesmannen kan videre ikke se at kommunen må benytte arealer i Marka til boligbygging for å få til en bussrute på strekningen, som kommunen skriver.  Fylkesmannen anbefaler at det ikke gis tillatelse til oppstart av planarbeidet.

Departementets vurderinger

Miljøverndepartementet vil bemerke at tillatelse etter markaloven § 6 første ledd skal innhentes før planarbeidet settes i gang, det vil si før planoppstart. I dette tilfellet er det varslet planoppstart/varslet utvidet planområde som omfatter Marka før departementet har behandlet søknaden om tillatelse til igangsetting av planarbeidet. En slik fremgangsmåte er i strid med markaloven. Departementet ber om at kommunen følger markalovens bestemmelser i fremtiden.

I henhold til markaloven § 6 krever igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan og reguleringsplan som vedrører Marka tillatelse av departementet. Bygge- og anleggstiltak i Marka er i utgangspunktet forbudt, jf. markaloven § 5. Etter markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5.

Markas grenser er fastsatt i markaloven, og bevaring av Markas grenser er et av formålene med loven, jf. markaloven § 1 første ledd. Loven inneholder også en hjemmel for å justere markagrensen gjennom forskrift, jf. § 2 annet ledd:

”Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd og gjøre loven gjeldende for nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for friluftslivet.” Bestemmelsen åpner for at grensen kan både innskrenkes og utvides gjennom forskrift.

Departementet viser til markalovens byggeforbud.  Etter markaloven § 7 kan kommunale planer likevel åpne for nærmere angitte tiltak, uavhengig av byggeforbudet i § 5. Markaloven § 7 åpner for at det i kommunal plan kan legges til rette for blant annet offentlige infrastrukturtiltak, herunder blant annet offentlig vei, og idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål. Boliger er ikke omfattet av unntakene, og planlegging for dette vil være i strid med de formål markaloven skal fremme. Det er ikke mulig ut fra det oversendte materialet å ta stilling til om en begrenset del av arealet i Marka i en planprosess kan vurderes for offentlig vei, eventuelle andre offentlige infrastrukturanlegg og/eller idrettsanlegg. Dette krever i så fall en ny søknad fra kommunen, der dette beskrives og kartfestes nærmere.  

Departementet finner på denne bakgrunn at det ikke er hjemmel for å gi tillatelse til oppstart av planarbeid innenfor de aktuelle områdene av Marka slik kommunen har søkt om.

Departementet registrerer at kommunen vil komme tilbake til departementet dersom foreslått arealbruk forutsetter endring av markagrensen. Departementet vil avvente en eventuell henvendelse fra kommunen om dette og tar ikke stilling til dette nå. Generelt vil imidlertid departementet vise til at det fremgår av lovens forarbeider at det ved innskrenkninger i grensen bare kan gjennomføres mindre justeringer av eksisterende grenser, og at innskrenkninger som hovedregel bare bør skje i særskilte tilfelle der den fastsatte grensen medfører store praktiske vanskeligheter som ikke kunne forutses ved grensefastsettelsen. Med andre ord er muligheten til å gjennomføre grensejusteringer som reduserer markalovens geografiske virkeområde begrenset. Å ta områder ut av Marka fordi det ønskes brukt til tiltak som det ikke er anledning til å gjennomføre innenfor Marka, vil være i strid med markalovens formål om å sikre Markas grenser mot nettopp slike tiltak. Markaloven legger ikke opp til ”byttehandel”, slik at områder kan tas inn som kompensasjon for områder som tas ut. Endring av markagrensen kan bare skje ved forskrift, vedtatt av Kongen i statsråd.

Konklusjon

Det gis ikke tillatelse til oppstart av planarbeid for anleggelse av boliger, gravlund, idrettsanlegg, offentlig vei og gang- og sykkelvei mv på Gjersrud-Stensrud innenfor markagrensen, jf. markaloven § 6 første ledd.

Denne avgjørelsen er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus