Tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplan for Asker

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, jf. markaloven § 6 første ledd. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Vi viser til søknad fra Asker kommune av 3. oktober 2012 med anmodning om tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med kommuneplanens arealdel, oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 16. mars 2011.  

Miljøverndepartementet gir med dette kommunen tillatelse til å igangsette planarbeidet, jf. markaloven § 6 første ledd. I de deler av planområdet som ligger i Marka må planarbeidet skje innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

Bakgrunn

Asker kommune ber om tillatelse etter markaloven § 6 til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel, da deler av kommunens areal ligger innenfor markagrensen. Kommunen opplyser i søknaden at de to reguleringsplanene som har arealer innenfor markagrensen vil bli gjennomgått, jf. markaloven § 8. I tillegg vil et område ved Solli gård legges inn som byggeformål idrett, på bakgrunn av pågående reguleringsplanarbeid for området, der departementet har gitt tillatelse til planoppstart. Øvrige endringer i forhold til bestemmelser eller arealbruk i Marka er ikke planlagt. 

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Asker kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel, men er i tvil om området ved Solli bør legges inn i planen som byggeområde idrett før resultatet av arbeidet med reguleringsplanen er klart. Fylkesmannen forventer at eksisterende planer bringes i samsvar med markaloven gjennom arbeidet med kommuneplanen. 

Departementets vurderinger

I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Loven setter strenge rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i Marka. I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det etter en nærmere vurdering kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av § 7.

Kommunen har i søknaden opplyst at det ikke vurderes å planlegge for nye tiltak i Marka. I den grad planprosessen viser at kommunen likevel kommer til å foreslå tiltak innenfor markagrensen, må disse tiltakene være innenfor markalovens rammer.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013. Departementet har merket seg at kommunen vil foreta gjennomgang av eksisterende planer som har areal i Marka i forbindelse med prosessen for ny kommuneplan. Departementet støtter dette. Vi viser i denne sammenheng også til departementets brev av 3. august 2010, der prosedyrene for gjennomgang av eksisterende planer i Marka er nærmere beskrevet.

Departementet forventer at kommunen forholder seg til resultatet av reguleringsprosessen for Solli når det gjelder eventuell endring av arealformål for dette området i kommuneplanen. Departementet minner i denne sammenheng om at vedtatt reguleringsplan må stadfestes av departementet for å få rettsvirkning, jf. markaloven § 6 annet ledd.

Konklusjon

Departementet gir med dette tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplan for Asker kommune etter markaloven § 6 første ledd. Det forutsettes at planarbeidet i de deler av planområdet som ligger innenfor markagrensen skjer innenfor markalovens rammer. Departementet viser for øvrig til de forutsetninger som fremgår av dette brev.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må kommunens endelige planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige.

Tillatelse til igangsetting av arbeid med kommuneplanen innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at kommunens fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen. Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunen som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunen gjør rede for og synliggjør alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12 ved innsending av planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Departementets tillatelse til igangsetting av planarbeid er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Departementet minner om at bestemmelsen om undersøkelsesplikt etter kulturminneloven § 9, jf. kulturminneloven § 3, gjelder i tillegg til markaloven. Videre gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Kopi til:

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO