Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Nittedal kommune

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel som ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde. Miljøverndepartementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka. Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

Vi viser til Nittedal kommunes brev datert 22. januar 2013 oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med Fylkesmannens tilrådning 8. februar 2013.

Saken gjelder anmodning om tillatelse til igangsetting av revisjon av den delen av kommuneplanens arealdel som ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde.
Miljøverndepartementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid, for den delen av planområdet som ligger innenfor Marka.
Det videre planarbeidet for den delen som gjelder Marka, må skje innenfor markalovens rammer og øvrige bestemmelser. Eksisterende planer skal, gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med markaloven.

Bakgrunn

Nittedal kommune har startet det administrative arbeidet med revisjon av sin kommuneplan med oppstart av arbeid med planprogrammet for revisjonen. Kommunen søker tillatelse til igangsetting av planarbeidet jf. markaloven § 6.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at Nittedal kommune gis tillatelse til å igangsette arbeidet med kommuneplanens arealdel for den delen av planen som omfattes av Marka slik den er fastsatt i markaloven § 2. Fylkesmannen forventer at eksisterende planer gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel, bringes i samsvar med Markaloven.

Departementets vurdering

Deler av planområdet ligger innenfor markalovens geografiske virkeområde. Nittedal kommune opplyser at det ikke er planlagt nye tiltak eller planer etter plan – og bygningsloven innenfor markagrensen. I den grad planprosessen allikevel viser at kommunen kommer til å foreslå tiltak innenfor markalovens virkeområde, må disse tiltakene være innenfor de rammer markaloven setter.

Loven setter klare rammer for hva det kan planlegges for i Marka. I Marka gjelder et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak, jf. markaloven § 5. Dette generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for planarbeid i Marka.

I § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere angitte tiltak, slik at det kan planlegges for disse tiltakene uavhengig av byggeforbudet i § 5. Loven forstås videre slik at det kan planlegges for tiltak som fremmer lovens formål selv om tiltaket ikke omfattes av § 7. I henhold til markaloven § 1 er formålet med markaloven å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Departementet viser til at kommunes planvedtak må stadfestes av departementet, og at departementet kan endre planen dersom det er nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Departementet viser videre til at dersom det som følge av vedtak i kommuneplanprosessen skal utarbeides reguleringsplaner som berører Marka, skal kommunen søke departementet om tillatelse til å igangsette arbeid med reguleringsplanarbeidet.

Kommunene plikter etter markaloven § 8 å sørge for at alle planer som berører Marka er i samsvar med markaloven innen 1. september 2013.

Konklusjon

Departementet gir tillatelse til igangsetting av planarbeid innenfor marka etter markaloven § 6 første ledd, jf. § 7 første ledd. Vi minner samtidig om at eksisterende planer skal bringes i samsvar med markaloven.

For å få rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven, må endelig planvedtak i saken stadfestes av Miljøverndepartementet, jf. markaloven § 6 annet ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer som anses nødvendige. Tillatelse til planoppstart innebærer ikke at det gis forhåndstilsagn om at fremtidige planvedtak vil bli stadfestet av departementet.

Det er et krav i naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og at vurderingen og vektleggingen skal fremgå av beslutningen.

Kravet i naturmangfoldloven § 7 gjelder også for kommunene som planmyndighet. Det legges til grunn at kommunene gjør rede for og synliggjøre alle relevante forhold og vurderinger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 ved innsending av eventuelt planvedtak til stadfesting, slik at departementet får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Departementets tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Departementet viser avslutningsvis til at det også gjelder krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover i tillegg til markaloven.

 

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Espen Fjeldstad
                                                                                          rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Rælingen kommune

          

                

         

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Ski kommune

Postboks 3010

1401

SKI

Oppegård kommune

Postboks 510

1411

KOLBOTN

Lørenskog kommune

Rådhuset

1470

LØRENSKOG

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502

MOSS

Hobøl kommune

         

1827

HOBØL

Enebakk kommune

Prestegårdsvn. 4

1912

ENEBAKK

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

GJERDRUM

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Lier kommune

Postboks 205

3401

LIER

Røyken kommune

Rådhuset

3440

RØYKEN

Ringerike kommune

Serviceboks 4

3504

HØNEFOSS

Jevnaker kommune

Postboks 70

3521

JEVNAKER

Hole kommune

Hole Herredshus

3530

RØYSE