Reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etableringen av Voldsløkkatunnelen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder vannforsyningssystemer. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 30.10.2013. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6, 2. ledd.

Klima- og miljødepartementet finner at etableringen av Voldsløkkatunnelen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder vannforsyningssystemer. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Voldsløkkatunnelen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

Sakens bakgrunn

Maridalsvannet er hoveddrikkevannskilden til Oslo. Drikkevannet renses i dag i det eksisterende Oset vannbehandlingsanlegg. Forsyningene til Oslo sentrum besørges av tre ulike traseer/tunneler. Oslo bystyre vedtok 28. august 2013 å bygge en ny tunnel fra Oset til Voldsløkka, som erstatning for Grefsentunnelen. Noe av planområdet for den nye traseen ligger innenfor markagrensen.

Oset vannbehandlingsanlegg ligger innenfor Maridalen landskapsvernområde, og Fylkesmannen har gitt tillatelse til etablering av tunnelen med hjemmel i ”Forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde” i Oslo kommune, kapittel VI pkt. 10.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at vannledningen er et tiltak for å sikre Oslo rent drikkevann. Planforslaget har vært på høring og det har totalt kommet 29 merknader. Prosjektet antas å ha størst miljøkonsekvenser i anleggsfasen.

Fylkesmannen viser til at det er gjort en vurdering etter naturmangfoldloven fra kommunen, og at kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig. Det vises videre til at et område i Nydalen med rik edelløvskog vil bli berørt i anleggsfasen.

Fylkesmannen har ellers gitt innspill til prosjektets miljøoppfølgingsprogram og konkludert med at det ikke er behov for en særskilt tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen viser videre til at det ikke foreligger en egen vurdering av de områdene i reguleringsplanen som ligger innenfor markagrensen, men at området blir belastet kun i anleggsfasen og at de etter fylkesmannens oppfatning vil tilbakeføres til opprinnelig stand også her.

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planforslaget.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Kravet om stadfesting etter markaloven § 6 gjelder kun for planer eller de deler av planer som ligger innenfor markagrensen. For den delen av planen som ligger utenfor Marka gjelder plan- og bygningslovens regler om klage og innsigelse på vanlig måte. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. Etter markaloven § 7 nr. 4, er offentlige infrastrukturanlegg, som bl.a. vannforsyningssystemer, blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. 

Vanntunnelen fra Oset til Voldsløkka faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Departementet viser til at kun en svært liten strekning av tunnelløpet berører Marka. Videre vil denne delen av tiltaket i sin helhet ligge under terrenget. Departementet kan på denne bakgrunn i utgangspunktet ikke se at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Gitt at det her planlegges inngrep under terreng vil mulige konsekvenser for naturmangfoldet i første rekke omfatte eventuelle nivåendringer i grunnvannsspeilet. Slike endringer vil på generelt grunnlag kunne redusere vanntilgangen for vegetasjonen i terrenget og bidra til at oppkommer og bekker vil kunne få redusert vannføring. Naturtyper og plantearter er dermed utsatt for mulig uttørking ved innsig av vann til tunnelløpet.

Departementet vurderer som nevnt over kun den del av tiltaket som ligger i Marka. Denne delen av tiltaket omfatter et svært beskjedent areal, og det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i det aktuelle området. Departementet legger til grunn at saken bygger på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og at kunnskapsgrunnlaget er i samsvar med kravene som følger av naturmangfoldloven. Departementet mener kunnskapen i saken er tilstrekkelig, slik at føre- var prinsippet ikke kommer til anvendelse. Det er ikke aktuelt å stille fordyrende vilkår eller å vurdere andre lokaliseringsalternativ eller utbyggingsmåter. Naturmangfoldlovens øvrige prinsipper vurderes derfor ikke nærmere.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av den aktuelle vanntunnelen under terrenget i Marka. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som vannforsyningssystemer er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner ikke at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet den delen av reguleringsplanen for vanntunnel fra Oset til Voldsløkka i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Thomas Eid
                                                                                          seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO