Reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3. april 2014. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6. Hele planområdet ligger innenfor markagrensen.

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune i forbindelse med Follobaneprosjektet faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester derfor reguleringsplan for etablering av tverrslagstunneler ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19. juni 2013.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen omfatter etablering av tverrslagstunneler i forbindelse med Follobaneprosjektet, der tunnelene i sin helhet går under terreng. Planområdet er 173 dekar, og hele planområdet ligger innenfor markagrensen.

Follobanen mellom Oslo S og Ski planlegges med en 19 kilometer lang tunnel, med korte strekninger i dagen i hver ende. Banen omfatter tre ulike kommuner (Oppegård, Ski og Oslo).  Reguleringsplan for den delen av Follobanen som ligger i Ski kommune ble stadfestet etter markaloven av Miljøverndepartementet 10. oktober 2013.

Denne reguleringsplanen omfattet også tverrslaget. Reguleringsplanen som nå skal stadfestes omfatter det samme området, men med noen endringer av retning og utforming av tverrslaget.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planen, og viser til at markaloven § 7 åpner for at det kan reguleres for offentlig infrastruktur i Marka, herunder jernbane. Fylkesmannen viser videre til at tiltaket i sin helhet ligger under bakken, at det allerede en stadfestet en reguleringsplan for tverrslaget og at denne reguleringsplanen omfatter det samme området men med noen endringer av retning og utforming av tverrslaget. Fylkesmannen viser til de vurderinger som er gjort i forbindelse med Miljøverndepartementets stadfesting av hele Follobaneprosjektet innenfor Ski kommune 10.10.2013, og mener at dette tiltaket ikke vil ha noen negative effekter for de hensyn som markaloven skal ivareta.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. Etter markaloven § 7 nr. 4, er offentlige infrastrukturanlegg, som blant annet veger og jernbaner, blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Etablering av tverrslagstunneller i forbindelse med Follobanen faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Departementet viser til at tunnelløpet sin helhet ligger under terreng. Departementet viser også til Miljøverndepartementets stadfesting av reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune gitt i brev av 10.10.2013,  som regulerte etablering av  Follobanen med riggområde og tverrslagstunneller. Den foreliggende planen innebærer kun en justering av retning og utforming av tverrslaget.

Vi kan på denne bakgrunn ikke se at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Aktuelle konsekvenser for naturmangfold er knyttet til innlekking av grunnvann i tunnelløpet og vannforurensning. Naturtyper og plantearter er dermed utsatt for mulig uttørking ved innsig av vann til tunnelløpet og ved utslipp til vassdrag.

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen, Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase. Verken Artsdatabankens Artskart eller Miljødirektoratets Naturbase viser at det er viktige naturtyper eller viktig biologisk mangfold innenfor planområdet.

Planbeskrivelsen viser at det i kommunens karttjeneste Follokart er registrert et parti ”rik sumpskog” innenfor planområdet. Med de tettekrav som tunnelen har for innlekking av grunnvann, forventes imidlertid ikke negative konsekvenser i driftsfase for naturtyper og plantearter. Paragraf 8 i naturmangfoldloven, om kunnskapen om naturmangfoldet og tiltakets effekter på dette naturmangfoldet, anses dermed oppfylt. Da det er liten risiko for negative effekter på truet og verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-10.

Når det gjelder naturmangfoldlovens § 12 om bruk av blant annet driftsmetoder og teknikker for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, kreves det i planen at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan, som utbygger og entreprenør må forholde seg til. Dette fremkommer i § 3.1 og § 3.3 i reguleringsbestemmelsene.  Det fremkommer at tetting vil gjøres fortløpende, mens tunnelen drives. Tettingskravene vil bli nærmere vurdert i prosjekteringsfasen i lys av geologi, hydrogeologi og naturmiljø. Dette er tiltak som er i samsvar med naturmangfoldloven § 12.

Det er tiltakshaver som bekoster anlegget og de tiltak som skal redusere faren for innlekking av vann i tunnelen, jf. myndighetenes adgang til å stille vilkår knyttet til vedtak og naturmangfoldloven § 11.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av tverrslagstunneller i forbindelse med etablering av jernbanespor i Marka. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som veger og jernbane er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet reguleringsplan for tverrslagstunneler for Follobanen ved Åsland i Ski kommune, vedtatt av Ski kommunestyre 19.06.2013.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Jernbaneverket

Postboks 4350

2308

HAMAR