Klage på vedtak om innlegging av strøm i hytter ved Damtjern i Ringerike kommune

Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon etter markaloven § 15 for omsøkt el-tilknytning av hytter ved Damtjern i Ringerike kommune. Vedtaket er begrunnet i at hensynene i markalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for tiltakshaver er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Dispensasjonen forutsetter at tilknytning fysisk skjer slik som oppgitt i saksforberedelsen. Klager er dermed gitt medhold i sin klage.

Vi viser til vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4. desember 2013, klage fra Kari Nilsen Raaer og Tore Raaer 8. januar 2014 og oversendelse av klage fra Fylkesmannen i Oslo og Akerhus til Klima- og miljødepartementet 21. januar 2014.

Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon etter markaloven § 15 for omsøkt el-tilknytning av hytter ved Damtjern i Ringerike kommune. Vedtaket er begrunnet i at hensynene i markalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for tiltakshaver er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Dispensasjonen forutsetter at tilknytning fysisk skjer slik som oppgitt i saksforberedelsen. Klager er dermed gitt medhold i sin klage.

Sakens bakgrunn

Kari Nilsen Raaer og Tore Raaer har, på vegne av seg selv og hyttenaboer, søkt om el-tilknytning for åtte hytter beliggende ved Damtjern i Ringerike kommune. Området ligger innenfor markagrensen og tiltaket krever dispensasjon etter markaloven § 15.

Etter lengre saksbehandling i kommunale og etter hvert statlige organer, besluttet Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4. desember 2013 å ikke gi dispensasjon til el-tilknytning. Vedtaket var først og fremst begrunnet med at hyttene ligger tett på Damtjern og dermed er svært eksponert. Fylkemannen mente at lys fra og utenfor hyttene ville endre hele områdets karakter og landskap og være klart negativt for opplevelsesverdien for de som bruker området om kvelden og på vinteren.

Det ble også vist til at innleggelse av strøm vil kreve noe fysisk inngrep i annleggsfasen med synlige spor i lang tid etterpå, samt at det skal settes opp to kabelskap.

Fylkesmannen mente at strømtilknytning ikke omfattes av ”enkelt hytteliv”.

Raaer påklaget vedtaket 8. januar 2014. I klagen ble det vist til at det ikke lenger dreier seg om åtte hytter, bare tre-fem hytter. Det ble også opplyst at det allerede er lagt inn strøm i hyttene ved vestsiden av Damtjern og at de omsøkte hyttene ligger rett innenfor markagrensen. De to kabelskapene vil bli trukket inn i terrenget, mot åsskråningen, og vil være grønne. Terrenginngrepene vil bli minimale. Innlegging av strøm vil ha store positive konsekvenser for hytteeierne, først og fremst fordi det vil gjøre det enklere å varme opp hytta om vinteren.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversendte klagen til Klima- og miljødepartementet 21. januar 2014. Fylkesmannen mente at det ikke var fremkommet nye momenter i saken som tilsa et endret vedtak.

Departementets vurdering

Klima- og miljødepartementet finner at saken er tilstrekkelig opplyst og at klagen kan behandles.

Ved behandling av klagen får lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende områder (markaloven) anvendelse. Saken vurderes også etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kapittel II.

Markalovens virkeområde fremgår av Miljøverndepartementets digitale kart ”Markagrensen” datert 2. april 2009, jf. markaloven § 2 første ledd. Det er uomtvistet at hyttene som har søkt om el-tilknytning ligger innenfor markagrensen og at loven får anvendelse.

Det følger av markaloven § 5 at bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. El-tilknytning kan derfor bare skje ved dispensasjon etter § 15. Det følger av § 15 annet ledd første punktum at dispensasjon bare kan gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser.

Markalovens formål er i henhold til § 1 å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Fylkesmannen har lagt stor vekt på at el-tilknytning vil føre til lys i hyttene og fra utebelysning og at dette vil redusere opplevelsesverdien for de som bruker området på kvelden og om vinteren.

Departementet viser til at man kan få lys fra og utenfor hyttene også uten el-tilknytning. Fylkesmannen nevner selv parafin og solcellepanel. I tillegg kan man bruke dieselaggregat. De alternative lyskildene vil ha tilnærmet samme konsekvenser for opplevelsesverdien. I tillegg kan disse ha andre negative konsekvenser, som estetisk sjenanse (solcellepanel) og støy og lukt (dieselaggregat).

Når man også tar i betraktning at de hyttene som har søkt om el-tilknytning ligger i ytterkanten av Marka og i nærheten av tekniske inngrep som veier og andre hytter med innlagt strøm, vil opplevelsesverdien trolig ikke reduseres nevneverdig av tiltaket.

Fylkesmannen anfører videre at el-tilknytning vil medføre fysiske inngrep som vil være synlige i lang tid, samt at det vil bli satt opp to kabelskap. Samtidig skriver Fylkesmannen at terrenginngrepene antas å bli begrenset.

Departementet legger til grunn at terrenginngrepene vil bli veldig små. Av sakspapirene fremgår det at trasé for kabel er planlagt i Damtjern. Fysiske inngrep er derfor bare aktuelle fra vannkanten og bort til hyttene, noe som dreier som om en kort strekning. Det følger videre av papirene at det ikke vil være nødvendig med sprengning eller bruk av store maskiner for å grave ned kablene. Kabelboksene vil, etter beskrivelsen av selve boksene og plasseringen av dem, bli lite synlige.

Departementet har ikke kjennskap til verdifullt naturmangfold i området som kan berøres av de fysiske inngrepene i anleggsfasen, de to kabelboksene eller lyset fra hyttene, jf. naturmangfoldloven § 8. Det vises til Fylkesmannens undersøkelse av Naturbase. Kunnskapen anses for å være tilstrekkelig, jf. § 9. Departementet går etter dette ikke nærmere inn på §§ 10 til 12.

Departementet er ikke ubetinget enig i Fylkesmannens vurdering av hva som ligger i begrepet ”enkelt hytteliv”. I Innst. O. nr. 58 (2008-2009) understreker komitéflertallet på s. 13 at ”det må tas hensyn til etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i Marka. Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå”. Sett hen til normal hyttestandard ellers i samfunnet, mener departementet at innlegging av strøm er forenelig med ”enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå”.

Det følger av Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) s. 47 at det skal foretas en konkret vurdering etter § 15 annet ledd. I vurderingen vil de samfunnsmessige og allmenne hensyn som ligger til grunn for markaloven generelt veie tyngre enn den interessen og fordelen private måtte ha av å gjennomføre tiltak i strid med loven.

Ut fra en konkret helhetsvurdering, der departementet har lagt vekt på at tiltaket ikke vil få nevneverdig negativ effekt for hensynene bak markaloven, at de fysiske inngrepene er minimale og at fordelen for hytteeierne ved el-tilknytning vil være stor, mener departemenet at det bør gis dispensasjon etter markaloven § 15. Departementet understreker at saken ville ha stilt seg annerledes dersom terrenginngrepene hadde vært mer omfattende og/eller gitt mer varige spor. Det er også tillagt vekt at hyttene befinner seg i ytterkanten av Marka og at det allerede er gjort tekniske inngrep i nærheten.

Departementet gir etter dette dispensasjon til omsøkt el-tilknytning.

Det er en forutsetning for dispensasjonen at el-tilknytningen fysisk skjer på en så skånsom måte som mulig og i tråd med det som er beskrevet i saksforberedelsen.

Raaer søkte opprinnelig om el-tilknytning for åtte hytter. Senere er det opplyst at noen hytteeiere har trukket seg av økonomiske årsaker, slik at det nå gjenstår 3-5 hytter. I og med at saken har vært under behandling siden 2006 og det er uklart hvordan hytteeiere har trukket seg og om de kan ha ombestemt seg i mellomtiden, gis dispensasjonen i henhold til den opprinnelige søknaden, altså for åtte hytter. Likevel slik at tilknytning må finne sted i én operasjon. Dette for å begrense ulempene i anleggsfasen og minimere de fysiske inngrepene og tidsrommet inngrepene vil være synlige i terrenget. Hvis noen av de åtte hyttene ikke ønsker eller har mulighet til å være med ved tilknytning, foreligger det følgelig ikke dispensasjon for å foreta tilknytning ved en senere anledning.

Vedtak

Klima- og miljødepartementet gir dispensasjon fra markaloven for omsøkt el-tilknytning i åtte hytter ved Damtjern i Ringerike kommune under de forutsetninger som fremkommer om fysisk gjennomføring av tiltaket.

Klagen er med dette endelig avgjort. Vedtaket kan ikke påklages.

 

Med hilsen                                                                        

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Ida Sletsjøe
                                                                                          seniorrådgiver 

 

 

 

 

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Ringerike kommune

Serviceboks 4

3504

HØNEFOSS

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325

1502

MOSS