Reguleringsplan for Follobanen, Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 12.12.2013. Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet finner at etablering av Follobanen faller inn under markaloven § 7, punkt 4, som åpner for at kommunale planer kan legge til rette for offentlige infrastrukturanlegg i Marka, herunder blant annet jernbane. Departementet finner at tiltaket i liten grad berører de hensyn markaloven skal ivareta. Departementet stadfester med dette den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.08.2013.

Sakens bakgrunn

Follobanen mellom Oslo S og Ski planlegges med en 19 kilometer lang tunnel, med korte strekninger i dagen i hver ende. Banen omfatter tre ulike kommuner (Oppegård, Ski og Oslo). Denne saken gjelder reguleringsplan for den delen av Follobanen som ligger i Oslo kommune. Det foreligger ikke innsigelser til planen.

Den delen av reguleringsplanen som ligger innenfor markagrensen omfatter deler av tunnelløpet. Det vil ikke foregå anleggsarbeid eller gjøres inngrep over terreng innenfor markagrensen i forbindelse med Follobanen i Oslo kommune.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen visere til at Jernbaneverket har redegjort for hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå innlekking av grunnvann ned i tunnelen.

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planen, og mener at tiltaket ikke vil påvirke markalovens formål.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Kravet om stadfesting etter markaloven § 6 gjelder kun for planer eller de deler av planer som ligger innenfor markagrensen. For den delen av planen som ligger utenfor Marka gjelder plan- og bygningslovens regler om klage og innsigelse på vanlig måte. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud. Ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven.

I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. Etter markaloven § 7 nr. 4, er offentlige infrastrukturanlegg, som blant annet veger og jernbaner, blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Follobanen faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Departementet viser til at det partiet av togtraseen som ligger i Marka i Oslo kommune i sin helhet ligger under terreng. Departementet kan på denne bakgrunn i utgangspunktet ikke se at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen, Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets Naturbase.

For delen av planområdet som ligger under terreng vil aktuelle konsekvenser for naturmangfold kunne knytte seg til innlekking av grunnvann ned i tunnelløpet og vannforurensning, som vil kunne medføre mindre vann tilgjengelig for vegetasjon på overflaten og at oppkommer og bekker vil kunne få redusert vannføring. Naturtyper og plantearter er dermed utsatt for mulig uttørking ved innsig av vann til tunnelløpet.

Innenfor markagrensen går tunnelløpet under Grønliåsen. I området ved tidligere Prinsdal skytebane i kanten av Grønliåsen er det registrert en rekke arter som er klassifisert som nær truet, sårbar og sterkt truet i Artsdatabankens Artskart. Dette er blant annet rød fururåtevedblomsterflue, liten bloddråpesvermer, almestjertvinge og slåpetornstjertvinge. I Miljødirektoratets Naturbase er et større område ved tidligere Prinsdal skytebane avmerket som yngleområde for stor og liten salamander, spissnutefrosk og vanlig frosk. Spissnutefrosk er klassifisert som nær truet og storsalamander er klassifisert som sårbar i Artsdatabankens artskart.

Med de krav og tiltak som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og i plandokumentene for å unngå innlekking av grunnvann, forventes ikke negative konsekvenser i driftsfase for naturtyper og plantearter. Paragraf 8 i naturmangfoldloven, om kunnskapen om naturmangfoldet og tiltakets effekter på dette naturmangfoldet, anses dermed oppfylt. Da det er liten risiko for negative effekter på truet og verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-10.

Når det gjelder naturmangfoldlovens § 12 om bruk av blant annet driftsmetoder og teknikker for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet, kreves det i planen at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan, som utbygger og entreprenør må forholde seg til. Dette fremkommer i § 3.3 i reguleringsbestemmelsene.

Det er tiltakshaver som bekoster anlegget og de tiltak som skal redusere faren for innlekking av vann i tunnelen, jf. myndighetenes adgang til å stille vilkår knyttet til vedtak og naturmangfoldloven § 11.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av jernbanetrase i form av tunnelløp i Marka. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 4, der offentlige infrastrukturanlegg som veger og jernbane er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud.

Departementet finner ikke at tiltaket i noen særlig grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet den delen av reguleringsplan for Follobanen i Oslo kommune som ligger innenfor Markagrensen, vedtatt av Oslo bystyre 28.12.2013.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                      

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Erlend Smedshaug
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

  

Kopi til:

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO