Stadfesting etter markaloven - Rælingen kommune - kommuneplan 2014-2025

Klima- og miljødepartementet finner at Rælingen kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan for 2014-2025 er i tråd med markalovens formål. Departementet stadfester derfor arealdelen av kommuneplan vedtatt av Rælingen kommune 26. august 2015.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 7. oktober 2015 av kommuneplan for 2013-2025 for Rælingen kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet finner at Rælingen kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan for 2014-2025 er i tråd med markalovens formål. Departementet stadfester derfor arealdelen av kommuneplan vedtatt av Rælingen kommune 26. august 2015.

Sakens bakgrunn

Rælingen kommunestyre vedtok 26. august 2015 kommuneplanens arealdel for 2014-2025 i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15. Miljøverndepartementet hadde i brev 21. desember 2012 gitt kommunen tillatelse til igangsetting av planarbeidet innenfor marka. Det ble gjennomført meklingsmøte 3. juni 2015. Kommunen viser i sin oversendelse av planene til fylkesmannen 9. september 2015 at vedtatt plan er i henhold til resultatene fra meklingen. Planen ble oversendt Klima- og miljødepartementet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 7. oktober 2015.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til at kommuneplanen berører deler av marka og derfor må stadfestes av departementet. Videre viser fylkesmannen til at det ikke er vedtatt nye områder innenfor marka som strider mot markalovens formål. De områdene i kommuneplanen som ligger innenfor markagrensen anses som uproblematiske. Det er et område for idrettsanlegg som inngår i kommunedelplanen for Fjerdingby, stadfestet 5. juli 2012. Det er også tre små områder for kommunaltekniske anlegg. Disse er eksisterende og regnes dermed som en videreføring i planen. Fylkesmannen anbefaler departementet å stadfeste planen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens vedtak om arealdel av kommuneplan som berører marka, stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Rælingen kommunes vedtak av kommuneplanens arealdel for 2014-2025 skal stadfestes.

Departementet viser til at av de områdene i kommuneplanen som ligger innenfor markagrensen, er ett område for idrettsanlegg som inngår i kommunedelplan for Fjerdingby, stadfestet 5. juli 2012 og tre små eksisterende områder for kommunaltekniske anlegg som må regnes som en videreføring i planen. Departementet er enig med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i at disse områdene er uproblematiske i forhold til markalovens formål. Det er heller ikke vedtatt nye områder innenfor markagrensen som strider mot markalovens formål.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet mener Rælingen kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan for 2014-2025 er i tråd med markalovens formål og at planen kan stadfestes.

Vedtak

Rælingen kommunes vedtak 26. august 2015 om kommuneplanens arealdel for 204-2025 stadfestes.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til:
Rælingen kommune