Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Marikollen idrettspark - Rælingen kommune

Klima- og miljødepartementet mener utvidelsen av Marikollen idrettspark med etablering av en rullskitrasé like innenfor markagrensen, ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt. Departementet stadfester Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 12. august 2015 av reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg i Rælingen kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet mener utvidelsen av Marikollen idrettspark med etablering av en rullskitrasé like innenfor markagrensen, ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt. Departementet stadfester Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg.

Sakens bakgrunn

Kommuneplan for Fjerdingby ble vedtatt 14. november 2009. Miljøverndepartementet stadfestet 5. juli 2012 den delen av planen som ligger innenfor Marka, og det ble gitt tillatelse til utvidelse av Marikollen hopp- og alpinanlegg, etablering av langrennsområder og skitraséer mellom Blystadlia og Marikollen. Det ble stilt krav om utarbeidelse av reguleringsplan, og fylkesmannen ga tillatelse til oppstart av planarbeidet 21. januar 2014. Fylkesmannen uttalte seg til reguleringsplanen i brev 12. mai 2015. Rælingen kommune vedtok 17. juni 2015 reguleringsplan for Marikollen idrettspark med tilhørende bestemmelser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversendte 12. august 2015 reguleringsplanen til departementet for stadfesting etter markaloven. For ytterligere saksinformasjon viser vi til ovennevnte dokumenter.

Fylkesmannens oversendelse av reguleringsplanen til departementet

I sin oversendelse av reguleringsplanen til departementet 12. august 2015 anbefaler fylkesmannen at departementet stadfester reguleringsplanen, men ber departementet ta særskilt stilling til om asfaltert rulleskiløype i dette området av Marka strider mot markalovens flerbrukshensyn. Om rulleskiløypen sier fylkesmannen følgende:

"Det planlegges en 2,5 km lang asfaltert rulleskiløype beliggende ved stadion like innenfor markagrensen. Asfaltert løype er vist på endret reguleringsplankart. Fylkesmannen mener at asfalterte rulleskiløyper normalt sett ikke bør legges i marka. Løypene kan fortrenge andre brukergrupper i sommerhalvåret og vil derfor kunne være i strid med markalovens flerbrukshensyn. Departementet har i lignende planforslag vært skeptisk til asfalterte rulleskiløyper i marka, og vi mener at å etablere flere kilometer med rulleskitrasè i marka er uheldig. Imidlertid er den planlagte rulleskiløypa plassert i randsonen ved stadion rett innenfor markagrensen. Stadion ligger utenfor Marka. Det anføres at området har flere alternative stier/traseer som tilbud til allmennheten, og at rullestiløypa derfor ikke i vesentlig grad vil fortrenge andre brukergrupper."

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka, stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling om Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettspark skal stadfestes. Det betyr at departementet skal avgjøre om reguleringsplanens tiltak skal tillates innenfor Marka.


Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5. I utgangspunktet rammer dette forbudet også utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet og annen virksomhet.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for (tiltak i landbruket, stier og løyper, idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål samt infrastrukturtiltak).

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener at de utredninger som er foretatt innebærer at det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Av plandokumentene fremgår at dagens langrennstrasé består av en 2,8 km lang lysløype. Den knytter seg til forbindelsesløyper videre i Østmarka, og den er i store deler dekket av grus med en bredde på ca 4 meter.

Det arealet som i reguleringsplanen er avsatt til skiløypetrasé kan i henhold til reguleringsplanen benyttes til "langrennsløyper med inntil 9 meters bredde. Kun 4 meter av langrennsløypenes totale bredde kan opparbeides med grusdekke/asfalt. Forslaget består av en kompakt 5km-sløyfe, med avkortninger for 2 km, 3km, 3.75km. Løypen åpner også for 7,5 km. I tillegg inngår en 2,5 km lang rulleskiløype på deler av 5 km runden, og i en sløyfe rundt gressletta på stadionområdet. Løypene knytter seg til deler av eksisterende trasé i tillegg til ny løyper. Løypenettet vil bli mer kompakt enn dagens anlegg, og vil forenkle produksjon og distribusjon av kunstsnø. Løypene legges delvis mellom og delvis oppå kollene i et småkupert terreng og vil være en variert og spennende trasé. Det vil være enkelt å lage avkortninger i løypene i perioder med lite snø og i arrangementer med behov for løyper kortere enn 5km. Løypene er lagt ensidig i forhold til stadion for å unngå uheldige kryssinger med andre aktiviteter."

Markaloven er ikke til hinder for at det planlegges for idrettsanlegg, men det er et vilkår at disse kan innpasses innenfor lovens formål. Departementet mener i utgangspunktet at anlegg for rulleski faller utenfor markalovens formål, da dette ikke er en type idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka eller som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Rulleskiløyper vil kunne være ekskluderende pga. kollisjonsfare og derfor være lite anvendelige for andre markabrukere. Videre vil det også gjelde forholdsvis brede traséer. I tidligere reguleringsplaner som har vært til behandling har departementet ikke tillatt asfalterte rulleskiløyper innenfor markagrensen (Vestmarsetra/Franskleiv, Skullerud), blant annet med den begrunnelse at løypene ville endre de aktuelle områdenes karakter og gi dem et urbanisert preg, som vil kunne gi til dels vesentlige negative konsekvenser for muligheten for naturopplevelse.

Dette innebærer ikke et absolutt forbud mot asfalterte rulleskiløyper i Marka. Etter en konkret vurdering mener departementet at slike løyper kan aksepteres i områder i ytterkant av Marka, der de ikke vil ha stor innvirkning på områdets karakter og de ikke i vesentlig grad vil innebære fortrengsel av andre brukergrupper eller på annen måte vil ha negativ innvirkning på friluftslivet eller muligheten for naturopplevelse i området.

Departementet legger i denne saken vekt på at det planlegges en 2,5 km lang asfaltert rulleskiløype i randsonen ved stadion, rett innenfor markagrensen, mens selve stadion ligger utenfor Marka. Det aktuelle området har allerede i dag en langrennstrasé på 2,8 km som ifølge planen skal utvides til en trasé på 5 km med flere avkortninger for ulike trasélengder. Rulleskiløypa på 2,5 km inngår som en del av langrennstraséen. Rulleskitraséen vil derfor bli liggende i et område som allerede er i bruk til idrettsformål og om ifølge planen vil bli utvidete til dette. Det er også opplyst at området har flere alternative stier/traséer som tilbud til allmennheten, og rulleskiløypa ikke i vesentlig grad være til fortrengsel for andre brukergrupper. Departementet presiserer at kun traséen til rulleskiløype på 2,5 km vil kunne asfalteres. Øvrige strekninger kan ikke opparbeides med asfalt. De må ev. opparbeides med grus etc.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet mener utvidelsen av Marikollen idrettspark med etablering av en rullskitrasé på 2,5 km like innenfor markagrensen, ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt.

Vedtak

Rælingen kommunes vedtak om reguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg stadfestes med den presisering at kun rulleskiløypetraséen på 2,5 km kan opparbeides med asfaltdekke.

 

Med hilsen


Øivind Dannevig(e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til:
Rælingen kommune