Reguleringsplan for Skullerud Idrettsarena i Oslo kommune - stadfesting etter markaloven

Departementet stadfester reguleringsplan for Skullerud idrettsarena, vedtatt av Oslo bystyre 11, juni 2016, med en endring i planbestemmelse § 4.4 "Heving av område for idrettsanlegg ("sletta")". I bestemmelsen tilføyes at det må etableres mottakskontroll for fyllmasser som sikrer at det kun benyttes rene, naturlige masser.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 1. august 2016.

Fylkesmannen har oversendt reguleringsplan (detaljregulering) for å oppgradere og utvide idrettsanlegget ved Skullerudstua i Oslo til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6. Hele planområdet ligger innenfor markagrensen.

Det vises også til brev fra Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten av 22. august 2016, vedr. § 4.4 i planbestemmelsene.

Klima- og miljødepartementet finner at den fremlagte oppgradering og utvidelse av idrettsanlegget ved Skullerudstua er i samsvar med markaloven § 1 og § 7, nr. 3, der det fremkommer at lovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett og at kommunale planer kan åpne for idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål.

Departementet stadfester reguleringsplan for Skullerud idrettsarena, vedtatt av Oslo bystyre 11, juni 2016, med en endring i planbestemmelse § 4.4 "Heving av område for idrettsanlegg ("sletta")". I bestemmelsen tilføyes at det må etableres mottakskontroll for fyllmasser som sikrer at det kun benyttes rene, naturlige masser.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune har utarbeidet reguleringsplan (detaljregulering) for oppgradering og utvidelse av Skullerud idrettsarena, beliggende ved Skullerudstua, i ytterkanten av Østmarka. Planområdet er ca. 261 dekar. Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av eksisterende løypenett, nytt arenahus, bygg for tekniske anlegg, garasje for løypemaskin, tilbygg til Skullerudstua og snøproduksjonsanlegg. Omfang og plassering av nye løypetraseer er ikke konkretisert i reguleringskartet. Det åpnes for en løypebredde på inntil 12 meter.

Området vil i hovedsak bli regulert til friluftsformål, bortsett fra arealer for bebyggelse og areal for idrettsanlegg ved Skullerudstua. Partiet langs Ljanselva og to skogpartier sydvest for Skraperudtjern reguleres til hensynssone for bevaring av naturmiljø.

Miljøverndepartementet ga ved brev av 13.09.2013 tillatelse til igangsetting av planarbeidet. I brevet ble det satt som forutsetning at alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for øvrig friluftsliv, idrett og naturopplevelse, samt for landskap, naturmangfold og kulturminner. Videre skulle alle inngrep skal skje med minst mulig terrengmessige inngrep og landskapsmessig eksponering. Det ble også presisert at planprosessen ikke skulle innebære utredning av rulleskiløype.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen mener at planforslaget i hovedsak tar hensyn til formålene i markaloven. Fylkesmannen bemerker imidlertid at planbestemmelse § 4.4 åpner for heving av område for idrettsanlegg, og at sletta tillates oppfylt inntil 2 meter i forhold til dagens nivå. I fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn ba fylkesmannen kommunen legge inn i bestemmelsen at masser som skal benyttes må være rene naturlige masser, og at det skal etableres mottakskontroll. Dette er ikke imøtekommet. Fylkesmannen anbefaler Klima- og miljødepartementet å stadfeste reguleringsplan for Skullerud idrettsarena, med unntak av planbestemmelse § 4.4, der fylkesmannen anbefaler departementet å legge til at det må etableres mottakskontroll og at det kun skal benyttes rene naturlige masser.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. I henhold til markaloven § 7 kan allikevel kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak.

Etter markaloven § 7 nr. 3, er idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka. Oppgradering og utvidelse av idrettsanlegget ved Skullerudstua faller dermed inn under den type tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka.

Reguleringsbestemmelsene ivaretar departementets forutsetning om at løypene skal ha god terrengtilpasning og minst mulig landskapsmessig eksponering. Det fremkommer også at det ikke tillates løypetraseèr som medfører større skjæringer eller fyllinger. Det er også satt krav om landskapsplan før det kan gis tillatelse til tiltak.

Departementet vil imidlertid bemerke at en løypebredde på 12 meter, som reguleringsplanen åpner for, vil kunne medføre et betydelig inngrep i terrenget, som også kan gi en landskapsvirkning. Området er imidlertid i dag vesentlig utbygd med skitraseèr og grusveier, og området er dermed allerede i stor grad tilrettelagt for skiidrett og friluftsliv. Utvidelsen og oppgraderingen av eksisterende løypenett som reguleringsplanen legger opp til, vil dermed ikke innebære at området får en ny bruk, eller at landskapsbildet blir vesentlig endret, selv om enkelte partier av traseene vil bli inntil 12 meter brede. Departementet viser også til at planområdet ligger i ytterkant av Marka, og grenser inntil bebyggelsen. Innenfor planområdet er det også allerede en vesentlig bygningsmasse i form av Skullerudstua med tilhørende bygninger, parkeringsplasser og uteareal.

I henhold til markaloven § 1 er det å fremme og tilrettelegge for idrett et av markalovens formål, og i henhold til § 7 kan kommunale planer åpne for idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål i Marka. Etablering av et idrettsanlegg for langrenn, med tilhørende fasiliteter for idrett og friluftsliv i Markas ytterkant ved Skullerudstua, anses ikke å komme i vesentlig konflikt med muligheten til friluftsliv og naturopplevelse i dette området av Marka. På denne bakgrunn finner departementet at reguleringsplanen er i samsvar med markaloven.

Vi viser imidlertid til fylkesmannens bemerkning om at planbestemmelse § 4.4 åpner for heving av område for idrettsanlegg, og at sletta tillates oppfylt inntil 2 meter i forhold til dagens nivå. Fylkesmannen anbefaler departementet å legge til i planbestemmelsen at det må etableres mottakskontroll og at det kun skal benyttes rene naturlige masser. Departementet er enig i dette, og endrer bestemmelsen slik at den får følgende tilføyelse som nytt siste punktum: "Det skal etableres mottakskontroll for fyllmasser som sikrer at det kun benyttes rene, naturlige masser."

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen og Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratet Naturbase.

I Artsdatabankens Artskart fremkommer at det er registrert flere plantearter som er klassifisert som truet innenfor planområdet. BioFokus foretok en registrering av naturverdier på planområdet i 2014. De observerte truede planteartene ligger med ett unntak i områder som er avsatt til Bevaring naturmiljø, og er dermed hensyntatt i planforslaget. Den rødlistede arten nikkebrønsle er imidlertid observert på deler av sletta. Denne arten skal ivaretas ved å unngå tiltak i deler av vokseområdet, og ved å samle frø, som sås i spesielt tilrettelagte områder.

I Artsdatabankens artskart er det registrert to plantearter som er klassifisert som nær truet. Disse registreringene er imidlertid gamle, og ble ikke påvist under BioFokus sin registrering i 2014.

Planbeskrivelsen viser at det er viktige naturtyper innenfor planområdet. Området langs Ljanselva er klassifisert til verdi A (svært viktig), og er avsatt til Bevaring naturmiljø i reguleringskartet. I tillegg er to partier klassifisert til verdi B (viktig). Det ene partiet er ved Skraperudtjern, som er avsatt til bevaring naturmiljø. Det andre partiet er naturbeitemark/beitevåteng ved sletta. Deler av dette området vil inngå i oppgraderingen av sletta, men det vil bli iverksatt tiltak for å ivareta den rødlistede arten nikkebrønsle, jf. over. For øvrig er det tre områder med verdi C (lokalt viktige), som vil kunne bli berørt av nye løypetraseer.

I Naturbase er store deler av planområdet vist som lokalt viktig, kategori C. Departementet viser i denne sammenheng til at deler av planområdet er avsatt til Bevaring naturmiljø, og at den truede arten nikkebrønsle vil bli ivaretatt.

Paragraf 8 i naturmangfoldloven, om kunnskapen om naturmangfoldet og tiltakets effekter på dette naturmangfoldet, anses dermed oppfylt. Da det er liten risiko for negative effekter på truet og verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-10.

Etter naturmangfoldloven § 11 skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Ved departementets vedtak pålegges det å etablere mottakskontroll for fyllmasser, for å sikre at det kun benyttes rene, naturlige masser. Et slikt pålegg er etter departementets syn ikke urimelig ut fra tiltakets karakter, herunder nærheten til Ljanselva. Naturmangfoldloven § 12 om lokalisering anses ikke å ha betydning i saken, da det ikke er aktuelt med vurderinger av alternativ plassering av idrettsanlegget.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate oppgradering og utvidelse av idrettsanlegget ved Skullerudstua. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 3, der idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet finner at tiltaket i liten grad vil berøre de øvrige formål som markaloven skal ivareta, selv om området vil fremstå som noe mer utbygd og tilrettelagt etter gjennomføring av reguleringsplanen.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet reguleringsplan for Skullerud Idrettsarena i Oslo, vedtatt av Oslo bystyre 22.06.2016, med endring i planbestemmelse § 4.4 "Heving av område for idrettsanlegg ("sletta")", der følgende setning legges til: "Det skal etableres mottakskontroll for fyllmasser som sikrer at det kun benyttes rene, naturlige masser."

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Smedshaug
seniorrådgiver

Kopi til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus