Stadfesting etter markaloven - Bærum kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2030

Bærum kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan stadfestes med unntak av utvidelsen av steinbruddet på Steinskogen.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 11. mai 2016 av kommuneplanens arealdel for 2015-2030, Bærum kommune, for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet mener det areal på Ila der det er planlagt gravlund, er av begrenset verdi for friluftsliv, idrett og naturopplevelse. Departementet mener etter en konkret vurdering at tiltaket kommer inn under markalovens § 7. Departementet er enig med fylkesmannen i at dette områder innenfor markagrensen bør godkjennes som en del av arealdel for kommuneplan for Bærum.

Departementet mener utvidelsen av steinbruddet på Steinskogen vil få negativ påvirkning på friluftslivet i Marka, både på sti og løype som ligger rett i nærheten. Departementet legger også vekt på at steinbruddet innenfor dagens reguleringsgrense ikke vil være tømt før om ca 40 år, og at det ikke er behov for å utvide arealet for råstoffutvinning i denne omgang.

Sakens bakgrunn

Bærum kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 17. juni 2015. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oversendt planen til Klima- og miljødepartementet 11. mai 2016 under henvisning til at to områder i planen ligger innenfor marka og derfor trenger departementets godkjenning etter markaloven.
Bærum kommunes behandling

Bærum kommune har i brev 4. mars 2016 uttalt følgende om de to aktuelle områdene:

"Gravplass Ila

Det er i arealdelen avsatt areal til ny grav- og urnelund ved Ila. Arealet ligger delvis innenfor markagrensa slik den nå fremstår etter grensejusteringene i september 2015. Den justerte markagrensa er nå lagt inn i arealdelen. I 2010 meldte Bærum kommune inn til departementet forslag til endringer av markagrensa for å tilrettelegge for gravplass ved Ila. Endringsforslaget ble imøtekommet ved departementets justering av markagrensa i september 2015. Kommunens gravplassanalyse for perioden 2013- 30 er fulgt opp i arealdelen og det er lagt inn et noe større areal til gravplass på Ila enn hva som var vist i 2010. Kommunen har i brev til Klima- og miljødepartementet datert 4.12.2015 gjort oppmerksom på dette forholdet, og at vi ønsker en særskilt vurdering av markagrensa rundt grav- og urnelunden på Ila.

Råstoffutvinning Steinshøgda

Utvidelse av eksisterende område for råstoffutvinning på Steinshøgda er lagt inn i arealdelen.

Utvidelsen ligger innenfor markagrensa. Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse til arealdelen lagt til grunn at utvidelsen ikke er i tråd med markaloven, og kan følgelig ikke anbefale utvidelsen. Kommunen har i sin saksbehandling lagt til grunn at mineralressursen på Steinshøgda er en basaltforekomst klassifisert som «nasjonalt viktig».

Mineralet er godt egnet til byggematerialer og bør sikres for videre utvinning. Lokaliseringen av steinbruddet er gunstig med hensyn til korte transportavstander til utbyggingsområder i Bærum, Oslo og Asker. Utvidelsen av steinbruddet er foreslått i et område uten kjente verdifulle naturtyper."

Fylkesmannens oversendelse av planen til departementet

I sin oversendelse til departementet 11. juni 2016 sier Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende:

"Steinskogen

Det foreslås en utvidelse av steinbruddet på Steinskogen på om lag 170 dekar innover i Marka. I følge planbeskrivelsen har pukkverket en gjenværende ressurs innenfor regulert område på ca 22 millioner tonn stein. Årlig tas det ut ca ½ million tonn. Med dagens uttakshastighet vil steinbruddet være tomt i løpet av 40 år. Den foreslåtte utvidelsen utgjør om lag 21 millioner tonn stein, og sikrer drift i ytterligere 40 år med dagens uttakshastighet.

I Ot.prp. nr.23 (2008-2009) er steinbrudd omtalt under offentlige infrastrukturanlegg og andre tiltak. Eksisterende anlegg, bebyggelse, næringsvirksomhet og infrastruktur i Marka vil bestå under markaloven. Typiske eksempler vil være alpinanlegg, steinbrudd, skytebaner og lignende. Anlegg, bebyggelse, næringsvirksomhet eller infrastruktur skal som utgangspunkt ikke etableres eller utvides i Marka. Videre sies det i forarbeidene at eksisterende næringsvirksomhet som bergverk vil kunne videreføres under markaloven, men lovens formål innebærer at næringsvirksomhet som i dag befinner seg i Marka som hovedregel ikke skal kunne utvides. Utvidelsen av steinbruddet vil gå inn i et sammenhengende skogsområde. Det er ikke registrert sjeldne eller verdifulle naturtyper eller arter i området. Det er en sti og skiløype rett øst for området som er avsatt i kommuneplanen. Utvidelsen av steinbruddet vil få negativ påvirkning på friluftslivet i Marka, både på sti og løype som ligger rett i nærheten, men også gjennom støy som vil påvirke friluftsliv og naturopplevelse. Antall innbyggere i Oslo og Akershus er økende, og det samme er byggeaktiviteten. Dette fører til et økende behov for byggeråstoff som pukk og grus, og legger press på byggeråstoff som er en ikke fornybar ressurs. Direktoratet for mineralforvaltning påpeker at det viktig å utvide Steinskogen pukkverk for å sikre videre tilgang, også over lengre tid. Kommuneplan for Bærum har et tidsperspektiv frem til 2030. Dagens steinbrudd vil ikke være tømt før om ca 40 år. Selv med en doblet årlig uttaksmengde vil det være ressurser igjen innenfor dagens steinbrudd. Fylkesmannen ser at det er viktig å sikre uttaksmuligheter for byggeråstoff langt frem i tid, men vi kan ikke se at det er behov for å utvide arealet til råstoffutvinning i kommuneplanen ved denne revisjonen. Dersom området blir utvidet inn i marka nå er det en mulighet for at disse arealene ikke spares for fremtidig utvinning, men tas ut samtidig med dagens brudd.

Hensynet til friluftsliv og naturopplevelse vil dermed bli tilsidesatt langt tidligere enn det som er nødvendig av hensyn til tilgang på byggeråstoff. Området som er foreslått til utvidelse av steinbruddet er omfattet av markaloven, og det er derfor liten risiko for at mineralressursen vil bli bygget ned eller avsatt til annen bruk innenfor kommuneplanens planperiode. Fylkesmannen anser derfor at det ikke er nødvendig å avsette denne forekomsten til steinbrudd i denne planperioden, og tilsidesette markahensynene tidligere enn nødvendig. Fylkesmannen vil derfor fraråde departementet å godkjenne arealbruken for råstoffuttak på Steinskogen.

Gravlund ved Ila.

Det er i arealdelen avsatt areal til ny grav- og urnelund ved Ila. Arealet ligger delvis innenfor markagrensa slik den nå fremstår etter grensejusteringene i september 2015. Den justerte markagrensa er nå lagt inn i arealdelen. Bærum kommune har gjort en gravplassanalyse, og har ut i fra sitt behov lagt inn et større areal til gravplass på Ila enn det som ble søkt tatt ut av marka i 2010. Området er 120 daa stort, og ligger i randsonen til Marka, store deler av det innenfor markagrensen. Området er skogkledd. Det er ikke registrert sjeldne eller spesielt verdifulle naturtyper eller arter innenfor området. Østervannveien er inngangsporten til Marka i dette området med parkeringsplass ved Østernsvingen. Det arealet som er foreslås avsatt til gravlund er en del av et sammenhengende friluftsområde på veien inn i marka, men ligger mellom Ila landsfengsel og tre veier, og har etter Fylkesmannens vurdering begrenset verdi for friluftsliv, idrett og naturopplevelse. Kommunen anfører at friluftsinteressene blir lite berørt, da eksisterende skiløype og sti ligger sør for området. Bærum kommune har over tid hatt problemer med å finne tilstrekkelige arealer til gravlund som ikke er i konflikt med andre arealverdier, og Fylkesmannen er på generelt grunnlag positive til at kommunen ønsker å bruke andre arealer enn dyrka jord til gravlund. Fylkesmannen anbefaler derfor at departementet stadfester denne arealbruken, og eventuelt flytter markagrensen slik at fremtidig regulering av arealet blir letter å gjennomføre."

Klima- og miljødepartementets vurdering:

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka, stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Bærum kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan skal stadfestes, for de to områdene som ligger innenfor marka. Det betyr at departementet skal avgjøre om planens tiltak skal tillates innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5. I utgangspunktet rammer dette forbudet også utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet og annen virksomhet.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for (tiltak i landbruket, stier og løyper, idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål samt infrastrukturtiltak).

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener at de utredninger som er foretatt innebærer at det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Som nevnt åpner markaloven § 7 for å planlegge tiltak innenfor marka som i utgangspunktet er forbudt. Gravlund er ikke omfattet av den opplisting som er gjort i markaloven § 7. Etter departementets mening åpner forarbeidene i loven for at det også kan planlegges for andre tiltak enn dem som er særskilt nevnt. Vurderingen av de enkelte tilfeller må skje konkret, der hensynet til lovens formål er avgjørende. Departementet legger til grunn at det areal på Ila der det er planlagt gravlund, er av begrenset verdi for friluftsliv, idrett og naturopplevelse. Området ligger mellom Ila landsfengsel og tre veier. Det er heller ikke registrert sjeldne eller spesielt verdifulle naturtyper eller arter innenfor området. Departementet legger videre vekt på at en gravlund vil ha et visst naturpreg, og ikke innebære et brudd med de omkringliggende naturområdene i samme grad som en omdisponering til f.eks. byggeformål. Departementet viser også til at det tidligere er godkjent en endring av markagrensen for deler av det areal som kommunen ønsker tatt i bruk til gravlund, og de vurderingene som ble lagt til grunn der jf. kongelig resolusjon 4. september 2015. Departementet er derfor enig med fylkesmannen i at dette området innenfor markagrensen bør godkjennes som en del av arealdel for kommuneplan for Bærum.

Når det gjelder utvidelsen av steinbruddet på Steinskogen, viser vi til fylkesmannens vurdering om at utvidelsen vil få negativ påvirkning på friluftslivet i Marka, både på sti og løype som ligger rett i nærheten. Fylkesmannen viser også til støy som vil påvirke friluftsliv og naturopplevelse. Fylkesmannen har også vist til at dagens steinbrudd ikke vil være tømt før om ca 40 år, selv om man øker uttaksmengden i forhold til dagens uttak. Departementet er derfor enig med fylkesmannen i at det ikke er behov for å utvide arealet for råstoffutvinning i denne omgang, samtidig som områdets beliggenhet i Marka gir kontroll over bruken av området til andre formål.

Konklusjon

Bærum kommunes vedtak om arealdel av kommuneplan stadfestes med unntak av utvidelsen av steinbruddet på Steinskogen.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi:
Bærum kommune