Stadfesting etter markaloven - regulering av Vettakollen høydebasseng, fjelltunnel - Oslo kommune

Klima- og miljødepartementet mener det planlagte høydebassenget anlegget ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet, friluftsliv eller idrett. Anlegget vil heller ikke forringe salamanderhabitatet og det er laget et eget miljøoppfølgingsprogram. Departementet kan derfor ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt. Departementet stadfester derfor Oslo kommunes vedtak for Vettakollen høydebasseng.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. desember 2015 av reguleringsplan for Vettakollen Høydebasseng i Oslo kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet mener det planlagte høydebassenget anlegget ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet, friluftsliv eller idrett. Anlegget vil heller ikke forringe salamanderhabitatet og det er laget et eget miljøoppfølgingsprogram. Departementet kan derfor ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt. Departementet stadfester derfor Oslo kommunes vedtak for Vettakollen høydebasseng.

Sakens bakgrunn

Oslo bystyre vedtok 11. november 2015 reguleringsbestemmelser for Vettakollen høydebasseng – fjelltunnel fra Vettakollen stasjon til Planetveien. Planforslaget gjelder for det meste forhold under terreng og omfatter en delstrekning på allerede vedtatt reguleringsplan for Vettakollen høydebasseng (S- 4562, vedtatt av bystyret den 27.01.2010 og stadfestet av Miljøverndepartementet 10.03.2011).

Oslo kommunes behandling

I saksframlegg til Oslo kommunes vedtak er det blant annet vist til følgende:

"Planområdet ligger på Vettakollen i bydel Vestre Aker. Planområdet omfatter boligområder, infrastrukturanlegg (vei og T-bane), samt deler av marka. Vettakollen stasjon ligger i den sydvestligste delen av planområdet. Planforslaget gjelder for det meste forhold under terreng og omfatter en delstrekning på allerede vedtatt reguleringsplan for Vettakollen høydebasseng (S-4562, vedtatt av bystyret den 27.01.2010 og stadfestet av Miljøverndepartementet 10.03.2011). Mellom Vettakollen stasjon og Planetveien var det opprinnelig planlagt vanntilførsel via boreledning i fjell. Nytt planbehov oppsto da det viste seg at hensyn til salamanderdam spesielt og grunnforholdene generelt tilsa fjelltunnel i stedet for boreledning på strekningen fra Vettakollen stasjon til Planetveien. Strekningen er, etter dispensasjon i byggesak, allerede opparbeidet med tunnel i fjell, sjakt opp til kum og et nedstigningshus. Fylkesmannens vurdering av dispensasjonsforhold ble innhentet i forkant."

Fylkesmannens oversendelse av reguleringsplanen til departementet

I sin oversendelse av reguleringsplanen 21. desember 2015 uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende om sakens bakgrunn:

"Oslo bystyre har vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Vettakollen høydebasseng – fjelltunnel fra Vettakollen stasjon til Planetveien som reguleres til i nivå 2 (på grunnen) til bebyggelse og anlegg vannforsyningsanlegg, hensynssone – andre sikringssoner (restriksjoner for anlegg i grunnen, samt midlertidig riggområde og i nivå 1 (under grunnen) samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – vannforsyningsnett som vist på kart merket OIS-201206112, datert 03.02.2014.

Planområdet ligger på Vettakollen i bydel Vestre Aker. Planområdet omfatter boligområder, infrastrukturanlegg (vei og T-bane), samt deler av marka. Planforslaget gjelder for det meste forhold under terreng og omfatter en delstrekning på allerede vedtatt reguleringsplan for Vettakollen høydebasseng (S- 4562, vedtatt av bystyret den 27.01.2010 og stadfestet av Miljøverndepartementet 10.03.2011). Strekningen er, etter dispensasjon i byggesak, allerede opparbeidet med tunnel i fjell, sjakt opp til kum og et nedstigningshus. Fylkesmannens vurdering av dispensasjonsforhold ble innhentet i forkant.

Fylkesmannens vurdering og anbefaling er som følger:

Fylkesmannen har vurdert planforslaget opp mot markalovens formål. Det er kun sør for Vettakollen stasjon og ved regulert snuplass i Planetveien at forhold over bakken berøres. Grunnet dette vil ikke planen ha nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet, friluftsliv eller idrett. Planen vil ikke forringe salamanderhabitatet og det er laget et eget miljøoppfølgingsprogram. Hensikten med regulering er å sikre en stabil vannforsyning til de høyereliggende vestlige deler av byen. Dette i tråd med markaloven § 7 punkt 4.
Fylkesmannen anbefaler klima- og miljødepartementet å stadfeste planen slik den er vedtatt."

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka, stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Vettakollen høydebasseng skal stadfestes. Det betyr at departementet skal avgjøre om reguleringsplanens tiltak skal tillates innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et riktig variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5. I utgangspunktet rammer dette forbudet også utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet og annen virksomhet.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for (tiltak i landbruket, stier og løyper, idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål samt infrastrukturtiltak).

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener at de utredninger som er foretatt innebærer at det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Av plandokumentene fremgår at deler av anlegget allerede er bygget og at store deler av den nå planlagte anlegget ligger under bakken. Departementet er derfor enig med fylkesmannen i at anlegget ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet, friluftsliv eller idrett. Anlegget vil heller ikke forringe salamanderhabitatet og det er laget et eget miljøoppfølgingsprogram.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet mener planleggingen av Vettakollen høydebasseng ikke er i strid med markalovens formål. Departementet kan ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt.

Vedtak

Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Vettakollen Høydebasseng stadfestes.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til: Oslo kommune