Stadfesting etter markaloven - reguleringsplan for Lillomarka idrettspark

Departementet finner derfor å kunne imøtekomme kommunens ønske om å endre stadfestingen slik at planen er stadfestet med en asfaltert rulleskiløype på inntil tre kilometer.

Vi viser til fylkesmannens brev 13. april 2016 om tidligere godkjenning av reguleringsplan for Lillomarka idrettspark. Fylkesmannen viser til at det i departementets godkjenningsbrev 15. desember 2015 er gitt anledning til å asfaltere inntil to kilometer med treningsløyper. I kommunens plankartet er det markert en asfaltert rulleskiløype på tre kilometer. Kommunen ønsker at stadfestingen nå endres, og fylkesmannen mener det er riktig å rette opp denne misforståelsen.

I departementets godkjenning av reguleringsplanen 15. desember 2015 sies det følgende om rulleskiløyper i marka:

"Fylkesmannen har bedt om at departementet særlig vurderer spørsmål om anleggelse av rulleskiløype. Markaloven er ikke til hinder for at det planlegges for idrettsanlegg, men det er et vilkår at disse kan innpasses innenfor lovens formål. Departementet mener i utgangspunktet at anlegg for rulleski faller utenfor markalovens formål, da dette ikke er en type idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka eller som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Rulleskiløyper vil kunne være ekskluderende pga. kollisjonsfare og derfor være lite anvendelige for andre markabrukere. Videre vil det også gjelde forholdsvis brede traséer. I tidligere reguleringsplaner som har vært til behandling har departementet ikke tillatt asfalterte rulleskiløyper innenfor markagrensen (Vestmarsetra/Franskleiv, Skullerud), blant annet med den begrunnelse at løypene ville endre de aktuelle områdenes karakter og gi dem et urbanisert preg, som vil kunne gi til dels vesentlige negative konsekvenser for muligheten for naturopplevelse.

Dette innebærer ikke et absolutt forbud mot asfalterte rulleskiløyper i Marka. Etter en konkret vurdering mener departementet at slike løyper kan aksepteres i områder i ytterkant av Marka, der de ikke vil ha stor innvirkning på områdets karakter og de ikke i vesentlig grad vil innebære fortrengsel av andre brukergrupper eller på annen måte vil ha negativ innvirkning på friluftslivet eller muligheten for naturopplevelse i området.

Departementet legger til grunn at planen gir anledning til å asfaltere inntil to kilometer med treningsløyper i et område som ligger i randsonen til det eksisterende steinbruddet og i et område som ikke kan vurderes å ha utpreget stor verdi for friluftsliv og naturopplevelse. Eksisterende blåmerkede stier i utkanten av planområdet er hensyntatt gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer at stiene blir opprettholdt. Departementet er enig med fylkesmannen i at denne traséen ikke kan sies å være til vesentlig hinder for markalovens andre formål. Departementet kan heller ikke se at den planlagte traséen vil påvirke verdifull natur negativt."

Departementets godkjenning av rulleskitraseen er ikke i vesentlig grad knyttet til lengden av traseen. Ut fra beskrivelsen av det området traseen skal gå i og det som er sagt om opprettholdelse av eksisterende stier, ville departementets godkjenning av planen blitt den samme om det klart hadde fremgått at traseens lengde var tre kilometer. Departementet finner derfor å kunne imøtekomme kommunens ønske om å endre stadfestingen slik at planen er stadfestet med en asfaltert rulleskiløype på inntil tre kilometer.

 

Med hilsen

 

Hege Feiring (e.f.)
fungerende avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Oslo kommune