Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - reguleringsplan for Voksenåsen - bevaring av naturområde

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Voksenåsen – bevaring av naturområde. Departementet viser til at hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde og at planens intensjon om bevaring av en viktig naturtype samsvarer med markalovens formål om å sikre og bevare et rikt og variert naturmiljø. Planens formål samsvarer derfor etter departementets vurdering med markaloven § 4. Departementet kan heller ikke se at planen er i strid med eller til skade for andre interesser markaloven skal ivareta.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18. oktober 2016 av reguleringsplan for bekkekløft i Voksenåsen for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Voksenåsen – bevaring av naturområde. Departementet viser til at hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde og at planens intensjon om bevaring av en viktig naturtype samsvarer med markalovens formål om å sikre og bevare et rikt og variert naturmiljø. Planens formål samsvarer derfor etter departementets vurdering med markaloven § 4. Departementet kan heller ikke se at planen er i strid med eller til skade for andre interesser markaloven skal ivareta.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune vedtok 7. september 2016 reguleringsplan for bekkekløft i Voksenåsen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oversendt planen til Klima- og miljødepartementet for godkjenning etter markaloven.

Oslo kommunes behandling

Oslo kommune viser blant annet til at planområdet er ca. 36,5 daa og omfatter en bekkekløft registrert med regional verdi (B-verdi) med tilliggende lisider. Området ligger i overgangen mellom byggesonen og Marka, øst i Voksenåsen, i overkant av 1 km nord for Holmenkollen mellom Holmenkollveien i øst og Ullveien /Torleif Haugs vei i vest. Markagrensen går i bunnen av bekkekløften. Vestsiden av kløften ligger i byggesonen. Den vestlige delen av planområdet er regulert til bolig i S-3272 vedtatt 23. oktober 1991 og S-3469 vedtatt 15. februar 1995. De fem private boligeiendommene som omfattes av planforslaget har en relativt lav utnyttelse med tillatt bebygd areal (BYA) = 8 % og 18 % pga. særskilte landskapshensyn.

Eiendommen lengst syd (33/2991) omfattes av en nyere utbygging og berøres i mindre grad av planforslaget enn de øvrige. Den østlige delen av planområdet ligger i Marka og er landbruks-, natur-, og friluftsområde (LNF-område). Med bakgrunn i overordnede planer og politiske føringer om bevaring av biologisk mangfold, har Bymiljøetaten igangsatt planarbeidet. I kommuneplan 2015 omfattes planområdet av hensynssone for båndlegging til regulering etter plan- og bygningsloven.

Videre viser kommunen til at hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde. Området er klassifisert som naturtypen ”gammel barskog”. Det er bratte bergvegger i hele dalens lengde og bekken som renner gjennom området gjør området fuktighetspreget. Det er også registrert forekomst av den rødlistede stararten blærestarr. Selve bekkekløften, med registrerte naturverdier av regional verdi, foreslås regulert til Grønnstruktur — naturområde, mens lisidene i vest og øst som faller ned mot bekkedalen, beholder dagens hovedformål (bolig i vest og landbruks-, natur- og friluftsområde i øst), men med en ny hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er nødvendig å regulere lisidene i tillegg til selve bekkekløften for å sikre vanntilsig, slik at naturverdiene opprettholdes.

Kommunen viser også til at det i etterkant av offentlig ettersyn har vært en prosess med berørte grunneiere for å finne en best mulig planavgrensning for bevaring av naturverdier som er mest mulig omforent og som beskytter naturverdiene tilstrekkelig. Kommunen viser til at det gjennom prosessen er kommet frem til løsninger som berørte grunneiere er tilfreds med.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurderer at planen samsvarer med markalovens formål og anbefaler at planen stadfestes.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for bekkekløft i Voksenåsen skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken. På bakgrunn av at reguleringsplanens formål er å ivareta nærmere beskrevne naturmangfoldhensyn, foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Departementet viser til at hensikten med planen er å sikre et verdifullt naturområde og at planens intensjon om bevaring av en viktig naturtype samsvarer med markalovens formål om å sikre og bevare et rikt og variert naturmiljø. Planens formål samsvarer derfor etter departementets vurdering med markaloven § 4. Departementet kan heller ikke se at planen er i strid med eller til skade for andre interesser markaloven skal ivareta.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at reguleringsplanen for bekkekløft i Voksenåsen er i tråd med markalovens formål og at den fremmer de interesser markaloven er satt til å beskytte.

Vedtak

Oslo kommunes vedtak 7. september 2016 om reguleringsplan for bekkekløft i Voksenåsen stadfestes.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til: Oslo kommune