Hole kommune - kommunedelplan for Sollihøgda - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Sollihøgda når det gjelder areal i Marka, vedtatt av Hole kommunestyre 3. april 2017, med en presisering når det gjelder bestemmelse 4.6 om type idretts- og friluftsanlegg.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud av 3. oktober 2017.

Fylkesmannen har oversendt kommunedelplan for Sollihøgda til departementet for stadfesting etter markaloven, jf. markaloven § 6. Deler av planområdet ligger innenfor markagrensen.

Klima- og miljødepartementet stadfester kommunedelplan for Sollihøgda når det gjelder areal i Marka, vedtatt av Hole kommunestyre 3. april 2017, med en presisering når det gjelder bestemmelse 4.6 om type idretts- og friluftsanlegg.

Sakens bakgrunn

Hole kommune har utarbeidet en kommunedelplan for Sollihøgda. Hovedmålsettingene i planen når det gjelder Marka er å videreutvikle Sollihøgda som friluftslivsområde og idrettsområde, særlig vinterstid. Planen legger opp til å utvide eksisterende utfartsparkering og utbedring og utvidelse av eksisterende idrettsanlegg ved Høymyr.

Planen har satt av et areal for fremtidig idrettsanlegg i et område på til sammen ca. 100 dekar ved Høymyr, med krav om reguleringsplan før området kan utvikles videre. I henhold til bestemmelsene skal dette arealet benyttes til skirelaterte aktiviteter og aktiviteter innen idrett og friluftsliv. Det er ikke konkretisert hvilken type anlegg som er aktuelle. Planen har også satt av ca. 18,5 dekar til utvidelse av eksisterende utfartsparkering på Høymyr.

I tillegg legger planen opp til å anlegge en ny vegtrasé inn til Høymyr, for å få bedre stigningsforhold på adkomstvegen enn det dagens trasé har, og for å i større grad skille mellom trafikk til boligområdene og trafikk til Marka.

I tillegg er det endret arealformål for et eksisterende LNF-område på Høymyr, som i dag er hestesenter. Med utgangspunkt i dagens bruk og mulig fremtidig utvikling hestesenteret, har kommunen vurdert at hestesenteret ikke inngår i LNF-kategorien.

Dette området er i planen angitt som område for andre typer bebyggelse og anlegg, for bedre å kunne styre dagens bruk og for å åpne opp for videre utvikling av hestesenteret. Det er også satt av et parkeringsareal i tilknytning til hestesenteret. Arealet utgjør til sammen ca. 30 dekar.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen skriver at dette er et populært område for ulike organiserte aktiviteter og en viktig inngangsport til Krokskogen og Nordmarka. Fylkesmannen mener at en ny vei inn til Høymyr vil bedre trafikksikkerheten. Fylkesmannen anser at idrettsanlegg og areal for hesteaktiviteter vil være et positivt bidrag til friluftslivsaktiviteten i området. Fylkesmannen anser parkeringsarealene for å være nødvendige for både idrettsanlegget, hesteaktivitetene og for tilgangen til Marka.

Fylkesmannen tilrår at kommunedelplanen stadfestes for de områdene som ligger innenfor markagrensen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I henhold til markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, herunder landskap. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket.

Innenfor markalovens geografiske virkeområde er det innført et generelt byggeforbud, og ingen bygge- og anleggstiltak kan gjennomføres i Marka uten tillatelse etter markaloven. I henhold til markaloven § 7 kan allikevel kommunale planer åpne for nærmere angitte tiltak. I henhold til markaloven § 1 er det å fremme og tilrettelegge for idrett et av markalovens formål, og i henhold til § 7 nr. 3 kan kommunale planer åpne for idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål i Marka.

Energi- og miljøkomiteen uttalte blant annet følgende om etablering av idrettsanlegg i Marka, i forbindelse med behandlingen av markaloven i 2009 (Innst. O. 58 (2008-2009):

"Dette flertallet er enige om at lovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Disse tre hensynene er sidestilt. Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka. Dette flertallet mener det er viktig å avgrense hensynet til idretten med hensyn til store idrettsanlegg av en karakter eller størrelse som kan medføre konflikt med annen idrettsutøvelse eller friluftsliv og naturopplevelse. Markalovens formålsparagraf er utformet slik at den favner hele Marka. Derfor er friluftsliv, naturopplevelse og idrett de fremste fellesnevnerne i det formål loven skal fremme."

I markalovens forarbeider (Ot. prp. nr. 23 2008-2009) heter det at loven åpner for idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Det heter også at idretter som krever idrettshaller eller andre anlegg som medfører større inngrep i naturen etter departementets vurdering ikke omfattes av lovens formål.

Etablering av anlegg for idrett og friluftsliv i Markas randsone i tilknytning til utfartsparkeringen og hestesenteret på Høymyr, vurderes dermed i utgangspunktet å være innenfor rammene av markaloven. Området ligger i Markas randsone, rett ved et eksisterende hestesenter og en eksisterende utfartsparkering. Deler av området er noe tilrettelagt/bearbeidet i dag, og benyttes som skileikområde om vinteren. Å videreutvikle dette området til å bli enda mer attraktivt for idrett og friluftsliv vil etter departementets vurdering ikke bryte med markaloven, og vil ikke gi vesentlige negative konsekvenser for øvrig friluftsliv og idrett, eller påvirke muligheten til naturopplevelse i dette området i vesentlig grad. Området vil fremstå som noe mer bebygget og tilrettelagt, som vil kunne redusere muligheten for naturopplevelse og friluftsliv rundt Høymyr noe, men det vurderes ikke at dette vil være til vesentlig ulempe. Det vises til at området på og rundt Høymyr allerede er bebygget og til dels tilrettelagt, slik at dette vil ikke innebære nye tiltak i uberørte områder.

Imidlertid er det viktig at det ikke gjennomføres anleggsmessige tiltak på området som vil endre landskapet og markapreget vesentlig. Store tiltak på området vil kunne være negativt for øvrig friluftsliv og for mulighet for naturopplevelse, også i områdene rundt Høymyr. Det vises her også til kommunes anførsel i oversendelsesbrevet, om at det kun skal gjennomføres idrettsanlegg for lette markaaktiviteter på området.

Departementet er enig i dette, men mener det er viktig at disse føringene for etablering av anlegg for idrett og friluftsliv på området fremkommer i bestemmelsen om idrettsanlegg i kommunedelplanen, slik at dette legger rammene for en eventuell reguleringsplan.

Departementet ber derfor om at følgende tekst legges til i planbestemmelse 4.6:

"På området kan det kun reguleres for anlegg for idrett og friluftsliv av begrenset størrelse og omfang, og som ikke innebærer vesentlig terrengbearbeiding. Store anleggsmessige tiltak som vil endre landskapet og markapreget vesentlig tillates ikke. Det kan kun åpnes for å tilrettelegge for idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Innenfor disse rammer vil type tiltak og omfang av tiltak vurderes nærmere i forbindelse med en reguleringsplan".

Departementet finner også at etablering av ny veg inn til utfartsparkeringen på Høymyr og utvidelse av utfartsparkeringen på Høymyr, som ligger i Markas randsone, kan tillates innenfor rammene av markaloven. Det vises til her til markaloven § 7 nr. 4, der det heter at kommunale planer kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg som for eksempel veger, uten hensyn til markalovens byggeforbud. Departementet finner ikke at tiltakene vil gi vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv, idrett eller mulighetene til naturopplevelse. En bedret parkeringskapasitet vil derimot gjøre det lettere for flere å komme ut i Marka, og en sikrere og bedre tilførselsveg frem til Høymyr, vil gjøre det mer attraktivt å oppsøke Marka for idrett og friluftsliv. Tiltakene anses ikke å gi vesentlige negative konsekvenser for de formål som markaloven skal fremme.

Når det gjelder å vise det eksisterende hestesenteret som område for andre typer bebyggelse og anlegg, og ikke som LNF, samt å legge inn et parkeringsareal i tilknytning til hestesenteret, kan ikke departementet se at dette vil være i strid med markaloven. Dette vil ikke innebære en ny bruk av området, men en videreføring av eksisterende bruk, og en mulighet for en utvikling av eksisterende virksomhet. Bedre parkeringsforhold ved hestesenteret vil gjøre det lettere for flere å drive med denne formen for friluftsliv.

Departementet kan ikke se at endringen i arealformål vil gi noen negative konsekvenser for de formål som markaloven skal ivareta, og viser her blant annet til at arealendringen ikke innebærer ny bruk av området, eller at hestesenteret får et vesentlig større areal til rådighet for sin virksomhet.

Vurderingene av naturmangfold er basert på opplysninger i planbeskrivelsen om at verken Artsdatabankens Artskart eller Naturbase viser at det er viktig naturmangfold på området. Det vises i tillegg til bestemmelsen om at det må utarbeides en reguleringsplan før området vist som fremtidig idrettsanlegg kan utvikles. Det forutsettes at det foretas en nærmere undersøkelse av naturverdier i forbindelse med utarbeidelse av en reguleringsplan. Det foretas på denne bakgrunn ingen nærmere vurdering etter naturmangfoldloven.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å tillate etablering av anlegg for idrett og friluftsliv i Markas randsoner. Det vises til at området ved Høymyr ligger i markagrensen, og allerede har anlegg som hestesenter, parkeringsplasser og tilrettelagte flater og bakker for skileik. Departementet finner imidlertid at bestemmelse 4.6 i kommunedelplanen om idrettsanlegg må suppleres med en tekst som setter rammer for hvilke tiltak som en reguleringsplan kan åpne for på området.

Departementet finner også at etablering av ny veg inn til utfartsparkeringen på Høymyr og utvidelse av utfartsparkeringen på Høymyr, som ligger i Markas randsone, kan tillates innenfor rammene av markaloven. Departementet finner ikke at disse tiltakene vil gi vesentlige negative konsekvenser for friluftsliv, idrett eller naturopplevelse. En bedret parkeringskapasitet vil derimot gjøre det lettere for flere å komme ut i Marka.

Når det gjelder å endre arealfornålet for det eksisterende hestesenteret fra LNF til område for andre typer bebyggelse og anlegg, samt å legge inn et parkeringsareal i tilknytning til hestesenteret, kan ikke departementet se at dette vil være i strid med markaloven. Endringen i arealformål vil åpne opp for en utvikling av hestesenteret, noe som også vil gjøre det lettere for flere å drive med denne formen for friluftsliv.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Klima- og miljødepartementet kommunedelplan for Sollihøgda, vedtatt av Hole kommunestyre 03.04.2017, med følgende endring i planbestemmelse 4.6 Idrettsanlegg: "På området kan det kun reguleres for anlegg for idrett og friluftsliv av begrenset størrelse og omfang, og som ikke innebærer vesentlig terrengbearbeiding. Store anleggsmessige tiltak som vil endre landskapet og markapreget vesentlig tillates ikke. Det kan videre kun åpnes for å tilrettelegge for idrett som tradisjonelt har vært utøvd i Marka og som følge av krav til topografi og areal har en naturlig arena i Marka. Innenfor disse rammer vil type tiltak og omfang av tiltak vurderes nærmere i forbindelse med en reguleringsplan".

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Smedshaug
seniorrådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud