Kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune - stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet godkjenner Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan innenfor markagrensen vedtatt av kommunestyret 26. mai 2016.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oppland 22. januar 2017 av kommuneplanens arealdel for Jevnaker kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet godkjenner Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan innenfor markagrensen vedtatt av kommunestyret 26. mai 2016.

Sakens bakgrunn

Jevnaker kommune vedtok 16. mai 2016 kommuneplanens arealdel for 2016-2026. Fylkesmannen i Oppland sendte 22. januar 2017 planen til Klima- og miljødepartementet for godkjenning etter markaloven.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at kommuneplanen ikke innebærer arealbruksendringer for områder som omfattes av markaloven. Det er ikke avsatt byggeområder i marka, og marka er vist som hensynssone. Det er tatt inn følgende bestemmelser for bebyggelse innenfor marka:

«Marka
Innenfor eksisterende byggeområde i Marka ved Vestend/Mylla, skal bebygd areal ikke overstige 80 m2. Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom. Uthus eller garasje skal ikke overstige 25 m2 for hver eiendom, alt medregnet innenfor eiendommens totalt tillatte BYA på 80 m2. Det tillates ikke å etablere nye tiltak nærmere vassdrag enn den avstand eksisterende hytte har til vassdraget. Oppføring av gjerde er ikke tillatt.
§ 2.2.4.2 Utforming
- Fritidsboliger skal ha en klar lengderetning som tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse.
Bygning skal ha hovedmøneretning som følger byggets lengderetning.
- Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5,0 m og gesimshøyde ikke overstige 3,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen til overkant møne. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 m.»

Fylkesmannen viser til at dette i hovedsak er bestemmelser som er videreført fra gjelde plan. Fylkesmannen mener forslaget til kommuneplan tar vare på de verdiene som er i Marka og at forslaget er innenfor de rammer som er gitt i markaloven. Fylkesmannen anbefaler at planen stadfestes.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om kommuneplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet har i brev 3. desember 2013 gitt en presisering av saksbehandlingen for saker hvor planer omfatter arealer både utenfor og innenfor markagrensen. Kravet om stadfesting vil i slike tilfeller kun gjelde arealet som ligger i Marka. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan innenfor markagrensen skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

I Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen innenfor markagrensen er det ikke avsatt byggeområder i Marka. Som fylkesmannen viser til, er det vedtatt bestemmelser om areal og utforming av bebyggelse innenfor eksisterende byggeområder i Marka. Dette er i hovedsak bestemmelser som er videreført fra gjeldende plan. Departementet mener at Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplanen er i tråd med markaloven og at planen derfor kan stadfestes.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Jevnaker kommunes arealdel av kommuneplan innenfor markagrensen vedtatt av kommunestyret 26. mai 2016.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til: Jevnaker kommune