Stadfesting etter § 6 i markaloven - Regulering av Gjersrud-Stensrud - Oslo kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud for den del som ligger innenfor markagrensen, med den begrensning at det ikke åpnes for ytterligere utbygging i områdene K2 og K8. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det å anlegge sykkelveg og kollektivfelt er viktige tiltak for å redusere bilbruken. Å etablere sykkelveger er også et sentralt tiltak i forbindelse med målsetningen om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. En sykkelveg vil også kunne gjøre tilgangen til Marka lettere. Det vektlegges i denne sammenheng også at Enebakkveien ligger i Markas randsone, og utgjør markagrensen i dette området.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. mars 2017 av områderegulering for Gjersrud-Stensrud i Oslo kommune for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud for den del som ligger innenfor markagrensen, med den begrensning at det ikke åpnes for ytterligere utbygging i områdene K2 og K8. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det å anlegge sykkelveg og kollektivfelt er viktige tiltak for å redusere bilbruken. Å etablere sykkelveger er også et sentralt tiltak i forbindelse med målsetningen om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. En sykkelveg vil også kunne gjøre tilgangen til Marka lettere. Det vektlegges i denne sammenheng også at Enebakkveien ligger i Markas randsone, og utgjør markagrensen i dette området.

Sakens bakgrunn

Miljøverndepartementet ga 12. september 2013 Oslo kommune tillatelse etter markaloven til igangsetting av planarbeid for områder langs Enebakkveien på strekningen fra bygrensen til Godheim. Planområdet er en del av områderegulering for Gjersrud-Stensrud. Oslo kommune vedtok 14. desember 2016 områderegulering for Gjersrud-Stensrud. Fylkesmannen anbefalte 21. mars 2017 at planen stadfestes.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til at planområdet ligger i sørøstre del av søndre Nordstrand på grensen til Ski kommune, og at det bare er en mindre del av planens avgrensning som befinner seg innenfor markagrensen. Videre uttaler fylkesmannen:

"Markagrensen følger Enebakkveien slik den ligger i dag. Det ble gitt tillatelse til oppstart av planarbeid for området langs Enebakkveien i brev datert 12.09.2013. Fylkesmannen mener at utbedring ev Enebakkveien og løsninger for kollektiv og sykkel har vært en forutsetning for at planarbeidet skulle kunne gjennomføres. Vegen og spesielt kryssløsninger har krevd at man stedvis har gått inn i marka for å løse de arealmessige utfordringene. Fylkesmannen mener at dette har vært nødvendig for å få på plass viktig infrastruktur og at markaloven § 7 åpner for denne typen tiltak i plan. Byggeområdene K2 og K8 samt friområde felt P1 ligger også delvis innenfor markagrensen. Disse arealene ligger på vestsiden av Enebakkveien og må ses i sammenheng med planens utbyggingsareal som en helhet. Enebakkveien vil fungere som en grense mellom bebyggelsen og marka slik at vi i dette tilfellet ser at det vil være hensiktsmessig å åpne for tiltak innenfor markagrensen på K2 og K8 fordi de befinner seg innenfor det som oppfattes som planens byggesone. De areal av marka som ligger på vestsiden av Enebakkveien vil være restareal som bedre kan utnyttes i sammenheng med områdereguleringens hensikt enn å bli avsatt til LNF-formål."

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for, herunder offentlige infrastrukturanlegg som veger, slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken. Vi viser også til at de arealer som etter planen ligger innenfor markagrensen er svært små og at de ikke kommer i konflikt med noen av prinsippene i naturmangfoldloven.

I Miljøverndepartementets tillatelse til igangsetting av reguleringsplanarbeidet 12. september 2013, er det blant annet sagt:

"Å anlegge sykkelveg og kollektivfelt er viktige tiltak for å redusere bilbruken. Å etablere sykkelveger er også et sentralt tiltak i forbindelse med målsetningen om å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen. En sykkelveg vil også kunne gjøre tilgangen til Marka lettere. Det vektlegges i denne sammenheng også at Enebakkveien ligger i Markas randsone, og utgjør markagrensen i dette området. Departementet finner på denne bakgrunn å kunne gi tillatelse til igangsetting av planarbeid for oppgradering av Enebakkveien på strekningen bygrensen til Godheim innenfor rammene av markalovens formål og øvrige bestemmelser, og med de forutsetninger som fremkommer under."

Av forutsetninger som ble satt var blant annet at tiltakene må utredes i forhold til virkninger for de interesser markaloven skal ivareta, og at konsekvenser for naturmiljøet vurderes i tråd med naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7.

Etter departementets syn er disse hensynene ivaretatt. Departementet finner derfor å kunne stadfeste Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud. Når det gjelder byggeområdene K2 og K8, legger departementet til grunn at dette er områder som i dag i noen grad er bebygget og at de derfor bør vises som byggeområder i planen. Dette innebærer ikke at det åpnes for ytterligere utbygging i disse områdene.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om områderegulering for Gjersrud-Stensrud for den del som ligger innenfor markagrensen med den begrensning at det ikke åpnes for ytterligere utbygging i områdene K2 og K8.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi: Oslo kommune