Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune – stadfesting etter markaloven § 6

I medhold av markaloven § 6 annet ledd stadfester Klima- og miljødepartementet Ringerike kommunes vedtak 31. januar 2019 om kommuneplanens arealdel for 2019-2030.

Vi viser til Fylkesmannen i Oslo og Vikens oversendelse 27. februar 2019 av kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune for stadfesting etter markaloven § 6.

Klima- og miljødepartementet stadfester Ringerike kommunes vedtak 31. januar 2019. Departementet har vurdert at kommunens nye retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker om utvidelse av hytter er i tråd med begrensningene som følger av markaloven.

Sakens bakgrunn

Fylkesmannen i Buskerud ga i brev 10. juni 2013 Ringerike kommune tillatelse til å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030. I den delen av kommuneplanens arealdel som berører Marka er det gitt nye retningslinjer for dispensasjon fra det generelle forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Marka, jf. markaloven § 5, når det gjelder utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. Retningslinjen til kommuneplanens arealdel § 12.4.3 presiserer:

"Etter vurdering, og dersom overordnet myndighet ikke uttaler seg mot dispensasjon for å utvide hytter i marka, kan det gis dispensasjon. Hytte skal ikke overstige 60 m2 BRA. Tilsvarende kan det tillates ett uthus på maksimalt 10 m2 BRA. Det kan etter en konkret vurdering tillates at uthusfunksjoner som lagring av blant annet ved og utstyr og toalett, legges inn i hytte.

I de deler av Marka som er tilnærmet uberørt av hytter, tillates det ikke å øke bruksareal eller å endre byggestil". 

For fritidsboliger som ligger nært vassdrag presiseres det i retningslinje til § 11.1 at

"Dersom det gis dispensasjon [til] utvidelse av fritidsboliger i 100-meterssonen, er det en forutsetning at bygget ikke overstiger 50 m2 BRA. Tilsvarende for ett uthus på maksimalt 10 m2 BRA".

I gjeldende plan er det retningslinjer om at hytter ikke kan utvides til mer enn 50 m2 BRA + 10 m2 BRA for uthus.

Fylkesmannens vurdering

I sin vurdering 27. februar 2019 opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken at kommunen i høringsforslaget til ny arealdel for perioden 2019-2030, åpnet for at hytter kunne utvides til 60 m2 BRA i tillegg til et overbygd inngangsparti på 10 m2 BRA og et uthus på 10 m2 BRA. Dette ville gi et samlet areal på 80 m2 pr eiendom. Fylkesmannen poengterte i høringsrunden at dette var uheldig. Fylkesmannen viste til at det var viktig å ha en restriktiv politikk som hindrer press på større hytter innenfor Marka, og at arealgrensen på 60 m2 har vært lagt til grunn for behandling av dispensasjonssaker i kommunen over lang tid. Samt at grensen sammenfaller med forvaltningspraksis i nabokommunen Hole. I sitt endelige planvedtak reduserte kommunen forslaget til 60 m2 BRA for hytter og 10 m2 BRA for uthus, som gir et samlet areal på 70 m2 BRA.

Fylkesmannen i Oslo og Viken vurderte at disse endringene i retningslinjene var akseptable, i lys av at hytter i 100-metersbeltet langs vassdrag ikke kan overstige 50m2 BRA + uthus på 10m2 BRA.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 må kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan som vedrører Marka "stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven". Departementet skal altså ta stilling til om Ringerike kommunes vedtak om kommuneplanens arealdel som ligger i Marka kan stadfestes. Dette innebærer en vurdering av om planen er i overensstemmelse med bestemmelsene i markaloven.

Hovedformålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, jf. markaloven § 1 første ledd. Loven skal videre sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

Markaloven § 5 legger ned et generelt bygge- og anleggsforbud i Marka, som omfatter alle tiltak som nevnes i plan- og bygningsloven § 1-6. I utgangspunktet vil også utvidelse av eksisterende hytter rammes av dette forbudet. Imidlertid kan det gjøres unntak fra forbudet for nærmere bestemte tiltak i kommunale eller statlige planer, jf. § 7. Utvidelse av hytter er ikke blant de tiltak som er nevnt i § 7. Blant annet på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene må likevel loven etter departementets syn forstås slik at den også åpner for planlegging av andre tiltak enn de som er nevnt i § 7. Vurderingen må skje ut fra konkrete omstendigheter i den enkelte sak, der hensynet til lovens formål vil være avgjørende.

I Innst. O. nr 58 (2008-2009) uttaler energi- og miljøkomiteen på s. 11 at det innenfor rammen av § 6 ikke kan vedtas planer for vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse i Marka, men at det

"i samsvar med lovens formål kan gis bestemmelser i plan om spredt utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse også innenfor rammene av § 6. Slike bestemmelser kan også anvendes for å presisere hvilke bygningsmessige endringer og eventuelle utvidelser som kan aksepteres i området".

Videre uttaler komiteen på side 13 at

"Loven skal ikke være til hinder for vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene eller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå".

I utgangspunktet er det altså rom for å regulere utvidelse av hytter i Marka gjennom kommunal plan. Samtidig må en slik planendring være i samsvar med markalovens formål, og også være forenelig med det som i forarbeidene betegnes som "enkelt hytteliv". I tillegg må planendringen vurderes opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. naturmangfoldloven § 7.

Som Fylkesmannen påpeker, skal adgangen til hytteutvidelse i Marka være restriktiv. Enhver utvidelse av bebygd areal kan i prinsippet redusere det arealet i Marka som ivaretar markalovens tre hovedformål jf. § 1. Ringerike kommune opplyser i telefonsamtale 18. mars 2019 at det ligger 926 hytter i det aktuelle området. Av disse ligger 459 innenfor 100-meterssonen langs vassdrag, og berøres således ikke av utvidelsesadgangen. Det er da 467 hytter som berøres av de nye retningslinjene. Selv om man tar høyde for at noen av disse ligger avsides og ikke kan utvides, jf. retningslinje til § 12.4.3 i kommuneplanens arealdel, og at noen av disse allerede har et areal som overgår det som fastsettes i den nye kommuneplanens arealdel, vil det likevel kunne dreie seg om et anselig antall hytter som kan søke om å utvide sitt BRA. Den samlede belastning en slik adgang kan ha på Markas økosystemer jf. naturmangfoldloven § 10, kan altså være betydelig.

Samtidig opplyser kommunen at hyttebebyggelsen i området stort sett er konsentrert rundt Jaklefoss og i Markas utkantsoner. Dette kan igjen tilsi at utvidelsene vil skje i områder som er godt utbygget, og hvor naturopplevelse og utøvelse av friluftsliv allerede er påvirket.

En utvidelse av hyttestørrelsen til 60 m2 BRA er etter departementets syn ikke overdrevent sammenlignet med normal hyttestandard ellers i samfunnet, og er etter vår oppfatning i tråd med hva forarbeidene betegner som "enkelt hytteliv". Samtidig vil departementet påpeke at grensen for utvidelse av hytter i Marka ikke kan forventes justert med jevne mellomrom etter utviklingen i hyttestandard ellers i samfunnet. Hytteeiere i områder med spesiell beskyttelse som i Marka, må akseptere en strengere begrensning på adgangen til å endre og utvide sine hytter, sammenlignet med hytteeiere i områder uten slike spesielle hensyn.

Departementet har ikke kjennskap til at det finnes verdifullt naturmangfold eller utvalgte naturtyper i området som skulle berøres av eventuell hytteutvidelse, og avgjørelsen er tatt på bakgrunn av et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag jf. naturmangfoldloven § 8. Utvidelsen vurderes også å ha begrenset risiko for skade på naturmangfoldet jf. naturmangfoldloven § 9.

Konklusjon

Departementet finner etter en samlet vurdering av momentene over at kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune og den adgang til utvidelse av hytter i Marka som denne fastslår, er i tråd med begrensningene som følger av markaloven og ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for de formål loven skal ivareta.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 annet ledd stadfester Klima- og miljødepartementet Ringerike kommunes vedtak 31. januar 2019 om kommuneplanens arealdel for 2019-2030.


Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Viken