Oversendelse for stadfesting etter Markaloven - Reguleringsplan for Harestustranda i Lunner kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Innlandet 3. juni 2019 av Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda for stadfestelse etter markaloven § 8 jf. § 6.

Klima- og miljødepartementet stadfester Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen for Harestustranda ble vedtatt av kommunestyret i Lunner kommune 7. september 1995. Ettersom markaloven ikke eksisterte på dette tidspunktet, var Lunner kommune forpliktet til å sørge for at planen var i samsvar med markaloven senest fire år etter lovens ikrafttredelse, jf. markaloven § 8. I følge oversendelsesbrev 8. februar 2019 fra Lunner kommune til Fylkesmannen i Innlandet, ble slik harmonisering ikke prioritert. Dette skyldtes dels at Lunner kommune mener planen er i samsvar med markaloven, og dels at planen ikke er realisert. Fylkesmannen i Innlandet anbefalte 3. juni 2019 at Klima- og miljødepartementet stadfester reguleringsplanen.

Reguleringsplan for Harestustranda

Den omsøkte reguleringsplanen gjelder området Harestustranda, som ligger langs østsiden av Harestuvannet i Lunner kommune. Området ligger innenfor markalovens virkeområde. Det regulerte området var i daværende kommuneplans arealdel regulert som friområde, og strekker seg fra Knut Ove's kro i nord til og med Bøhretangen i sør. Landarealet i dette området, mellom fylkesvei 16 og Harestuvannet, er i planen regulert til tursti, område for lek/idrett og friområde uten spesiell angivelse. I tillegg er to mindre områder avsatt til båtfester og mulige flytebrygger, og to områder avsatt til parkering og snuplass for biler.

Reguleringsplan for Harestustranda ble førstegangsbehandlet i utviklingsutvalget (planutvalget) i Lunner kommune 3. november 1994, og sendt på offentlig ettersyn mellom 16. mai og 15. juni 1995. Planen ble deretter vedtatt av kommunestyret 7. september 1995, men ble aldri realisert. Lunner kommune ønsker nå å tilgjengeliggjøre Harestuvannet for beboere og tilreisende, og søker derfor å få stadfestet reguleringsplanen i henhold til markaloven § 8.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Innlandet vurderer i brev 3. juni 2019 til Klima- og miljødepartementet at reguleringsplanen for Harestustranda er i tråd med markalovens formål, og representerer et positivt bidrag til allmenn  naturopplevelse. Fylkesmannen mener planen tar vare på de verdiene som er i Marka og at den er innenfor de rammer som er gitt i markaloven. På bakgrunn av dette anbefaler Fylkesmannen at departementet stadfester reguleringsplanen for Harestustranda i Lunner kommune.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 annet ledd skal alle vedtak om "arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka […] stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven". Ettersom Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda ble vedtatt før markalovens ikrafttredelse, må kommunen sørge for at planen er i samsvar med markaloven jf. § 8. Dette kan gjøres gjennom en vurdering av planen etter de kriterier som gjelder for nye planer jf. § 6. Det avgjørende er dermed hvorvidt reguleringsplanen er i samsvar med markalovens formål, og med naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutning i §§ 8-12, jf § 7.

Formålet med markaloven er å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett" jf. § 1. Loven skal videre "sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø". Klima- og miljødepartementet er enig i Fylkesmannens vurdering av reguleringsplanen som et tiltak som er egnet til å fremme disse sentrale verdiene. Gjennom å tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelser langs Harestuvannet, er planen i samsvar med markalovens formål.

Etter markaloven § 5 er det et generelt bygge- og anleggsforbud i Marka. Et unntak fra denne regelen er imidlertid anlegging av stier og løyper etter § 9 i kommunale eller statlige planer jf. § 7 første ledd nr. 2. Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda faller dermed inn under dette unntaket. 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Planen saken gjelder ble vedtatt før naturmangfoldloven, og slike vurderinger er derfor ikke foretatt tidligere i saken. Departementet gir derfor en omtale og vurdering i henhold til disse prinsippene i det følgende.

I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet "så langt det er rimelig bygge på vitenskaplig kunnskap om arters bestandsituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger". En slik vurdering er ikke gjort i kommunens reguleringsplan fra 1995.

Etter departementets vurdering utgjør den omsøkte reguleringsplanen for Harestustranda et svært lite inngrep i naturmiljøet og antas ikke utgjøre noen trussel mot naturmangfoldet. Det er ingen utvalgte naturtyper, truede arter eller vernede områder i arealet som dekkes av planen. De båtfester og flytebrygger som er inkludert i planen vil legge til rette for mer båttrafikk på vannet, men dette ansees uansett ikke å utgjøre noen betydelig trussel mot naturmiljøet. Hva gjelder de to trafikkområdene som er inkludert i planen, er det ene kun et parkeringsområde, og det andre er snuplass for biler som med båthengere som skal benytte utsettingsrampen for båter i TR1. Trafikken i disse områdene vurderes å bli relativt beskjeden. Det er dermed ingen elementer i planen som krever ytterligere innhenting av kunnskap, og departementet legger til grunn at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er innfridd. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9.

Videre skal en "påvirkning av et økosystem […] vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for" jf. naturmangfoldloven § 10. Det fremkommer av Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381 at slik påvirkning kan være av biologisk, fysiologisk, kjemisk eller estetisk karakter. Bestemmelsen innebærer at enhver påvirkning på økosystemet skal vurderes i lys av allerede eksisterende påvirkninger. I dette tilfellet ligger området for den omsøkte reguleringsplanen i umiddelbar nærhet til en trafikkert fylkesvei. Denne veien innebærer en belastning for økosystemet, som må tas med i vurderingen av andre påvirkninger i samme område. Imidlertid er det liten grunn til å tro at reguleringsplanen for Harestustranda vil medføre noen særlig økt belastning for økosystemet, og rent estetisk vil den antakelig kunne ha en positiv effekt. Departementet kjenner ikke til andre planlagte påvirkninger i området som skulle kunne innvirke på denne vurderingen, og legger dermed til grunn at den samlete belastningen på økosystemet rundt Harestuvannet ikke økes vesentlig gjennom denne reguleringsplanen.

Kostnader knyttet til all eventuell miljøforringelse tiltaket volder skal bæres av tiltakshaver jf. naturmangfoldloven § 11. Dette prinsippet forutsetter at det er risiko for eller har skjedd en skade på naturmangfoldet, og at et forebyggende eller gjenopprettende tiltak er nødvendig jf. ot. prp. nr. 52 (2008-2009) s. 382. I dette tilfellet vil prinsippet både gjelde eventuell skade som kommunen som tiltakshaver volder på naturmangfoldet, og eventuell skade som voldes av private gjennom enkelthandlinger. Ettersom utbyggingen av tursti langs Harestuvannet anses å utgjøre en minimal risiko for naturmangfoldet, står ikke denne bestemmelsen i veien for stadfestelse av planen.

Til sist stiller naturmangfoldloven § 12 krav om at det for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet skal "tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater". Det fremkommer ikke av kommunens vedtak eller oversendelse hvorvidt ulike teknikker eller fremgangsmåter for tilretteleggingen langs Harestuvannet er vurdert. Departementet legger derfor til grunn en forutsetning om at kommunen tar hensyn til naturmangfoldloven § 12 i den videre planleggingen og gjennomføringen av reguleringsplanen.

Konklusjon

På bakgrunn av den samlet vurdering av bestemmelsene over, stadfester Klima- og miljødepartementet Lunner kommunes reguleringsplan for Harestustranda. Departementet finner reguleringsplanen egnet til å fremme markalovens formål, gjennom at den tilrettelegger for friluftsliv og økt bruk av marka. Tiltaket vurderes også å ha små negative konsekvenser i henhold til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Vedtak

Lunner kommunes vedtak av 7. september 1995 om reguleringsplan for Harestustranda stadfestes.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør
Julie Gjørtz Howden
rådgiver

Kopi: Lunner kommune