Detaljregulering Ullveien 12 - Voksenkollen - Oslo - Stadfesting etter markaloven

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Ullveien 12 – Voksenkollen. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7, og finner videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de er relativt små.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 9. januar 2020 av detaljregulering av Ullveien 12 - Voksenkollen i Oslo for stadfesting etter markaloven.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Ullveien 12 – Voksenkollen. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7, og finner videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de er relativt små.

Saksgang

Oslo bystyre vedtok 19. september 2019 detaljregulering for Ullveien 12 - Voksenkollen. Fylkesmannen i Oslo og Viken oversendte 9. januar 2020 planen til Klima- og miljødepartementet for godkjenning etter markaloven.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen sier i sin oversendelse til departementet blant annet:

"Oslo bystyre vedtok den 19.09.2019, sak 393, detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Ullveien 12, Voksenkollen. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av boliger. Forslagsstiller er TH. Haugs vei AS, med fagkyndig Pi arkitekter AS. Planforslaget legger til rette for 3 stk. lavblokker og 20 stk. rekkehus i to utbyggingsfelt (felt B1 og B2), ett på hver side av foreslått offentlig turvei som krysser planområdet øst - vest. Mot nordvest etableres et rekkehusområde på 2-3 plan. Mot syd etableres leilighetsbygg i 3 plan. Foreslått utnyttelse er maks bruksareal (BRA) 5 900 m2 over terreng. Maksimalt bebygd areal (BYA) er satt til 18 %. Reguleringsforslaget vil kunne gi 47 boliger. Bebyggelsen er foreslått plassert slik at rundt en tredjedel av planområdet reguleres sammenhengende til hensynssone naturmiljø. Krysset ved Ullveien/Voksenkollveien skal opparbeides for å forbedre trafikksikkerheten og det skal anlegges fortau langs Ullveiens vestside fra krysset med Voksenkollveien og frem til avkjørselen. Dagens sti gjennom området sikres i form av en turveiregulering med krav om opparbeidelse. Konsekvensen av forslaget er at en naturtomt blir bebygd med boliger, og at det blir mer trafikk inn til området. Areal innenfor markagrensen utgjør 2468,8 m2."

Fylkesmannen vektlegger i sin vurdering at det kun er et mindre areal som skal reguleres innenfor markagrensen, samt at tiltaket faller inn under markalovens § 7 punkt 4.

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester reguleringsplanen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I saksframlegget fra Oslo kommune fremgår at det er nødvendig å regulere deler av Marka for å kunne få regulert og opparbeidet et mer oversiktlig og trafikksikkert kryss i Voksenkollveien/Ullveien enn det er i dag. Planforslaget innebærer ikke ny bebyggelse i marka, kun veiarbeider.

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for Ullveien 12 - Voksenkollen skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av denne bestemmelsen at det kan planlegges for offentlige infrastrukturanlegg som veger, slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt. Når det gjelder § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vises det til at det er vanskelig å se for seg at en utbedring av krysset skjer på en annen måte. .

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak om regulering av Ullveien 12 – Voksenkollen. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til dette, jfr. markalovens § 7, og finner videre at planen bør stadfestes. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at de berørte arealene ikke er av vesentlig verdi for natur, friluftsliv eller idrett, og at de er relativt små.

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver